Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Korrekt tillämpning av kontrollsystemet i PBL

Granskad:

Kontrollsystemet har till stora delar tillämpats felaktigt sedan nuvarande plan- och bygglag (PBL) började gälla 2011. För att uppnå en korrekt tillämpning av lagen har Boverket tagit ett initiativ till ett projekt som syftar till att förändra beteendet hos de aktörer som berörs av kontrollsystemet.

Brister i kontrollsystemet låg bakom många fel, brister och skador

Bakgrunden till Boverkets projekt är en rapport från 2018 om fel, brister och skador i byggbranschen. I rapporten framförde branschens aktörer att en av orsakerna till problemen var brister i kontrollsystemet, vilket ledde till att Boverket 2019 gjorde en förstudie för att undersöka dels bristerna i tillämpningen av kontrollsystemet, dels behovet av att utveckla Boverkets vägledning på området.

Förstudien visade att kontrollsystemet tillämpades felaktigt i många avseenden; exempelvis framkom att kontrollplanerna inte baserades på en riskbedömning. Under 2020 utvecklades därför vägledningen, där Boverket bland annat förtydligade vikten av riskbedömning när ett förslag till kontrollplan tas fram.

Det är viktigt att förändra beteendet

Boverket såg i förstudien att den bristande tillämpningen har pågått sedan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Därför initierades ett projekt som syftar till att förändra beteendet hos berörda aktörer. Bland annat har ett arbete genomförts där Boverket med hjälp av beteendeanalytisk metodik skapat förutsättningar för en värdeskapande och effektfull kontrollplan.

Ett pilotprojekt har genomförts i tre kommuner

I ett pilotprojekt har Boverket stöttat tre kommuner i deras tillämpning av kontrollsystemet. Stödet har bestått av coachning, informationsmaterial och kommunikationsinsatser med berörda aktörer.

Målet har varit att öka andelen önskade beteenden. Det skulle kunna leda till en korrekt tillämpning av kontrollsystemet, vilket i sin tur skulle kunna minska antalet fel, brister och skador. Genom pilotprojekten har Boverket stöttat branschens aktörer att tillämpa kontrollsystemet på rätt sätt, så att kontrollplanen blir ett kraftfullt, meningsfullt och värdeskapande verktyg för att minska antalet fel, brister och skador inom byggsektorn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen