Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera utrymme för elnätsanläggningar i detaljplan

Granskad:

För att skapa förutsättningar för en trygg elförsörjning behöver kommunen se till att det i detaljplanen finns tillräckligt utrymme för den elnätsanläggning som behövs. Det kan handla om elledningar, stationer och kabelskåp.

Planera utrymme för elnätsanläggningar

För att elförsörjning ska kunna ordnas inom ett planområde behöver kommunen planera utrymme för de elnätsanläggningar som behövs för att tillgodose områdets elbehov. Information om elbehov, förutsättningar för elförsörjning och olika skyddsavstånd får kommunen framför allt genom dialog med berörda elnätsföretag. En förutsättning för planläggningen är alltid att kommunen tillsammans med elnätsföretaget klarlagt att elförsörjningen till det aktuella området går att lösa inom en rimlig tid.

Det är klokt om kommunen är proaktiv och redan vid planläggningen planerar utrymme för att kunna tillgodose även framtida elbehov om det går att förutse ett ökat elbehov efter planens genomförandetid.

Elnätsanläggningar inom ett planområde

Den elinfrastruktur som behövs inom ett planområde består ofta av elledningar, stationer och ett antal kabelskåp. Från kabelskåpen förgrenar sig ledningar ut till de olika fastigheterna. Den typ av station som brukar användas i bebyggelse med slutanvändare kallas också nätstation.

Nätstation

I tätorter är avståndet mellan nätstationer ca 200 meter. Nätstationernas lokalisering är direkt avgörande för att säkerställa en elleverans av god kvalitet. Mest fördelaktigt är en central plats i det område som ska försörjas. Följande aspekter behöver beaktas vid lokaliseringen:

  • Tunga fordon ska kunna ansluta till stationen för eventuellt transformatorbyte.
  • Stationen ska vara lättåtkomlig med verktyg för reparation och underhåll.
  • Skyddsavstånd för elsäkerhet, buller och magnetfält.
  • Undvik placering på mark som kan översvämmas.

Vilka skyddsavstånd som är lämpliga varierar beroende på stationstyp. Det ansvariga elnätsföretaget kan ge information om lämpliga säkerhetsavstånd i anslutning till elnätsanläggningarna.

Det finns olika typer och storlekar av nätstationer. Förutsättningarna i det aktuella området avgör vilken stationstyp som passar. Om det inte finns tillräckligt utrymme för att elnätsföretaget ska kunna använda en standardlösning uppstår extra kostnader. Dessa merkostnader bekostas normalt av exploatören.

Vid utrymmesbrist kan det vara en lösning att integrera stationen i en byggnad, en så kallad inhysestation. Detta ska dock endast användas i mycket speciella fall där inget annat alternativ är möjligt. Ett annat alternativ om ingen annan utväg finns är att placera stationen under mark. Båda dessa alternativ medför stora kostnader och specifika säkerhets- och åtkomstkrav och det behövs dialog med elnätsföretaget i mycket tidigt skede för att utreda sådana möjligheter. 

Transformatorstationer

Ledningsstråk

Bredden som behövs för ett ledningsstråk beror på antalet elanslutningar som ska nås. Det behövs en kabel till varje elanslutning. Det är inte ovanligt att ett kabelstråk är 2 meter brett. Om nätstationer och kabelstråk planeras centralt i planområdet ger det oftast möjlighet till smalare kabelstråk.

I vissa fall kan kommunen ha önskemål om att flytta eller markförlägga en befintlig elledning. För att undersöka möjligheterna krävs dialog med elnätsföretaget som äger ledningen. Ofta är det svårt och mycket kostsamt att flytta eller markförlägga ledningar. Flytt av ledningar i region- och transmissionsnätet ska därför så långt som möjligt undvikas medan ledningar i lokalnät kan vara mindre komplicerade att flytta. En ledningsflytt bekostas normalt av den exploatör som vill ha ledningen flyttad.

Kabelskåp

Var kabelskåp ska finnas regleras inte i detaljplan utan dessa ryms inom bland annat användningen gata. Det gäller dock att försäkra sig om att kabelskåp ryms inom det planlagda området. Ett kabelskåp är ca 1 m högt och ca 0,5-1,5 meter brett. För att god leveranssäkerhet och för att minska mängden el som försvinner genom så kallade nätförluster krävs ett kabelskåp mellan var femte och var tionde elanslutning.

Undvik placering på mark som kan översvämmas

Elektricitet leds effektivt i vatten. Om en station som ingår i elnätet översvämmas kan det slås ut. Översvämning medför också en säkerhetsrisk ifall en människa passerar förbi i vattnet. Därför är det lämpligt att placera stationer på platser utan översvämningsrisk.

Utrymmesbehov för underhåll, förstärkning och utbyggnad av elnät och tillhörande anläggningar

Kommunen kan i detaljplanen behöva planera in särskilt utrymme för underhåll av elnätsanläggningar. För information om behovet av sådant utrymme inom ett visst område behövs dialog med de elnätsföretag som berörs, framför allt inom lokalnätet men i vissa fall även regionnätet och transmissionsnätet.

I vissa fall kan det i detaljplanen också behöva säkerställas utrymme för framtida förstärkning eller utökning av elnätsanläggningar för att kunna tillgodose det ökande elbehovet i samhället. Det kan finnas stora regionala och lokala skillnader i vilket utrymmesbehov som finns för förstärkning och framtida utbyggnad. I vissa fall kan det vara lämpligt att tillkommande kraftledning lokaliseras i direkt anslutning till befintlig ledning, medan i andra fall kan det vara lämpligt att förlägga tillkommande kraftledning utmed nya stråk i landskapet. Även här behövs dialog med berörda elnätsföretag.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen