Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avväg mot andra intressen

Granskad:

När planeringsunderlag och analyser är framtagna kan de olika intressena vägas mot varandra. På den här sidan visas hur ekosystemtjänsternas nyttor och värden kan beaktas under avvägningsprocessen och hur konsekvenserna av avvägningen motiveras i ett beslutsunderlag som sedan ingår i planbeskrivningen.

Genomförandedel 4 av 6

Utgå från kunskaps- och planeringsunderlagen

Kunskaps- och planeringsunderlagen som visar på ekosystemtjänsternas nyttor och värden är viktiga underlag för hållbara avvägningar mellan olika planeringsintressen. Företräde ska ges åt sådan markanvändning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

2 §
  Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap.
1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862) .

Förutom nyttor av allmänt intresse finns det även andra värden som gröna miljöer kan leverera via ekosystemtjänster. Nyttor och värden kan vara av enskilt intresse om naturbaserade lösningar är mycket mer kostnadseffektiva än tekniska lösningar som till exempel dagvattenlösningar eller där tillgång till gröna rekreationsområden ökar attraktiviteten och främjar människors hälsa.

Avvägning mellan olika intressen

Under detaljplaneläggningen ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen och finna lösningar så att planens syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt. Naturmiljöer och grönstruktur kan ge större eller mindre nyttor och värden för olika ekosystemtjänster beroende på deras läge och utformning. Både platsens potential för och behov av ekosystemtjänster behöver beaktas, liksom viktiga samband och den funktionella strukturen.

Ibland behöver detaljplanen medge en markanvändning där ekosystemtjänster får stå tillbaka till förmån för andra intressen. Men det finns också tillfällen när planen skapar nya behov av ekosystemtjänster, till exempel för att reglera lokalklimat eller hantera dagvatten.

En hållbar avvägning mellan ekosystemtjänster och andra intressen kan göras enligt följande prioriteringar:

  1. Undvik att ta i anspråk områden som levererar viktiga ekosystemtjänster, till exempel genom att skydda värdefulla grönområden som park- eller naturmark.
  2. Utforma den tänkta markanvändningen så att den minimerar skadan på ekosystemtjänster, till exempel genom planbestämmelser för placering, utformning eller utförandet.
  3. Om det kvarstår stora behov av ekosystemtjänster, planera för möjligheter som mildrar de negativa effekter som uppstår, till exempel genom att anlägga ny park eller natur på allmän plats, eller med hjälp av planbestämmelser skapa goda förutsättningar för att uppnå en viss grönytefaktor. Planbestämmelser kan också utformas för att utveckla och stärka befintliga ekosystemtjänster.
  4. Utred möjligheter till frivillig kompensation ifall planen innebär stora konsekvenser för viktiga ekosystemtjänster. Till exempel genom att restaurera ett område innanför eller utanför detaljplanen för att skapa nya förutsättningar för ekosystemtjänster.

Frivillig ekologisk kompensation i planering och byggande

Beslutsunderlaget som en del av planbeskrivningen

Beslutsunderlaget tydliggör konsekvenserna av olika planlösningar. Här beskrivs bland annat hur förutsättningar, värden och nyttor för ekosystemtjänster har beaktats i detaljplanen. Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan så ingår även en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlaget sammanfattas sedan i planbeskrivningen för att redovisa de överväganden som har legat till grund för planens utformning och hänsyn till motstående intressen. Planbeskrivningen beskriver också de konsekvenser detaljplanen har för andra intressen. Eventuell miljökonsekvensbeskrivning bifogas alltid till planhandlingar.

I vissa fall behöver värdefulla områden för ekosystemtjänster tas i anspråk på grund av andra angelägna intressen. Konsekvenserna förtydligas i beslutsunderlaget. I planbeskrivningen framgår de hänsynstaganden och planbestämmelser som har legat till grund för att minska negativ påverkan på ekosystemtjänster.

8 §
  I en detaljplan får kommunen bestämma
   1. hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas, och
   2. hur allmänna platser som har enskilt huvudmannaskap ska användas och utformas. Lag (2014:900) .

31 §
  En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras
(planbeskrivning) ska finnas tillsammans med planen.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

33 §
  Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av
   1. planeringsförutsättningarna,
   2. planens syfte,
   3. hur planen är avsedd att genomföras,
   4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser,
   5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. om något av de underlag som avses i 5 kap. 8 § har tagits fram av en enskild, vilket underlag det i så fall är och vem som har tagit fram det.

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Lag (2021:752) .

33 a §
  Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller
   1. vid bostadsbyggnadens fasad, och
   2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .

33 b §
  Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § tredje stycket, ska skälen för bedömningen i den frågan anges i redovisningen enligt 33 § första stycket 4. Lag (2021:785) .

34 §
  Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § tredje stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av
6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35 § 1-7, 36,
37 och 43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för att anlägga
   1. ett industriområde,
   2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt,
   3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
   4. en hamn för fritidsbåtar,
   5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
   6. en campingplats,
   7. en nöjespark,
   8. en djurpark,
   9. en spårväg, eller
   10. en tunnelbana. Lag (2021:785) .

Detta kan till exempel vara målsättningar för grönytefaktor tillsammans med en illustration och motivering om hur planbestämmelserna har tillämpats för att skapa förutsättningar för en grönytefaktor. Här kan det också behöva lyftas eventuella behov av frivillig kompensation, antingen med en konkret kompensationsåtgärd eller genom en aktualisering av översiktsplan och/eller grönstrukturplan.

Läs mer om Naturvårdsverkets nya vägledning om miljöbedömning under "Relaterad information".

Att tänka på: Vid avvägning
  • Bedöm planlösningens påverkan på ekosystemtjänster samt behov av och potential för ekosystemtjänster.
  • Hur planen kan främja en ändamålsenlig struktur av grönområden.
  • Ta vara på möjligheter med naturbaserade lösningar för klimatanpassning, dagvattenreglering, lokalklimat, ljudmiljöer, risken för naturolyckor, hälsa och rekreation med mera.
  • Kommunicera konsekvenserna av olika planlösningar på en faktabaserad och saklig grund för att väcka förståelse för deras värden.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen