På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreläggande om underhållsutredning

Granskad:

Ägaren av ett byggnadsverk är skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Om ägaren inte sköter underhållet får byggnadsnämnden ingripa med ett åtgärdsföreläggande, rivningsföreläggande eller förbud mot användning beroende på vad bristen består i och hur allvarlig den är.

14 §
  Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335) .

Innan byggnadsnämnden kan ingripa måste nämnden ha en utredning som visar behovet av underhållsåtgärder. Byggnadsnämnden får uppdra åt en certifierad sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan byggnadsnämnden ger ett sådant uppdrag måste nämnden genom besiktning eller på annat sätt översiktligt ha bedömt att det föreligger brister i fråga om underhållet. Efter en anmälan utifrån om bristande underhåll kan byggnadsnämnden med andra ord inte ge ett sådant uppdrag utan att först göra en egen bedömning av underhållet.

18 §
  Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan nämnden beslutar om ett sådant uppdrag, ska nämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget.

Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § 2.

Vem riktas föreläggande om underhållsutredning till

Föreläggande om underhållsutredning ska riktas till ägare av byggnadsverk. Förelägganden mot juridiska personer ska riktas direkt mot den juridiska personen och inte mot dess ställföreträdare.
(JO 1972 sid 433)

18 §
  Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan nämnden beslutar om ett sådant uppdrag, ska nämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget.

Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § 2.

Byggnadsnämnden måste ge tillfälle till synpunkter

Innan byggnadsnämnden beslutar om att ge en certifierad sakkunnig i uppdrag att utreda behovet av underhållsåtgärder ska byggnadsverkets ägare ges tillfälle att lämna synpunkter. Nämnden ska i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget. Efter att tiden har gått ut får byggnadsnämnden uppdra åt en certifierad sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder. Det är nämnden som väljer och utser den sakkunnige men det är en fördel om detta kan ske i samråd med byggnadsverkets ägare. I förhållande till den sakkunnige är det kommunen som ansvarar för betalningen för utredningen. I slutändan är det dock ägaren som ska stå för kostnaden. Byggnadsnämndens beslut om underhållsutredning får överklagas.

18 §
  Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan nämnden beslutar om ett sådant uppdrag, ska nämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget.

Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § 2.

27 §
  Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

8 §
  Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras
   1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
   2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2011:795) .

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

När den sakkunnige har redovisat uppdraget ska byggnadsnämnden ta ställning till om det finns skäl att ingripa mot bristande underhåll. De ingripanden som i sådana fall ligger närmast till hands är åtgärdsföreläggande eller rivningsföreläggande. Byggnadsnämnden har också möjlighet att förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket om det har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket. Det är viktigt att betona att byggnadsnämnden måste ha en utredning i någon form om underhållet innan den ingriper mot bristande underhåll.

19 §
  Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

21 §
  Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande).

33 §
  Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om
   1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller
   2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35 §.

Om ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk har tagits i bruk med stöd av ett interimistiskt slutbesked, får byggnadsnämnden fatta beslut om förbud enligt första stycket 2 endast om det finns synnerliga skäl för det. Lag (2014:900) .

Certifierad sakkunnig

I sig är det inte enligt plan- och bygglagen något krav på att underhållsutredning görs innan ett åtgärdsföreläggande, men byggnadsnämnden måste ha tillräckligt underlag för att kunna besluta om åtgärdsföreläggande. En underhållsutredning kan vara av stort värde. En sådan utredning måste göras av certifierade sakkunniga. Det finns dock certifierade sakkunniga endast på områdena brand, energi, kulturvärden, tillgänglighet och luft. Frågan är om någon med dessa ingångar är lämpliga att göra den underhållsutredning som behövs i det enskilda fallet. Det kan också vara så att tillgången på certifierade inte är tillräckligt stor, det vill säga att det inte går att få tag på någon. Om det inte finns certifierad sakkunnig inom lämpligt område eller det inte finns några tillgängliga så finns det inte möjlighet att göra underhållsutredning på ägarens bekostnad som avses i PBL. Byggnadsnämnden får då själv bekosta den utredning som behövs för att klarlägga behovet av underhållsåtgärder. Det sker då inte enligt någon särskild bestämmelse i PBL utan som ett nödvändigt underlag för att meddela åtgärdsföreläggande. Vem som gör en sådan utredning finns inte reglerat i PBL och det är alltså inte kopplat till certifierade sakkunniga.

18 §
  Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan nämnden beslutar om ett sådant uppdrag, ska nämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget.

Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § 2.

19 §
  Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Överklagande

Beslut om föreläggande om underhållsutredning får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

8 §
  Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen
(2017:900). Lag (2018:845) .

42 §
  Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Hur överklagar man ett beslut?

Filmer

Film om föreläggande om underhållsutredning. Filmen är ca 1 minut lång och är hämtad från utbildningen Byggnadsnämndens PBL-tillsyn.
Film om föreläggande om underhållsutredning och certifierad sakkunniga. Filmen är ca 1 minut lång och är hämtad från utbildningen Byggnadsnämndens PBL-tillsyn.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen