Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Solljus

Granskad:

Det finns krav i Boverkets byggregler, BBR, på att bostäder ska ha tillgång till direkt solljus. Kravet gäller inte för studentbostäder på högst 35 m2.

I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder på högst 35 m2 behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus. Direkt solljus är solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. Med "mer än tillfälligt" avses för bostäder exempelvis utrymmen för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila.

6:323 Solljus

I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m2 behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus. (BFS 2014:3).

1:6 Terminologi

Termer som inte särskilt förklaras i huvudförfattningarna eller i dessa föreskrifter och allmänna råd, har den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

När utforma används i dessa föreskrifter och allmänna råd innebär detta projekterade och utförda, dvs. byggnadens slutliga utformning.

När publik lokal används i dessa föreskrifter och allmänna råd menas en lokal dit allmänheten har tillträde.

När kommunikationsutrymme används i dessa föreskrifter och allmänna råd menas ”utrymme i byggnad som används främst till förflyttning”.

När kulturvärden används i dessa föreskrifter och allmänna råd menas byggnadens byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden.

När studentbostad används i dessa föreskrifter och allmänna råd menas bostäder avsedda för studerande vid universitet eller högskola.

Med plan avses i dessa föreskrifter och allmänna råd våningsplan, källarplan eller vindsplan.

Med våningsplan avses golvplanet i en våning.

Med källarplan avses golvplanet i varje del av en källare som är avgränsad med på varandra följande bjälklag samt ytterväggar.

Med vindsplan avses golvplanet i en vind.

Källarplan eller vindsplan kan samtidigt vara våningsplan. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Exempel på kommunikationsutrymmen är korridorer, hallar, passager, ramper, trappor och kommunikationsytor i rum. Byggnaders rum eller avskiljbara delar av rum delas in på följande sätt
  • -   rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt, exempelvis utrymmen för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila, och
  • -   rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i tillfälligt, exempelvis rum för förvaring av livsmedel i bostäder, rum för personlig hygien, driftutrymmen, garage, kommunikationsutrymmen, bostadsförråd och kulvertar. (BFS 2013:14).

Rätt till solljus eller dagsljus för till exempel solpaneler regleras inte i plan- och bygglagstiftningen.

Vad är tillräckligt solljus

BBR anger inte någon metod eller något värde för dimensionering eller verifiering av tillräckligt solljus. Viss ledning kan finnas i skriften Solklart, Boverket 1991. Den utgjorde dock vägledning till äldre lagstiftning som ställde krav på både hälsa och trevnad, medan krav på trevnad inte ingår i nuvarande PBL. Ta del av skriften under rubriken "Dokument" i Relaterad information.

I "Bostad och sol", Byggforskningen rapport 100, 1964, behandlas grundläggande bakteriologiskt-epidemiologiska, klimatologiska och sociologiska aspekter på solljus i enskilda rum. Ta del av skriften under rubriken "Dokument" i Relaterad information.

Äldre byggregler

Kraven på solljus har delvis varit olika genom åren, vilket bör beaktas vid ändring där äldre byggnader berörs. För äldre byggnader gäller de regler som var aktuella när de uppfördes eller senast ändrades.

I Svensk Byggnorm, SBN 80, angavs endast att bostadslägenheter om möjligt skall orienteras mot soligt väderstreck samt kunna nås av direkt solljus i erforderlig utsträckning Däremot fanns utförliga krav på solljus vid utvändigt entréområde och lekplats. (jfr SBN 80, avdelning 71:12, SBN 80, avdelning 81:52).

Enligt Boverkets Nybyggnadsregler skulle en bostad ha tillgång till direkt solljus och bostäder på två rum och kök eller större skulle ha fönster åt minst två håll. (jfr Boverkets Nybyggnadsregler, BFS 1988:18, avsnitt 2:25 Fönster).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen