På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsutformning

Regler om vilka funktioner som ska finnas i en bostad, möjligheter att sammanföra vissa funktioner i gemensamma utrymmen och om bostadskomplement finns i Boverkets byggregler, BBR. Reglerna handlar om den lägsta nivån för att få en fungerande bostad. Kraven på bostadsutformning innehåller både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Utformningskraven prövas vid bygglovet medan de tekniska egenskapskraven behandlas vid tekniskt samråd och startbesked.

Regler om lämplighet för sitt ändamål finns i 8 kap. 1 § 1 och 4 § 7 plan- och bygglagen, PBL och 3 kap. 1 och 16-17 §§ plan- och byggförordningen, PBF. Det finns också regler om detta för uppförande av bostäder i avsnitt 3:2 BBR och för ändring av bostäder i avsnitt 3:52. Reglerna om lämplighet för sitt ändamål är i BBR begränsade till att gälla utformning av permanenta bostäder. Notera att till exempel tillfälligt anläggningsboende inte är att betrakta som bostäder. Inte heller hotell är att betrakta som bostäder. Reglerna i BBR om bostadsutformning gäller därför inte för tillfälliga anläggningsboenden och hotell.

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

Bostadsutformningskraven i BBR innehåller både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. I inledningen till avsnitt 3:2 förtydligas vad som är regler till utformningskrav, tekniska egenskapskrav eller bådadera. För att underlätta för läsarna har Boverket dessutom tagit fram ett stöddokument som med olika färgsättning och stil skiljer på vad som är vad. Ta del av  stöddokumentet under rubriken "Dokument" i "Relaterad information".

Utformningskraven prövas vid bygglovet. Om det är åtgärder som inte kräver bygglov men kräver anmälan gäller i stället att utformningskraven bedöms inför startbeskedet. Exempel på åtgärd som inte kräver bygglov men kräver anmälan är uppförande av komplementbostadshus, det vill säga attefallshus för bostadsändamål.

De tekniska egenskapskraven hanteras vid tekniskt samråd och startbesked. Det som är granskat i bygglovet får inte tas upp igen inför startbesked.

Dimensionering, disponering, funktioner och bostadskomplement

Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga användning. Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

I PBF och avsnittet om bostadsutformning i BBR ställs krav på vissa funktioner som ska kunna tillgodoses i bostaden. Det ställs också krav på bostadskomplement.

Det finns en bostadsutformningsstandard, SS 91 42 21:2006, med dimensionerande mått och inredningslängder som det hänvisas till i allmänna råd i BBR.

Du kan läsa mer om bostadsutformningsstandarden här.

Du kan läsa om allmänna råd här.

Olika regler beroende på bostadsstorlek

Det finns bostadsutformningsregler för följande typer av bostäder

  • bostäder större än 55 m2 (avsnitt 3:222)
  • bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2 (avsnitt 3:223)
  • bostäder om högst 35 m2 (avsnitt 3:224)
  • studentbostäder om högst 35 m2 (avsnitt 3:225)
  • bostäder med gemensamma utrymmen (avsnitt 3:226)
  • bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen (avsnitt 3:227)
  • särskilda boendeformer för äldre (avsnitt 3:228).

Bostäder större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de är avsedda för. I bostaden bör det finnas plats för parsäng i minst ett rum, eller avskiljbar del av ett rum, för sömn och vila. Men det finns möjlighet att utforma en bostad utan plats för parsäng, om det är motiverat utifrån bostadens avsedda användning. Det kan till exempel vara en bostad avsedd för flera studenter.

Bostäder större än 35 m2 men högst 55 m 2 ska utformas med hänsyn till sin storlek. Grundkravet i bostadsutformningsreglerna är att det ska finnas rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro, sömn och vila och matlagning. Men för bostäder större än 35 m2 men högst 55 m2 räcker det att antingen funktionen sömn och vila eller funktionen matlagning är en avskiljbar del av ett rum. Det vill säga att det ska gå att skilja av antingen ett kök eller ett sovrum. En avskiljbar del av ett rum ska ha fönster mot det fria och ska med bibehållen funktion kunna avskiljas med väggar från resten av rummet.

Bostäder om högst 35 m2 ska också utformas med hänsyn till sin storlek. Men i dessa bostäder får funktionerna daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis. Det räcker att det finns utrymme för en säng som också kan användas som soffa. Det finns inget krav på avskiljbarhet i en sådan här bostad, det vill säga alla funktioner utom hygien får finnas i ett och samma rum utan att kunna skiljas av. Det behöver därför bara finnas ett fönster. I det allmänna rådet anges hur mycket köksinredning och utrymmen för förvaring som behövs i den här typen av bostad.

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som inte får ha större byggnadsarea än 30 m2. Reglerna för bostäder om högst 35 m2 gäller även för komplementbostadshus, om de är permanentbostäder.

Du kan läsa mer om attefallshus här.

Det finns särskilda regler för studentbostäder i BBR avsnitt 3:225. Du kan läsa mer om dem här.

Särskild vägledningstext om bestämmelser om bostäder med gemensamma utrymmen kan du läsa här.  

Ett flertal lättnader har gjorts i bostadsutformningsavsnittet i BBR de senaste åren. Det har lett till att det idag är möjligt att bygga bostäder med mindre boarea än tidigare. Idag är det möjligt enligt reglerna att bygga bostäder med en boarea på cirka 21 m2 med samtliga funktioner i den enskilda bostaden. För studentbostäder är motsvarande siffra cirka 16 m2.

Bostäder i flera plan

I en bostad som har flera plan behöver endast entréplanet vara tillgängligt. I avsnitt 3:221 BBR anges vad som behöver finnas på entréplanet. Syftet med denna regel är bland annat att det ska vara möjligt att bo kvar även om en boende får nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, tillfälligt eller bestående.

BBR 3:147

I regeln räknas det upp vilka funktioner som minst ska finnas på entréplanet. Det ska alltid finnas hygienrum på entréplanet och det ska vara tillgängligt och användbart enligt avsnitt 3:146. Kraven på de övriga funktionerna är däremot i de flesta fall lägre än de generella kraven enligt avsnitt 3:22. Exempel på det är att avskiljbar sängplats inte behöver vara ett rum eller en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. Det ska finnas plats för säng som kan skärmas av med draperi eller skärm.

Ett annat exempel på de lägre kraven på entréplanet är om köket finns på annat plan så ställs det bara krav på möjlighet till matlagning på entréplanet. Det innebär att man ska kunna laga mat, förvara mat och diska på entréplanet. Det räcker inte att det bara är förberett för funktionen matlagning. Köksförvaring innebär att det ska finnas plats för förvaring av husgeråd, torra varor och av kyld mat. Det finns inte mer detaljerade angivelser om exempelvis mått för denna funktion, den kan lösas på olika sätt.

De funktioner som ska finnas i en bostad enligt 3:22 BBR men som inte finns på entréplanet ska i stället finnas på något av de övriga planen i bostaden. Om det inte finns ett fullvärdigt kök i entréplanet så måste fullvärdigt kök finnas på annat plan. Det kan också handla om att man på entréplanet endast har en avskiljbar sängplats, då ska man dessutom på annat plan ha rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila.

Du kan läsa mer om bostäder i flera plan och tillgänglighet här.

Hör nära samman med tillgänglighet och användbarhet

Bostadsutformningsavsnittet hör nära samman med avsnittet 3:1 i BBR om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är lämpligt att läsa bostadsutformningsavsnittet tillsammans med avsnittet om tillgänglighet och användbarhet.

Mer information

I webbutbildningen "Utformningskrav och tekniska egenskapskrav – lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet" får du lära dig mer om kraven. Ta del av utbildningen i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej