Bostadsrättsföreningar, hyresvärdar med flera kan beviljas återställningsbidrag

Återställningsbidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 12 §

Återställningsbidrag till vissa ägare av bostadshus

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att vissa ägare av bostadshus kan beviljas återställningsbidrag.

Ägare av bostadshus med hyresgäster

Ägare av bostadshus med hyreslägenheter kan få återställningsbidrag om alla villkor är uppfyllda. Till exempel ett bostadsbolag som äger ett flerbostadshus med hyreslägenheter eller den som äger ett en- eller tvåbostadshus. 

Bidrag kan i dessa fall lämnas för återställning inne i själva bostaden men också för återställning i anslutning till bostaden.

Den som äger ett en- eller tvåbostadshus som inte hyrs ut kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen, till exempel en hiss, upphört.

Återställningsbidrag kan ges i särskilda boendeformer   

I bestämmelserna om återställningsbidrag finns ingen begränsning avseende sådana bostäder som avses i lagens 6 §. Detta innebär att återställningsbidrag kan lämnas för återställning av anpassningsåtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kapitlet 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Inget bidrag för att återställa anpassningar som hyresvärden låtit utföra efter att ha övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 13 §

Om en hyresvärd som äger ett flerbostadshus har övertagit en persons rätt till bostadsanpassningsbidrag enligt lagens 4 § och utfört anpassningsåtgärder har hyresvärden inte rätt till bidrag för att senare återställa åtgärderna.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar kan beviljas återställningsbidrag. Är det fråga om att återställa en anpassningsåtgärd som utförts av en medlem i föreningen, det vill säga av någon som innehar en lägenhet med bostadsrätt, lämnas återställningsbidrag bara för återställning i anslutning till lägenheten som dessutom måste finnas i ett flerbostadshus. Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar inne i bostadsrättslägenheten.

När bostadsrättsföreningar hyr ut lägenheter

Det förekommer att bostadsrättsföreningar hyr ut lägenheter. I så fall lämnas återställningsbidrag inte bara för åtgärder i anslutning till lägenheten utan också för att återställa anpassningar inne i lägenheten.

Inget bidrag för att återställa anpassningar som bostadsrättsförening låtit utföra efter att ha övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 13 §

Om en bostadsrättsförening som äger ett flerbostadshus har övertagit en persons rätt till bostadsanpassningsbidrag enligt lagens 4 § och utfört anpassningsåtgärder har föreningen inte sedan rätt till bidrag för att återställa åtgärderna.

Ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter

En särskild form av boende är så kallade ägarlägenhetsfastigheter. Det är   tredimensionella fastigheter som inte är avsedda att rymma annat än en enda bostadslägenhet, se 1 kapitlet 1 a § jordabalken (proposition 2017/18:80 sid. 15).

De gemensamma utrymmena är som regel en gemensamhetsanläggning som ägs av samtliga deltagande fastighetsägare (proposition 2017/18:80 sid. 15). De kan komma i fråga för återställningsbidrag för att återställa anpassningar i de gemensamma utrymmena. Återställningsbidrag lämnas däremot inte för återställning av anpassningar inne på ägarlägenhetsfastigheter, det vill säga inne i bostaden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej