På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreläggande om underhållsutredning

Ägaren av ett byggnadsverk är skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Om ägaren inte sköter underhållet får byggnadsnämnden ingripa med ett åtgärdsföreläggande, rivningsföreläggande eller förbud mot användning beroende på vad bristen består i och hur allvarlig den är.

Innan byggnadsnämnden kan ingripa måste nämnden ha en utredning som visar behovet av underhållsåtgärder. Byggnadsnämnden får uppdra åt en certifierad sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan byggnadsnämnden ger ett sådant uppdrag måste nämnden genom besiktning eller på annat sätt översiktligt ha bedömt att det föreligger brister i fråga om underhållet. Efter en anmälan utifrån om bristande underhåll kan byggnadsnämnden med andra ord inte ge ett sådant uppdrag utan att först göra en egen bedömning av underhållet.

Vem riktas föreläggande om underhållsutredning till

Föreläggande om underhållsutredning ska riktas till ägare av byggnadsverk. Förelägganden mot juridiska personer ska riktas direkt mot den juridiska personen och inte mot dess ställföreträdare.
(JO 1972 sid 433)

Byggnadsnämnden måste ge tillfälle till synpunkter

Innan byggnadsnämnden beslutar om att ge en certifierad sakkunnig i uppdrag att utreda behovet av underhållsåtgärder ska byggnadsverkets ägare ges tillfälle att lämna synpunkter. Nämnden ska i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget. Efter att tiden har gått ut får byggnadsnämnden uppdra åt en certifierad sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder. Det är nämnden som väljer och utser den sakkunnige men det är en fördel om detta kan ske i samråd med byggnadsverkets ägare. I förhållande till den sakkunnige är det kommunen som ansvarar för betalningen för utredningen. I slutändan är det dock ägaren som ska stå för kostnaden. Byggnadsnämndens beslut om underhållsutredning får överklagas.

När den sakkunnige har redovisat uppdraget ska byggnadsnämnden ta ställning till om det finns skäl att ingripa mot bristande underhåll. De ingripanden som i sådana fall ligger närmast till hands är åtgärdsföreläggande eller rivningsföreläggande. Byggnadsnämnden har också möjlighet att förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket om det har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket. Det är viktigt att betona att byggnadsnämnden måste ha en utredning i någon form om underhållet innan den ingriper mot bristande underhåll.

Certifierad sakkunnig

I sig är det inte enligt plan- och bygglagen något krav på att underhållsutredning görs innan ett åtgärdsföreläggande, men byggnadsnämnden måste ha tillräckligt underlag för att kunna besluta om åtgärdsföreläggande. En underhållsutredning kan vara av stort värde. En sådan utredning måste göras av certifierade sakkunniga. Det finns dock certifierade sakkunniga endast på områdena brand, energi, kulturvärden, tillgänglighet och luft. Frågan är om någon med dessa ingångar är lämpliga att göra den underhållsutredning som behövs i det enskilda fallet. Det kan också vara så att tillgången på certifierade inte är tillräckligt stor, det vill säga att det inte går att få tag på någon. Om det inte finns certifierad sakkunnig inom lämpligt område eller det inte finns några tillgängliga så finns det inte möjlighet att göra underhållsutredning på ägarens bekostnad som avses i PBL. Byggnadsnämnden får då själv bekosta den utredning som behövs för att klarlägga behovet av underhållsåtgärder. Det sker då inte enligt någon särskild bestämmelse i PBL utan som ett nödvändigt underlag för att meddela åtgärdsföreläggande. Vem som gör en sådan utredning finns inte reglerat i PBL och det är alltså inte kopplat till certifierade sakkunniga.

Överklagande

Beslut om föreläggande om underhållsutredning får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej