Bostadsutformning

Regler om vilka funktioner som ska finnas i en bostad, möjligheter att sammanföra vissa funktioner i gemensamma utrymmen och om bostadskomplement finns i Boverkets byggregler, BBR. Reglerna handlar om den lägsta nivån för att få en fungerande bostad. Kraven på bostadsutformning innehåller både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Utformningskraven prövas vid bygglovet medan de tekniska egenskapskraven behandlas vid tekniskt samråd och startbesked.

Regler om lämplighet för sitt ändamål finns i 8 kap. 1 § 1 och 4 § 7 plan- och bygglagen, PBL och 3 kap. 1 och 16-17 §§ plan- och byggförordningen, PBF. Det finns också regler om detta för uppförande av bostäder i avsnitt 3:2 BBR och för ändring av bostäder i avsnitt 3:52. Reglerna om lämplighet för sitt ändamål är i BBR begränsade till att gälla utformning av permanenta bostäder. Notera att till exempel tillfälligt anläggningsboende inte är att betrakta som bostäder. Inte heller hotell är att betrakta som bostäder. Reglerna i BBR om bostadsutformning gäller därför inte för tillfälliga anläggningsboenden och hotell.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1, 4 §§

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 16, 17 §§

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

Bostadsutformningskraven i BBR innehåller både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. I inledningen till avsnitt 3:2 förtydligas vad som är regler till utformningskrav, tekniska egenskapskrav eller bådadera. För att underlätta för läsarna har Boverket dessutom tagit fram ett stöddokument som med olika färgsättning och stil skiljer på vad som är vad. Ta del av  stöddokumentet under rubriken "Dokument" i "Relaterad information".

Utformningskraven prövas vid bygglovet. Om det är åtgärder som inte kräver bygglov men kräver anmälan gäller i stället att utformningskraven bedöms inför startbeskedet. Exempel på åtgärd som inte kräver bygglov men kräver anmälan är uppförande av komplementbostadshus, det vill säga attefallshus för bostadsändamål.

De tekniska egenskapskraven hanteras vid tekniskt samråd och startbesked. Det som är granskat i bygglovet får inte tas upp igen inför startbesked.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4a §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

Dimensionering, disponering, funktioner och bostadskomplement

Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga användning. Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

I PBF och avsnittet om bostadsutformning i BBR ställs krav på vissa funktioner som ska kunna tillgodoses i bostaden. Det ställs också krav på bostadskomplement.

Det finns en bostadsutformningsstandard, SS 91 42 21:2006, med dimensionerande mått och inredningslänger som det hänvisas till i allmänna råd i BBR.

Du kan läsa mer om bostadsutformningsstandarden här.

Du kan läsa om allmänna råd här.

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 1 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 17 §

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:22

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:23

Olika regler beroende på bostadsstorlek

Det finns särskilda bostadsutformningsregler för följande typer av bostäder

  • bostäder större än 55 m2 (avsnitt 3:222)
  • bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2 (avsnitt 3:223)
  • bostäder om högst 35 m2 (avsnitt 3:224)
  • studentbostäder om högst 35 m2 (avsnitt 3:225)
  • bostäder för en grupp boende till exempel kollektivboende med gemensamma utrymmen (avsnitt 3:226)
  • bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen (avsnitt 3:227)
  • särskilda boendeformer för äldre (avsnitt 3:228).

Bostäder större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de är avsedda för. I bostaden bör det finnas plats för parsäng i minst ett rum eller i en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. I och med att det nu regleras i allmänt råd så finns det möjlighet att inte ha utrymme för parsäng om det är motiverat, till exempel i en bostad för flera studenter.

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:222

Bostäder större än 35 m2 men högst 55 m 2 ska utformas med hänsyn till sin storlek. Grundkravet i bostadsutformningsreglerna är att det ska finnas rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro, sömn och vila och matlagning. Men för bostäder större än 35 m2 men högst 55 m2 räcker det att rummet för sömn och vila eller rummet för inredning och utrustning är en avskiljbar del av ett rum. Det vill säga att det antingen går att skilja av ett kök eller ett sovrum. Avskiljbar del av ett rum ska ha fönster mot det fria och ska med bibehållen funktion kunna avskiljas med väggar från resten av rummet.

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:223

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:22

Bostäder om högst 35 m2 ska också utformas med hänsyn till sin storlek. Men i dessa bostäder får funktionerna daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis. Det räcker att det finns utrymme för en säng som också kan användas som soffa. Bostäderna behöver inte vara avskiljbara, det vill säga alla funktioner utom hygien får finnas i ett och samma rum utan att kunna skiljas av. Man behöver därför bara ha ett fönster. Köksinredning och utrymme för förvaring kan göras mindre än i större bostäder.

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - BBR avsnitt 3:224

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som inte får ha större byggnadsarea än 25 m2. Reglerna för bostäder om högst 35 m2 gäller även för komplementbostadshus.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4a §

Du kan läsa mer om attefallshus här.

Det finns särskilda regler för studentbostäder i BBR avsnitt 3:225. Om detta inklusive bestämmelsen om bostäder för en person med gemensamma utrymmen kan du läsa här.

Ett flertal lättnader har gjort i bostadsutformningsavsnittet i BBR de senaste åren. Det har lett till att det idag är möjligt att bygga bostäder med mindre boarea än tidigare. Idag är det möjligt enligt reglerna att bygga bostäder med samtliga funktioner kvar i bostaden med en boarea på cirka 21 m2. För studentbostäder är motsvarande siffra där alla funktioner finns kvar i bostaden cirka 16 m2.

Bostäder i flera plan

Om det är en bostad som har flera plan, regleras det i avsnitt 3:221 BBR vad som behöver finnas på entréplanet. Avsikten med denna regel är bland annat att personer ska kunna bo kvar även om den boende får nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, tillfälligt eller bestående.

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:221

I regeln räknas det upp vilka funktioner som ska finnas på entréplanet. Det ska alltid finnas hygienrum på entréplanet och det ska vara tillgängligt och användbart enligt avsnitt 3:146. Kraven på de övriga funktionerna är däremot i de flesta fall lägre än de generella kraven enligt avsnitt 3:22. Exempel på det är att avskiljbar sängplats inte behöver vara ett rum eller en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. Det ska finnas plats för säng som kan avskiljas med draperi eller skärm.

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:146

Ett annat exempel på de lägre kraven på entréplanet är om köket finns på annat plan så ställs det bara krav på möjlighet till matlagning på entréplanet. Det innebär att funktion att laga mat, inklusive att diska och förvara ska finnas på entréplanet. Det räcker inte att det bara är förberett för funktionen matlagning. Köksförvaring innebär att det ska finnas plats för förvaring av husgeråd, torra varor och förvaring av kyld mat. Det finns inte i reglerna om mått och placering för denna funktion, det kan lösas på olika sätt.

De funktioner som ska finnas i en bostad enligt 3:22 BBR men som inte finns på entréplanet ska i stället finnas på något av de övriga planen i bostaden. Det kan till exempel handla om man på entréplanet endast har en avskiljbar sängplats och då ska man dessutom på annat plan ha rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila. Om det inte finns ett fullvärdigt kök i entréplanet så måste fullvärdigt kök finnas på annat plan.

Endast entréplanet behöver vara tillgängligt. Du kan läsa mer om bostäder i flera plan och tillgänglighet här.

Hör nära samman med tillgänglighet och användbarhet

Bostadsutformningsavsnittet hör nära samman med avsnittet 3:1 i BBR om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är lämpligt att läsa bostadsutformningsavsnittet tillsammans med avsnittet om tillgänglighet och användbarhet.

Mer information

I webbutbildningen "Utformningskrav och tekniska egenskapskrav – lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet" får du lära dig mer om kraven. Ta del av utbildningen i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej