Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God ljudmiljö och akustisk design

Granskad:

God ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar och attraktiv stad. En god ljudmiljö bör omfatta hela stadsrummet och inte bara bostadsmiljöer. Akustisk design är ett hjälpmedel som innebär att begränsa oönskade ljud och förstärka positiva ljud, både i planeringsprocessen och vid förtätning av befintliga miljöer.

Ljudkvalitet behöver integreras 

Ljudkvalitet och akustisk design är områden som berör flera olika kunskapsområden. För att närma sig den goda ljudmiljön behöver ljudkvalitetsfrågan integreras och samverka med andra områden inom samhällsplaneringen. Det innebär dessutom positiva synergieffekter inom områden som dagvattenhantering, luftkvalitet, energi och klimatpåverkan.

Bra ljudmiljö är en tillgång i bebyggelsen

Det finns åtgärder som kan vidtas både vid planering av ny bebyggelse och vid förbättring av befintliga miljöer. Med hjälp av akustisk design kan oönskade ljud begränsas och positiva ljud förstärkas. Exempelvis genom att planera in olika slags "gröna" åtgärder som bygger på ekosystemtjänster, att använda absorberande material eller ljudinstallationer. Ljudmiljön kan på så sätt förbättras, så att den blir en tillgång och inte ett hinder i planeringen.

Parallellt behöver det utvecklas kunskap om metoder för hur man kan arbeta med kvalitativa ljud, inte minst i stadens offentliga rum som torg och parkytor, i syfte att skapa positiva ljudmiljöer. Genom att även lyfta fram de kvalitativa egenskaperna som finns i den urbana ljudmiljön kan förståelsen och kunskapsutvecklingen kring ljudfrågor och människors upplevelser förbättras.

Ljudmiljön är komplex

Att kartlägga buller är nödvändigt som underlag vid planering av åtgärder för de mest utsatta eller vid utformning och anpassning av nya bostäder. Men sådana kartläggningar behöver även kompletteras med andra beskrivningar för att på ett korrekt sätt beskriva komplexiteten i ljudmiljön.

Ökad kunskap behövs även kring hur man kan arbeta med att främja positiva ljud, det vill säga att skapa akustiska kvaliteter genom att lyfta fram platsspecifika ljud som stödjer olika platsers funktion och kvalitet. En möjlighet är här att arbeta med ljudinstallationer. Det både skapar akustiska kvaliteter och maskerar oönskade ljud. Vad som är önskvärda ljud är inte självklart och kan variera mellan olika områdestyper och situationer.

Film om god ljudmiljö och akustisk design

Vi behöver öka kunskapen om kreativa sätt för att arbeta för tystare och trivsammare städer. Boverket har därför tagit fram en film för att lyfta frågan om god ljudmiljö och akustisk design. Tanken med filmen är att bidra till inspiration.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Resultatet blir bäst om ljudfrågor kommer in tidigt i planeringsprocessen. Om vi använder de beprövade metoderna tillsammans med nya akustiska designåtgärder kan vi skapa bättre ljudmiljöer. Då finns goda förutsättningar att göra städerna både trivsammare och tätare.

Exempel på åtgärder – akustisk design
  • Takens form och egenskaper kan minska eller dämpa ljudets utbredning.
  • Markens egenskaper kan dämpa trafikbuller.
  • Låga perforerade eller växtbeklädda skärmar absorberar störande ljud.
  • Vissa ljud upplevs som positiva, till exempel vågskvalp, rinnande vatten eller vindens sus i löv. Om dessa ljud förstärks kan de dölja oönskade trafikljud.
  • Ljudinstallationer kan förstärka karaktären hos en miljö eller maskera oönskade ljud.
  • Växtbeklädda väggar, skärmar med plantor, sedumtak och gräsbevuxna spår berikar stadsmiljön och underlaget för växterna dämpar ljud.

Via länkarna i "Relaterad information" kan du läsa mer om god ljudmiljö och akustisk design.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen