På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Plan- och bygglagen reglerar den fysiska planeringen och anger krav på byggnader och tomter

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. I lagen och anslutande författningar finns samhällets minimikrav på byggnader och tomter. Bland annat ställs krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.

PBL styr kommunernas fysiska planering – lokalisering och placering av skolor och förskolor

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, sätter ramarna för den fysiska planeringen och är ett instrument för kommunen att styra bebyggelseutvecklingen. Vid planläggning ska kommunen ta hänsyn till de viktiga samhällsintressena, allmänna intressen, som anges i andra kapitlet i PBL. Att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice, som exempelvis skola och förskola, är ett sådant allmänt intresse som ska beaktas vid planläggning. Samma krav ställs på att det finns lämpliga platser för lek och utevistelse, som exempelvis skol- och förskolegårdar.

De allmänna intressena ger också tydligt uttryck för centrala värden i utformningen av livsmiljöer. I PBL anges exempelvis att planläggningen ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse och grönområden samt en god livsmiljö som är tillgänglig för alla samhällsgrupper. Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Krav på byggnader och tomter i bygglagstiftningen

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på byggnaders utformning och tekniska egenskaper och krav på tomter som ska bebyggas. Kraven gäller i huvudsak vid uppförande av nya byggnader och vid ombyggnader eller annan ändring av byggnader. De grundläggande kraven finns i 8 kap. PBL. Kraven preciseras i 3 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, och ytterligare i Boverkets föreskrifter, främst Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Det är byggherren, det vill säga den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som har det fulla ansvaret för att kraven i PBL, PBF och Boverkets föreskrifter följs. Kommunens byggnadsnämnd har tillsyn över att den som vidtar en åtgärd följer plan- och bygglagstiftningen.

Kravet på god, form-, färg- och materialverkan

I PBL finns ett krav på att byggnader ska ha god form-, färg- och materialverkan. Kravet handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos byggnader som ger upphov till goda upplevelsemässiga värden. Det finns inga bestämmelser i PBF eller BBR och andra myndighetsföreskrifter som närmare preciserar kravet.

Läs mer på sidan ”Utformningskravet god form-, färg- och materialverkan". Länk finns i ”Relaterad information”.

Foto på Lilla Alby skola, exempel på god form- färg och materialverkan.
Lilla Alby skola i Sundbyberg efter tillbyggnad – ett exempel på god färg-, form- och materialverkan. Foto: Johan Fowelin

Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet

Vid till- och ombyggnad och övriga ändringar av byggnader finns krav på att detta görs varsamt så att byggnadens värden och kvaliteter ska tas tillvara. Det finns också ett förbud mot att förvanska byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är viktigt att understryka att kraven i PBL ger ett generellt skydd för byggnaders värden och kvaliteter och de breda kulturmiljövärdena. Det förutsätter alltså inte att byggnaden förklarats för byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Läs mer på sidan ”Varsamhetskravet ". Länk finns i ”Relaterad information”.

Läs mer på sidan ”Förvanskningsförbudet ". Länk finns i ”Relaterad information”.

Krav på friyta för förskolor och skolor

Vid bygglovsprövningen av byggnader för fritidshem, förskola och skola preciseras i PBL det allmänna intresset om lämpliga platser för lek och utevistelse. Det anges som ett krav att det på tomten till en sådan byggnad eller i närheten av den ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det finns konkurrens om utrymmet på skoltomten ska friytan prioriteras framför intresset av att kunna ordna parkering.

Det är kommunen som har ansvar för planläggning och bygglovsprövning enligt PBL och som avgör vad som är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse. För att förtydliga PBL-kravets innebörd vid fritidshem, förskolor och skolor, har Boverket tagit fram allmänna råd, Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet, FRI. Läs mer under rubriken "Relaterad information".

Läs mer på sidan ”Friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor ". Länk finns i ”Relaterad information”.

Preciserade krav på byggnader och tomter i BBR

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd som preciserar vissa krav i PBL och PBF. Det handlar bland annat om preciserade krav på byggnader avseende tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, brandskydd, buller, säkerhet vid användning och energihushållning. Vidare finns regler om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. De innefattar exempelvis krav på en god luftkvalitet och en god tillgång till direkt dagsljus i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Regler om bärförmåga, stadga och beständighet återfinns i EKS.

Läs mer på sidan ”Boverkets byggregler". Länk finns i ”Relaterad information”.

Läs mer på sidan ”Om Boverkets konstruktionsregler, EKS". Länk finns i ”Relaterad information”.

I BBR finns dessutom krav på tomter som blir tillämpliga för skol- och förskolegårdar. Tomtkraven i BBR handlar om framkomlighet för utryckningsfordon, att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, och att risken för olycksfall ska begränsas. Bland reglerna till skydd mot olyckor på tomter kan särskilt nämnas kraven på fasta lekredskap i avsnitt 8:93 BBR.

Läs mer på sidan ”Krav på tomter". Länk finns i ”Relaterad information”.

Förbättringskrav för publika lokaler

Som huvudregel ställs i bygglagstiftningen inte retroaktiva krav på befintliga byggnader utan kraven gäller när man uppför en byggnad eller när man ändrar en byggnad. För sådana lokaler på en skola dit allmänheten har tillträde, gäller emellertid ett krav på att åtgärda hinder mot tillgänglighet som är enkelt avhjälpta. Sådana publika lokaler kan vara till exempel aulor, receptioner, salar dit allmänheten bjuds in eller lokaler som hyrs ut. Kraven på åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder preciseras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler.

Läs mer på sidan ”Enkelt avhjälpta hinder". Länk finns i ”Relaterad information”.

Krav på underhåll och skötsel av byggnadsverk och tomter

Ägaren av ett byggnadsverk är enligt PBL skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. En anordning med syfte att uppfylla kraven på bland annat säkerhet vid användning och tillgänglighet, exempelvis ett räcke eller en hiss, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.

Läs mer på sidan ”Underhåll". Länk finns i ”Relaterad information”.

Ett motsvarande krav anges i PBL för tomter. En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Det finns även särskilda underhållskrav för lekplatser på tomter. På tomter ska lekplatser och fasta lekanordningar underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Läs mer på sidan ”Krav på lekplatser". Länk finns i ”Relaterad information”.

I PBF finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK, och besiktning av hissar. Boverket har tagit fram föreskrifter för båda områdena, se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H. För skolor och förskolor ska återkommande besiktning av ventilationssystemet ske med tre års intervall oavsett typ av ventilationssystem. Besiktningsintervallen för hissar är beroende av typ av hiss.

Läs mer på sidan ”OVK (obligatorisk ventilationskontroll)". Länk finns i ”Relaterad information”.

Läs mer på sidan "Boverkets föreskrifter om hissar". Länk finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej