På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan

Granskad:

Denna vägledning syftar till att ge kommunerna stöd i översiktsplaneringen så att den medverkar till en minskad klimatpåverkan. Sveriges miljömål gäller de territoriella utsläppen i Sverige och det är alltså dessa som den fysiska planeringen till viss del kan påverka. Vägledningen ska stödja kommunerna i arbetet med att nå miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan.

I ett klimatsmart samhälle är det av betydelse att kommunen har en vision och målbild av ett samhälle med noll nettoutsläpp av växthusgaser och att denna är utgångspunkten för översiktsplaneringen.

I Sverige är utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser störst inom transportsektorn, jordbruket och basindustrin. Av dessa är det framför allt transportsektorns utsläpp som går att påverka genom översiktsplanering. En klimatsmart planering bidrar till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser, samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre än att ta bilen.

3 §
  Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867) .

Om vägledningen

Kvinnor som vandrar. Foto: Peter Kroon

Här beskrivs kort tillvägagångssätt, källor och bakgrunden till vägledningen om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan samt till vem dessa texter vänder sig.

Klimatmålen och internationella åtaganden

Jordklot. Foto: Google earth

Här beskrivs Sveriges klimatmål och internationella åtaganden för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, däribland ”Begränsad klimatpåverkan”. Även i de andra miljökvalitetsmålen finns formuleringar med tydlig koppling till klimatpolitiken.

Positiv och negativ klimatpåverkan

Fastigheter som drabbats av översvämning

I denna del finns ett sammanfattande kunskapsunderlag som beskriver hur olika samhällssektorer inom landet påverkar klimatet positivt eller negativt. Syftet är att visa på den totala påverkan på klimatet som sker inom landet för att ge en bakgrund till vad kommunerna har rådighet över genom sin översiktsplanering.

Samordnad planering

Vägbro med nedfart till tågstation. Foto: Franz Feldmanis

I denna del behandlas samarbetet inom kommunen och mellan kommunen och samhällets alla nivåer. Utgångspunkten är en gemensam vision och målbild där de kommunalt anpassade klimatmålen är en del av kommunens strävan att nå en hållbar framtid.

Klimatsmarta strukturer

Människor i stadsmiljö. Foto: Franz Feldmanis

Här beskrivs fysiska strukturer som gör det möjligt att främja ett beteende som leder till minskad klimatpåverkan. Det handlar bland annat om lokalisering av bostäder, service och arbetsplatser som ger förutsättningar för att gå, cykla och åka med kollektiva transportsystem.

Minska transportsystemets klimatpåverkan

Buss, tåg och bilar vid järnvägsstation. Foto: Hans Ekestang

Här presenteras hur kommunen kan arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det kan innebära att arbeta med trafikstrategier, förutsättningar för kollektivtrafiken, gatuutformning som gynnar gång- och cykeltrafik till att använda parkering som styrmedel.

Klimatsmart resursanvändning

Barn på en äng. Foto: Scandinav

Här beskrivs hur uttaget av naturresurser behöver minska och återvinningen behöver öka för att minska klimatpåverkan. Detta kräver en väl fungerande infrastruktur för återvinning. Det kan också handla om att bevara och utöka grönstruktur och vattenområden.

Kommunexempel

karta över kommuner. Illustration: Boverket

I denna del kan du läsa om hur olika kommuner har arbetat för att minska klimatpåverkan genom sin översiktsplanering. Tanken är att exemplen ska fungera som inspiration i kommunernas arbete med att minska klimatpåverkan utifrån respektive kommuns förutsättningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen