Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Certifierade byggprojekteringsföretag

Granskad:

Vid nybyggnad av vissa bostadshus kan byggherren använda ett certifierat byggprojekteringsföretag för projekteringen. Företaget gör en kontroll av om vissa krav uppfylls. Denna kontroll ersätter byggnadsnämndens prövning av dessa krav i samband med bygglov och vid bedömning inför startbesked.

Vad är ett certifierat byggprojekteringsföretag?

Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som på byggherrens uppdrag kan projektera vissa bostadsbyggnader. Företaget gör vid projekteringen en kontroll av om vissa krav uppfylls. Denna kontroll ersätter byggnadsnämndens prövning av dessa krav i samband med bygglov och vid bedömning inför startbesked.

Ett certifierat byggprojekteringsföretag ska:

  • ha ett kvalitetsledningssystem
  • ha särskild sakkunskap och erfarenhet av att bedöma utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt de tekniska egenskapskraven vid nybyggnad av vissa bostadshus
  • vara certifierat för detta ändamål

32 b §
  Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som har ett kvalitetsledningssystem samt särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att bedöma kraven i 8 kap. 1 § 1 och
3 samt 4 § vid nybyggnad av sådana bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § och som kan styrka detta med ett certifikat.

Frågor om certifiering av byggprojekteringsföretag ska prövas av organ som har ackrediterats för ändamålet att certifiera byggprojekteringsföretag enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och
5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Detsamma gäller organ som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2022:1084) .

3 §
  Sådana funktionskontrollanter som avses i 8 kap. 25 § och sakkunniga enligt 10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kunna styrka detta med ett intyg om certifiering.

Sådana certifierade byggprojekteringsföretag som avses i
9 kap. 32 b § plan- och bygglagen ska ha ett kvalitetsledningssystem samt den kunskap och erfarenhet som behövs för uppgiften och kunna styrka detta med ett intyg om certifiering.

Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete. Förordning (2022:1085).

Vem certifierar byggprojekteringsföretag?

Certifiering av byggprojekteringsföretag kommer att göras av certifieringsorgan som har ackrediterats av myndigheten Swedac. Exempel på ackrediterade certifieringsorgan som finns inom andra PBL-områden är Kiwa, Rise och Incert.

32 b §
  Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som har ett kvalitetsledningssystem samt särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att bedöma kraven i 8 kap. 1 § 1 och
3 samt 4 § vid nybyggnad av sådana bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § och som kan styrka detta med ett certifikat.

Frågor om certifiering av byggprojekteringsföretag ska prövas av organ som har ackrediterats för ändamålet att certifiera byggprojekteringsföretag enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och
5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Detsamma gäller organ som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2022:1084) .

Du kan läsa mer om ackreditering på Swedacs webbplats.

Swedacs webbplats

Vad krävs för att bli certifierad?

Vilken kunskap och erfarenhet som byggprojekteringsföretagen behöver ha för att kunna bli certifierade kommer att framgå av föreskrifter som Boverket ska ta fram.

32 b §
  Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som har ett kvalitetsledningssystem samt särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att bedöma kraven i 8 kap. 1 § 1 och
3 samt 4 § vid nybyggnad av sådana bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § och som kan styrka detta med ett certifikat.

Frågor om certifiering av byggprojekteringsföretag ska prövas av organ som har ackrediterats för ändamålet att certifiera byggprojekteringsföretag enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och
5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Detsamma gäller organ som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2022:1084) .

9 §
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
   1. föreskrifter om funktionskontrollanter enligt 8 kap. 25 §,
   2. föreskrifter om vad som i fråga om kunskap, erfarenhet och certifiering krävs av sådana byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga som avses i 9 kap. 32 b § och
10 kap.,
   3. de föreskrifter i övrigt om kontrollansvariga och sakkunniga som behövs utöver bestämmelserna i 10 kap. 9-13 §§, och
   4. föreskrifter om vilka bostadshus som ska omfattas av 9 kap.
32 b och 32 c §§ och 10 kap. 25 a §. Lag (2022:1084) .

23 §
  Boverket får meddela
   1. de föreskrifter om funktionskontrollanter, certifierade byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga som behövs för tillämpningen av 7 kap. 2-4 §§, och
   2. föreskrifter om vilka bostadshus som ska omfattas av 9 kap.
32 b och 32 c §§ och 10 kap. 25 a § plan- och bygglagen
(2010:900). Förordning (2022:1085).

När kan certifierade byggprojekteringsföretag börja användas?

Även om reglerna började gälla den 1 augusti 2022 kan certifierade byggprojekteringsföretag inte börja användas i praktiken ännu. Först måste Boverket ta fram föreskrifter som anger vilka bostadshus som omfattas av reglerna och vilka specifika krav som byggprojekteringsföretagen behöver uppfylla för att kunna bli certifierade. Det kommer att ta Boverket cirka 12–18 månader att ta fram dessa föreskrifter efter det att lagändringarna trätt i kraft. Sedan måste certifieringsorgan ackreditera sig och företag certifiera sig som byggprojekteringsföretag. Eftersom det kommer att dröja innan nödvändiga föreskrifter finns på plats och tills det finns certifierade byggprojekteringsföretag att anlita, kommer en byggherre kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i ett projekt tidigast någon gång under åren 2024-2025.

För vilka byggnader kan ett certifierat byggprojekteringsföretag användas?

Ett certifierat byggprojekteringsföretag får endast användas för nybyggnad av vissa bostadshus. Vilka bostadshus det är kommer att framgå av föreskrifter som Boverket ska ta fram.

32 b §
  Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som har ett kvalitetsledningssystem samt särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att bedöma kraven i 8 kap. 1 § 1 och
3 samt 4 § vid nybyggnad av sådana bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § och som kan styrka detta med ett certifikat.

Frågor om certifiering av byggprojekteringsföretag ska prövas av organ som har ackrediterats för ändamålet att certifiera byggprojekteringsföretag enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och
5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Detsamma gäller organ som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2022:1084) .

9 §
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
   1. föreskrifter om funktionskontrollanter enligt 8 kap. 25 §,
   2. föreskrifter om vad som i fråga om kunskap, erfarenhet och certifiering krävs av sådana byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga som avses i 9 kap. 32 b § och
10 kap.,
   3. de föreskrifter i övrigt om kontrollansvariga och sakkunniga som behövs utöver bestämmelserna i 10 kap. 9-13 §§, och
   4. föreskrifter om vilka bostadshus som ska omfattas av 9 kap.
32 b och 32 c §§ och 10 kap. 25 a §. Lag (2022:1084) .

23 §
  Boverket får meddela
   1. de föreskrifter om funktionskontrollanter, certifierade byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga som behövs för tillämpningen av 7 kap. 2-4 §§, och
   2. föreskrifter om vilka bostadshus som ska omfattas av 9 kap.
32 b och 32 c §§ och 10 kap. 25 a § plan- och bygglagen
(2010:900). Förordning (2022:1085).

Varför har det införts en möjlighet att använda ett certifierat byggprojekteringsföretag?

Anledningen till att reglerna om certifierade byggprojekteringsföretag har införts är att byggnadsnämnderna gör olika bedömningar av om kraven i byggreglerna är uppfyllda eller inte. Det kan medföra att en byggherre som har fått en viss utformning godkänd av en kommun kan behöva anpassa samma utformning i en annan kommun för att uppfylla den kommunens tolkning av kravet. Osäkerheten i hur kravuppfyllnaden kommer att bedömas av byggnadsnämnden, förseningar på grund av diskussioner med nämnden och krav på byggherren att göra ändringar för att uppfylla nämndens bedömning ökar kostnaderna i byggprojekt. Alla aktörer i byggbranschen påverkas av att kommunerna tolkar byggreglerna olika, men problemet är störst för de byggaktörer vars byggprojekt i hög grad utgörs av en standardiserad process och där projekteringen avses att återanvändas i flera kommuner, så kallade seriebyggda hus. När behovet av bostäder som många människor kan efterfråga är stort är det enligt regeringens mening viktigt att öka förutsägbarheten i byggprocessen för att underlätta för ett repeterbart byggande av bostäder. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 14-16)

Certifierade byggprojekteringsföretag - en mer förutsägbar byggprocess, prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats)

Genom att ge byggherren möjlighet att ta ett större ansvar för den tidiga kontrollen av att byggreglerna uppfylls, under förutsättning att projekteringen sker av en aktör som på förhand har bedömts ha tillräcklig kompetens för ändamålet, ökar förutsägbarheten i byggprocessen och förseningar i processen undviks. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 19)

Certifierade byggprojekteringsföretag - en mer förutsägbar byggprocess, prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats)

Är det krav på att använda ett certifierat byggprojekteringsföretag?

Det är upp till byggherren själv att välja om den vill använda sig av ett certifierat byggprojekteringsföretag eller inte. Om ett sådant företag inte används sker lov- och byggprocessen på samma sätt som tidigare.

Hur sker bygglovsprövning när ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts?

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts för projekteringen ska byggnadsnämnden inte göra någon prövning av om utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet är uppfyllda. Att dessa krav uppfylls har redan bedömts av det certifierade byggprojekteringsföretaget i samband med projekteringen. Utformningskravet på god form-, färg- och materialverkan ska dock prövas av byggnadsnämnden eftersom det inte ingår i det certifierade byggprojekteringsföretagets uppgifter att bedöma det kravet.

32 c §
  Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts för projektering vid nybyggnad av ett sådant bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
9 § 4, ska bygglov ges utan prövning av om kraven i 8 kap. 1 §
1 och 3 är uppfyllda. Detta gäller trots vad som föreskrivs i
30 § första stycket 4, 31 § 3 och 31 a § 3. Lag (2022:1084) .

Även övriga krav som gäller för åtgärden så som till exempel krav på lokalisering, placering och utformning, omgivningspåverkan, varsamhet, tomter och förvanskningsförbudet ska prövas av byggnadsnämnden vid beslut om bygglov.

Hur sker bedömningen vid beslut om startbesked när ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts?

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts för projekteringen av en åtgärd som är lovpliktig ska byggnadsnämnden inte göra någon bedömning av om de tekniska egenskapskraven kan antas komma att uppfyllas. Det certifierade byggprojekteringsföretaget har redan bedömt att dessa krav uppfylls i samband med projekteringen.

25 a §
  Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i
9 kap. 32 b § har använts för projektering vid nybyggnad av ett sådant bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § 4, ska startbesked ges utan prövning av om kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt 4 § är uppfyllda. Detta gäller trots vad som föreskrivs i 23 § första stycket 1. Lag (2022:1084) .

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts för projekteringen av en åtgärd som inte är lovpliktig ska byggnadsnämnden inte göra någon bedömning av om utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt de tekniska egenskapskraven kan antas komma att uppfyllas. Det certifierade byggprojekteringsföretaget har redan bedömt att dessa krav uppfylls i samband med projekteringen. Utformningskravet på god form-, färg- och materialverkan ska dock bedömas av byggnadsnämnden eftersom det certifierade byggprojekteringsföretaget inte får bedöma det kravet.

25 a §
  Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i
9 kap. 32 b § har använts för projektering vid nybyggnad av ett sådant bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § 4, ska startbesked ges utan prövning av om kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt 4 § är uppfyllda. Detta gäller trots vad som föreskrivs i 23 § första stycket 1. Lag (2022:1084) .

Även övriga krav som gäller för åtgärden så som till exempel krav på lokalisering, placering och utformning, omgivningspåverkan, varsamhet, tomter och förvanskningsförbudet ska bedömas av byggnadsnämnden vid beslut om startbesked.

Kan byggnadsnämnden göra en annan bedömning av om kraven är uppfyllda?

Byggnadsnämnden kan göra en annan bedömning av om kraven är uppfyllda än det certifierade byggprojekteringsföretaget. Nämnden kan dock inte avslå ansökan om bygglov eller neka startbesked på grund av att något av de krav som nämnden inte ska bedöma inte är uppfyllt. Nämnden kan dock besluta att inte ge ett slutbesked eller ingripa med tillsyn både före och efter att ett beslut om slutbesked har tagits, om kraven enligt nämndens bedömning inte är uppfyllda. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 37–40)

Certifierade byggprojekteringsföretag - en mer förutsägbar byggprocess, prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats)

Lagändringarna innebär inte någon försvagning av kommunens kontroll i byggskedet eller kommunens tillsyn i övrigt. Lagändringarna påverkar varken de delar i byggprocessen som rör kontrollansvarig, kontrollplan eller certifierad sakkunnigs roll enligt kontrollplanen. Byggnadsnämnden har alltså kvar möjligheten att kontrollera och bedöma om en byggnad uppfyller kraven, även om projekteringen har utförts av ett certifierat byggprojekteringsföretag. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 29)

Certifierade byggprojekteringsföretag - en mer förutsägbar byggprocess, prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats)

Kan undantag och avsteg från kraven ske när ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts?

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från kraven i Boverkets byggregler om det finns särskilda skäl, byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet. Eftersom nämnden inte gör någon bedömning av kravuppfyllnaden kan den heller inte göra någon bedömning av om det föreligger en sådan avvikelse från byggreglerna som kan medges. Reglerna om mindre avvikelser från kraven är därför inte tillämpliga om ett certifierat byggprojekteringsföretaget har använts för projekteringen. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 28)

Certifierade byggprojekteringsföretag - en mer förutsägbar byggprocess, prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats)

1:21 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Byggnadsnämnden prövar i bygglovet om mindre avvikelser från utformningskraven kan godtas. I fråga om de tekniska egenskapskraven kan byggnadsnämnden i ett startbesked klargöra om mindre avvikelse kan godtas. (BFS 2014:3).

25 a §
  Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i
9 kap. 32 b § har använts för projektering vid nybyggnad av ett sådant bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § 4, ska startbesked ges utan prövning av om kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt 4 § är uppfyllda. Detta gäller trots vad som föreskrivs i 23 § första stycket 1. Lag (2022:1084) .

Vad händer om ett byggprojekteringsföretag missköter sig eller är olämpligt?

Om det är uppenbart för en byggherre att ett certifierat byggprojekteringsföretag har åsidosatt sina uppgifter ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om detta.

32 d §
  Om det är uppenbart för en byggherre att ett certifierat byggprojekteringsföretag vid projekteringen har åsidosatt sina uppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 §, ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om detta. Lag (2022:1084) .

Om byggnadsnämnden bedömer att ett certifierat byggprojekteringsföretag vid projekteringen har gjort en uppenbar felbedömning av utformningskraven på ändamålsenlighet eller tillgänglighet eller de tekniska egenskapskraven, ska nämnden underrätta den som har certifierat företaget om detta. Detsamma gäller om byggnadsnämnden bedömer att företaget är olämpligt för sin uppgift av något annat skäl.

34 a §
  Om byggnadsnämnden bedömer att ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap. 32 b § vid projekteringen har gjort en uppenbar felbedömning av kraven i
8 kap. 1 § 1 eller 3 eller 4 §, ska nämnden underrätta den som har certifierat företaget om detta. Detsamma gäller om byggnadsnämnden bedömer att företaget är olämpligt för sin uppgift av något annat skäl. Lag (2022:1084) .

Om ett byggprojekteringsföretag har visat sig vara olämplig för sin uppgift, får den som har certifierat företaget återkalla certifieringen.

36 §
  Om en kontrollansvarig har visat sig vara olämplig för sin uppgift, får den som har certifierat den kontrollansvarige återkalla certifieringen. Motsvarande gäller i fråga om ett certifierat byggprojekteringsföretag. Lag (2022:1084) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen