På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utrymning via fönster

I många fall får en av utrymningsvägarna utgöras av fönster istället för att ha flera trapphus eller extra dörrar direkt till det fria i fasaden. Detta möjliggör att byggnader kan utformas på ett mer yteffektivt sätt. Samtidigt kräver det att den som projekterar byggnader har god kunskap om när fönsterutrymning är möjligt och vad räddningstjänsten har för insatstider och kapacitet i varje enskilt fall så att utrymning kan ske säkert.

Grundkravet där personer vistas mer än tillfällig är att det ska finnas två utrymningsvägar, exempelvis två trapphus eller dörrar direkt till det fria.

I vissa situationer kan en av dessa utrymningsvägar utgöras av fönster där personer själva kan ta sig ut och ner till marken eller få hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. En förutsättning för det är att utrymningen kan ske på ett betryggande sätt.

Förutsättningarna för vad som är ett betryggande sätt skiljer sig väsentligen åt beroende på om det är aktuellt att vänta på räddningstjänsten eller utrymma på egen hand. Denna vägledning är i huvudsak uppdelad i dessa två delar.

Utrymning via räddningstjänstens stegutrustning

Vid utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning är tanken främst att kunna stanna i den brandcell man befinner sig i väntan på hjälp om det brinner någon annan stans i byggnaden. I ett flerbostadshus innebär det t.ex. att man kan stanna i sin lägenhet och vänta på hjälp om trapphuset är rökfyllt.

Utrymning via fönster och räddningstjänstens stegar får tillgodoräknas i verksamhetsklass 1 och 3 om högst 15 personer förväntas utrymma från respektive brandcell. En sådan brandcell bör i verksamhetsklass 1 inte vara större än 200 m2.

För att utrymningen ska kunna ske på ett betryggande sätt krävs att räddningstjänsten har tillräcklig kapacitet, rätt utrustning och kan vara på plats tillräckligt snabbt. Tillräckligt snabb insatstid är normalt inom 10 minuter, men för bostäder i högst tre våningar kan 20 minuter accepteras. Dessutom måste byggnaden och dess omgivning utformas så att det finns räddningsvägar och uppställningsplatser för stegutrustningen. Vilken insatstid och kapacitet räddningstjänsten har finns att läsa i respektive kommuns handlingsprogram för räddningstjänst.

Vid bedömningen om utrymningen kan ske på ett betryggande sätt behöver man även beakta om brandcellen är i ett eller flera plan. Eftersom det krävs en utrymningsväg från varje plan kan det uppfattas som att det är tillräckligt med enbart fönster som utrymningsväg från det övre planet. Syftet med en utrymningsväg från varje plan är att personer inte ska behöva utrymma neråt genom rök om det brinner i den brandcell man befinner sig i. Att stanna kvar och vänta på räddningstjänsten när man befinner sig i brandens närhet är därför inte aktuellt och kan inte anses utgöra utrymning på betryggande sätt. I det fallet krävs därmed en annan vanlig utrymningsväg som inte är fönster från det övre planet. Inom bostäder i Br1 byggnader kan fönster dock accepteras om det övre planet avskiljs i brandteknisk klass E 30.

Utrymning via fönster i markplan direkt till det fria

Utrymning direkt till marken får ske från utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A samt bostäder i verksamhetsklass 3. Fönstrets underkant ska då vara belägen högst två meter från marknivån och utrymning ska i övrigt kunna ske tillfredställande. Med det menas bland annat att marken utanför ska vara säker. Den ska exempelvis inte bestå av vassa föremål, luta kraftigt rakt ner mot ett vattendrag eller ut mot farlig trafik och liknande situationer. Rabatter i form av blomsterplantering och liknande bör normalt kunna accepteras medan större buskar och liknande bör undvikas.

Om förutsättningarna för tillfredställande utrymning genom fönster i markplan uppfylls får lokaler för 50 personer utrymmas på det viset, dock högst 30 personer per fönster. Observera att för andra verksamheter än de som särskilt pekas ut t.ex. hotell i verksamhetsklass 4 eller förskolor i verksamhetsklass 5A är det inte tillåtet att förlita sig till fönsterutrymning.

Utrymning via fönster över 2 m från marken

I bostäder i verksamhetsklass 3A i byggnadsklass Br2 och Br3 får även utrymning ske på egen hand från fönster över 2 m från marken. Upp till 5 meter är det då tillåtet att hoppa men över det krävs det en utvändig trappa eller stege. Observera att stegen då behöver placeras så att den lätt kan kommas åt beroende på åt vilket håll fönstret öppnas.

För bostäder i verksamhetsklass 3B är det däremot inte tillåtet att räkna med utrymning via stege eller att personer förväntas hoppa om det är över två meter till marken.

Fönstrets storlek

Oavsett om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänsten eller direkt till det fria så bör fönstret vara sidohängt och av tillräcklig storlek samt inte vara placerat för högt från golvet. Regler om det finns i BBR avsnitt 5:323.

Om fönster vrids kring en horisontell axel istället för att vara sidohängda gäller samma öppningsmått d.v.s. att bredden ska vara minst 0,50 m och höjden minst 0,60 m samt att summan av bredd och höjd blir minst 1,50 m. Med fri öppning menas att detta mått ska vara fritt rakt utåt. Fönstret ska kunna stanna i ett stabilt öppet läge så man inte riskerar skada sig eller behöver hålla upp fönstret när man klättrar ut eller får hjälp av räddningstjänsten. 

Figur som visar minst 0,6m vertikalhöjd under fönsterbågen i öppet läge
Illustration: Boverket

Balkongdörr kan jämställas med fönster

I reglerna finns inte angivet huruvida dörr till balkong kan ersätta fönster som utrymningsväg. Då en balkongdörr med enkelhet uppfyller måtten för ett sidohängt fönster och är enklare att ta sig ut genom än ett fönster har det inte ansetts nödvändigt att skriva ut det i reglerna. I det fall balkongen är inglasad behöver man däremot se till så att inglasningen enkelt kan öppnas så åtminstone motsvarade storlek som krävs för fönster uppnås.

Veta mer

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL " kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd. Ta del av utbildningen under rubriken "Webbutbildningar" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej