Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på tillsynsbeslut: Rättelseföreläggande

Granskad:

Ett beslut om rättelseföreläggande ska innehålla en beslutsformulering och motivering. I beslutet behöver det även finnas viss administrativ och annan information som exempelvis eventuella upplysningar, en ärendebeskrivning, uppgift om vem som har fattat beslutet, en överklagandeanvisning samt information om expediering och delgivning.

Ett besluts innehåll och utformning

I plan- och bygglagen, PBL, finns det inga särskilda bestämmelser som anger hur beslut om rättelseföreläggande ska utformas. I förvaltningslagen, FL, finns det däremot bestämmelser som bland annat anger att beslut ska motiveras och hur de ska motiveras. Bestämmelserna i FL gäller även för beslut om rättelseföreläggande enligt PBL. Vid utformningen av ett beslut om rättelseföreläggande är det bland annat viktigt att det blir rätt adressat för beslutet och att det tydligt framgår vad föreläggandet avser.

32 §
  Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.

En motivering får helt eller delvis utelämnas, om
   1. beslutet gäller anställning av någon,
   2. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart,
   3. det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande, eller
   4. beslutet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen.

Om motiveringen har utelämnats enligt andra stycket 1, 2 eller 3 ska myndigheten om möjligt ge en motivering i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Ett beslut om rättelseföreläggande måste innehålla vissa uppgifter men byggnadsnämnden kan utöver det själv avgöra vad beslutet behöver innehålla i varje enskilt fall. Även hur omfattande innehållet i beslutet ska vara behöver anpassas för olika ärenden och byggnadsnämnden avgör själv hur dispositionen av beslutet ska se ut.

Uppgifter som ett beslut om rättelseföreläggande kan innehålla:

  • Administrativ information
  • Beslutsformulering
  • Upplysningar
  • Ärendebeskrivning
  • Motivering
  • Vem som har fattat beslutet
  • Överklagandeanvisning
  • Expediering och delgivning

Exempel på utformning och formuleringar i vägledningen om beslut

På följande sidor ges exempel på vad det är viktigt att tänka på vid utformningen av ett beslut om rättelseföreläggande och hur det kan utformas. Exemplen kan fungera som ett stöd när byggnadsnämnden tar fram mallar eller skriver beslut. De ska inte ses som en uttömmande beskrivning av hur ett beslut om rättelseföreläggande kan formuleras. Det är viktigt att tänka på att exemplen alltid måste anpassas till förutsättningarna i det enskilda fallet.

Du kan läsa mer om reglerna om rättelseföreläggande på sidan om rättelseföreläggande.

Rättelseföreläggande

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen