Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för att byta entréportar på flerbostadshus

Granskad:

Målet rör bygglov för att byta sex befintliga entrépartier av ek till nya av aluminium med ekimitation. Nämnden avslog ansökan om bygglov men har under tiden för överprövning av ärendet blivit positiv till ansökan. Mark- och miljööverdomstolen har i målet prövat det så kallade varsamhetskravet i 2 kap. 6 § tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 8 kap. 17 § PBL.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade dels att gällande detaljplan inte hindrar ett utbyte av de sex entrépartierna av ek mot nya av aluminium med ekimitation, dels att varken byggnaden eller området som byggnaden är en del av är utpekade som värda att bevara i översiktsplanen eller annat jämförbart planeringsunderlag. Trots att det inte finns något utpekande kan sökt lov avslås med hänvisning till varsamhetskravet i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 17 PBL.

Domstolen konstaterade också att flerbostadshuset redan genomgått större förändringar såsom tilläggsisolering, byte av fasadkulör och fönster. Domstolen bedömde att ett byte av entréportar endast skulle påverka det visuella intrycket och byggnadens karaktär i mindre utsträckning. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det fanns skäl att bevilja bygglov.

Du hittar; Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2015 målnummer P 9298-14, under rubriken "Relaterad information".

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen