Utbetalning av kontantbidrag till reparationer, besiktning och underhåll

Kommunen ska betala ut kontantbidraget till sökanden när åtgärden har utförts och kostnaderna har redovisats.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 20 §

Eftersom endast sådana kostnader som sökanden har lagt ut för åtgärden ersätts, kan en sökande inte få bidrag för kostnader till den del dessa täcks av annan ersättning, till exempel försäkringsersättning eller ROT-avdrag för arbetskostnader. (Proposition 2017/18:80 sid. 82.) Sökanden kan alltså aldrig få ett högre belopp än vad sökanden betalat för åtgärden, oavsett om kostnaderna understiger det belopp som kommunen har beviljat (proposition 2017/18:80 sid. 81).

Exempel på kostnadsredovisning

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att kostnadsredovisningen kan bestå av till exempel fakturaunderlag eller kvitton på utförda arbeten (proposition 2017/18:80 sid. 82).

Och av 12 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag, som även handlar om reparationsbidrag, framgår att sökanden före utbetalning av bidrag till reparationer, underhåll och besiktning ska inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att åtgärderna utförts och kostnaderna för dessa. 

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 12 §

 

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej