Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utrymning via fönster

Granskad:

I många fall får en av utrymningsvägarna utgöras av fönster istället för att ha flera trapphus eller extra dörrar direkt till det fria i fasaden. Detta möjliggör att byggnader kan utformas på ett mer yteffektivt sätt. Samtidigt kräver det att den som projekterar byggnader har god kunskap om när fönsterutrymning är möjligt och vad räddningstjänsten har för insatstider och kapacitet i varje enskilt fall så att utrymning kan ske säkert.

Allmänt

Grundkravet där personer vistas mer än tillfällig är att det ska finnas två utrymningsvägar, exempelvis två trapphus eller dörrar direkt till det fria.

5:321 Allmänt

Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Om bostaden eller lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Mindre entresolplan får dock utformas utan utgång till utrymningsväg från entresolplanet under förutsättning att utrymningen ändå kan ske på ett tillfredsställande sätt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Utrymningsvägar bör placeras så långt ifrån varandra att utrymning kan ske även om en utrymningsväg blockeras av branden. För att utrymningsvägar ska betraktas som oberoende av varandra bör avståndet mellan dem vara minst 5 meter. Exempel på utrymmen där man vistas mer än tillfälligt är
 • -   gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och hobbyrum i flerbostadshus
 • -   garage över 50 m2
 • -   hygienutrymmen i verksamhetsklasserna 2 och 5.
Exempel på utrymmen där man vistas tillfälligt respektive mer än tillfälligt ges även i avsnitt 1:6. En av utrymningsvägarna kan vara åtkomlig genom intilliggande brandcell i samma plan om utrymningsvägen är åtkomlig utan nyckel eller annat redskap. Detta gäller dock inte om någon av utrymningsvägarna endast utgörs av fönster eller balkong, förutom för boenderum i verksamhetsklass 3B. För samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C bör den intilliggande brandcellen innehålla huvudentrén. För verksamhetsklass 5C kan båda utrymningsvägarna vara tillgängliga genom horisontell passage till intilliggande lokaler i verksamhetsklass 5C. En korridor inom egen brandcell, en loftgång eller motsvarande i direkt anslutning till det utrymme som den betjänar kan – utom för samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C – utgöra en gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar. Sådana korridorer bör avskiljas i enheter om högst 60 meters längd. Avskiljningarna bör utformas i lägst brandteknisk klass E 15 med dörrar i brandteknisk klass E 15-C. I utrymningsfallet avses med mindre entresolplan ett plan inom brandcellen som utgör en liten del av underliggande plan, som inte är uppdelad i mindre rum, och som endast är försett med räcke eller motsvarande. Ett mindre entresolplan utgör maximalt 50 % av golvarean på underliggande plan dock högst 25 m2. Mindre entresolplan bör förses med brandvarnare. (BFS 2014:3).

I byggnader med fler än åtta men högst 16 våningsplan ska bostäder och lokaler utformas med tillgång till minst ett trapphus Tr2. I byggnader med fler än 16 våningsplan ska bostäder och lokaler utformas med tillgång till minst ett trapphus Tr1. (BFS 2011:26).

Allmänt råd I byggnader med fler än 16 våningsplan bör övriga trapphus vara minst Tr2. (BFS 2011:26).

I vissa situationer kan en av dessa utrymningsvägar utgöras av fönster där personer själva kan ta sig ut och ner till marken eller få hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. En förutsättning för det är att utrymningen kan ske på ett betryggande sätt.

5:323 Utrymning genom fönster

Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en vertikal axel och öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönster som är vridbara kring en horisontell axel kan användas om de öppnas utåt och stannar i öppet läge. Fönster bör ha en fri öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd. För fönster som är vridbara kring en horisontell axel bör det fria måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,50 meter. Öppningens underkant bör ligga högst 1,2 meter över golv. Om avståndet mellan golvet och fönstrets underkant överstiger 1,2 meter, bör en plattform eller liknande monteras på insidan. (BFS 2014:3).

I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A samt bostäder i verksamhetsklass 3 får en av utrymningsvägarna ersättas av tillgång till fönster. Fönstrets underkant får vara beläget högst 2,0 meter över marknivån utanför och om möjlighet till utrymning i övrigt ges på ett tillfredsställande sätt.

Utrymning från bostäder i verksamhetsklass 3 i byggnad Br2 och Br3 får även ske enligt avsnitt 5:353. (BFS 2011:26).

Allmänt råd I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A och bostäder i verksamhetsklass 3 förväntas tillfredsställande utrymning genom fönster kunna ske om varje lokal eller bostad utformas för utrymning av högst 50 personer. Varje fönster som är avsett för utrymning bör räknas som utrymningsväg för högst 30 personer. (BFS 2011:26).

Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 eller 3, förutsatt att högst 15 personer utrymmer denna väg från brandcellen. Detta förutsätter att räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid och förmåga. Uppställningsplats dimensionerad för räddningstjänstens utrustning ska finnas. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Möjligheten till utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst bör endast användas i byggnader där öppningens underkant ligger högst 23 meter över marknivån. I bedömningen av räddningstjänstens förmåga och dimensionering av uppställningsplats bör hänsyn tas till de faktorer som påverkar möjligheten att effektivt kunna genomföra utrymning. Regler om uppställningsplats finns i avsnitt 5:721. Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. För friliggande flerbostadshus i verksamhetsklass 3 med högst tre våningsplan kan tillräckligt snabb insatstid vara högst 20 minuter. Med tillräcklig förmåga avses sådan bemanning och utrustning att utrymningen kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Brandceller i lokaler i verksamhetsklass 1 som förväntas utrymmas med räddningstjänstens hjälp genom fönster bör inte vara större än 200 m2. Bostäder i verksamhetsklass 3 i byggnader i klass Br1 vars övre plan enbart är utformat för utrymning genom fönster med räddningstjänstens hjälp bör avskiljas från underliggande plan i lägst brandteknisk klass E 30. Avskiljningen behöver inte utföras som brandcellsgräns. (BFS 2011:26).

Förutsättningarna för vad som är ett betryggande sätt skiljer sig väsentligen åt beroende på om det är aktuellt att vänta på räddningstjänsten eller utrymma på egen hand. Denna vägledning är i huvudsak uppdelad i dessa två delar.

Utrymning via räddningstjänstens stegutrustning

Vid utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning är tanken främst att kunna stanna i den brandcell man befinner sig i väntan på hjälp om det brinner någon annan stans i byggnaden. I ett flerbostadshus innebär det t.ex. att man kan stanna i sin lägenhet och vänta på hjälp om trapphuset är rökfyllt.

Utrymning via fönster och räddningstjänstens stegar får tillgodoräknas i verksamhetsklass 1 och 3 om högst 15 personer förväntas utrymma från respektive brandcell. En sådan brandcell bör i verksamhetsklass 1 inte vara större än 200 m2.

För att utrymningen ska kunna ske på ett betryggande sätt krävs att räddningstjänsten har tillräcklig kapacitet, rätt utrustning och kan vara på plats tillräckligt snabbt. Tillräckligt snabb insatstid är normalt inom 10 minuter, men för bostäder i högst tre våningar kan 20 minuter accepteras. Dessutom måste byggnaden och dess omgivning utformas så att det finns räddningsvägar och uppställningsplatser för stegutrustningen. Vilken insatstid och kapacitet räddningstjänsten har finns att läsa i respektive kommuns handlingsprogram för räddningstjänst.

Vid bedömningen om utrymningen kan ske på ett betryggande sätt behöver man även beakta om brandcellen är i ett eller flera plan. Eftersom det krävs en utrymningsväg från varje plan kan det uppfattas som att det är tillräckligt med enbart fönster som utrymningsväg från det övre planet. Syftet med en utrymningsväg från varje plan är att personer inte ska behöva utrymma neråt genom rök om det brinner i den brandcell man befinner sig i. Att stanna kvar och vänta på räddningstjänsten när man befinner sig i brandens närhet är därför inte aktuellt och kan inte anses utgöra utrymning på betryggande sätt. I det fallet krävs därmed en annan vanlig utrymningsväg som inte är fönster från det övre planet. Inom bostäder i Br1 byggnader kan fönster dock accepteras om det övre planet avskiljs i brandteknisk klass E 30.

Utrymning via fönster i markplan direkt till det fria

Utrymning direkt till marken får ske från utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A samt bostäder i verksamhetsklass 3. Fönstrets underkant ska då vara belägen högst två meter från marknivån och utrymning ska i övrigt kunna ske tillfredställande. Med det menas bland annat att marken utanför ska vara säker. Den ska exempelvis inte bestå av vassa föremål, luta kraftigt rakt ner mot ett vattendrag eller ut mot farlig trafik och liknande situationer. Rabatter i form av blomsterplantering och liknande bör normalt kunna accepteras medan större buskar och liknande bör undvikas.

Om förutsättningarna för tillfredställande utrymning genom fönster i markplan uppfylls får lokaler för 50 personer utrymmas på det viset, dock högst 30 personer per fönster. Observera att för andra verksamheter än de som särskilt pekas ut t.ex. hotell i verksamhetsklass 4 eller förskolor i verksamhetsklass 5A är det inte tillåtet att förlita sig till fönsterutrymning.

Utrymning via fönster över 2 m från marken

I bostäder i verksamhetsklass 3A i byggnadsklass Br2 och Br3 får även utrymning ske på egen hand från fönster över 2 m från marken. Upp till 5 meter är det då tillåtet att hoppa men över det krävs det en utvändig trappa eller stege. Observera att stegen då behöver placeras så att den lätt kan kommas åt beroende på åt vilket håll fönstret öppnas.

För bostäder i verksamhetsklass 3B är det däremot inte tillåtet att räkna med utrymning via stege eller att personer förväntas hoppa om det är över två meter till marken.

5:353 Verksamhetsklass 3

Bostäder i verksamhetsklass 3 ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. Signalen ska kunna uppfattas i de utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt.

Väg till utrymningsväg i gemensamhetsutrymmen i verksamhetsklass 3B ska vara försedda med nödbelysning. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand bör vara brandvarnare i verksamhetsklass 3A. Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand bör vara utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm i verksamhetsklass 3B. (BFS 2014:3).

Bostadsrum i verksamhetsklass 3 som finns i byggnader i byggnadsklass Br2 eller Br3 ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Utrymningsvägar från bostadsrum i verksamhetsklass 3A kan anordnas enligt något av följande alternativ:
 • a)  Utgång till utrymningsväg, t.ex. en trappa utanför bostaden eller direkt till säker plats.
 • b)  Utgång till en utvändig trappa eller fast stege utformad enligt SS 831340 som leder till säker plats.
 • c)  Öppningsbart fönster med öppningens underkant högst 5,0 meter över marknivån.
 • d)  Genom ett annat närliggande rum i samma plan som uppfyller vad som anges i a), b) eller c) i första stycket. Alternativ d) gäller enbart om det närliggande rummet är avskilt från eller enkelt kan avskiljas från underliggande våning.
Utrymning från ett bostadsrum i verksamhetsklass 3B kan anordnas enligt något av följande alternativ:
 • a)  Med en utgång till en utrymningsväg, t.ex. en trappa utanför bostaden.
 • b)  Direkt till en säker plats.
 • c)  Genom ett annat närliggande rum som har utgång till en utrymningsväg.
 • d)  Via fönster enligt avsnitt 5:323. (BFS 2014:3).

Fönstrets storlek

Oavsett om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänsten eller direkt till det fria så bör fönstret vara sidohängt och av tillräcklig storlek samt inte vara placerat för högt från golvet. Regler om det finns i BBR avsnitt 5:323.

5:323 Utrymning genom fönster

Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en vertikal axel och öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönster som är vridbara kring en horisontell axel kan användas om de öppnas utåt och stannar i öppet läge. Fönster bör ha en fri öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd. För fönster som är vridbara kring en horisontell axel bör det fria måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,50 meter. Öppningens underkant bör ligga högst 1,2 meter över golv. Om avståndet mellan golvet och fönstrets underkant överstiger 1,2 meter, bör en plattform eller liknande monteras på insidan. (BFS 2014:3).

I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A samt bostäder i verksamhetsklass 3 får en av utrymningsvägarna ersättas av tillgång till fönster. Fönstrets underkant får vara beläget högst 2,0 meter över marknivån utanför och om möjlighet till utrymning i övrigt ges på ett tillfredsställande sätt.

Utrymning från bostäder i verksamhetsklass 3 i byggnad Br2 och Br3 får även ske enligt avsnitt 5:353. (BFS 2011:26).

Allmänt råd I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A och bostäder i verksamhetsklass 3 förväntas tillfredsställande utrymning genom fönster kunna ske om varje lokal eller bostad utformas för utrymning av högst 50 personer. Varje fönster som är avsett för utrymning bör räknas som utrymningsväg för högst 30 personer. (BFS 2011:26).

Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 eller 3, förutsatt att högst 15 personer utrymmer denna väg från brandcellen. Detta förutsätter att räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid och förmåga. Uppställningsplats dimensionerad för räddningstjänstens utrustning ska finnas. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Möjligheten till utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst bör endast användas i byggnader där öppningens underkant ligger högst 23 meter över marknivån. I bedömningen av räddningstjänstens förmåga och dimensionering av uppställningsplats bör hänsyn tas till de faktorer som påverkar möjligheten att effektivt kunna genomföra utrymning. Regler om uppställningsplats finns i avsnitt 5:721. Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. För friliggande flerbostadshus i verksamhetsklass 3 med högst tre våningsplan kan tillräckligt snabb insatstid vara högst 20 minuter. Med tillräcklig förmåga avses sådan bemanning och utrustning att utrymningen kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Brandceller i lokaler i verksamhetsklass 1 som förväntas utrymmas med räddningstjänstens hjälp genom fönster bör inte vara större än 200 m2. Bostäder i verksamhetsklass 3 i byggnader i klass Br1 vars övre plan enbart är utformat för utrymning genom fönster med räddningstjänstens hjälp bör avskiljas från underliggande plan i lägst brandteknisk klass E 30. Avskiljningen behöver inte utföras som brandcellsgräns. (BFS 2011:26).

Om fönster vrids kring en horisontell axel istället för att vara sidohängda gäller samma öppningsmått d.v.s. att bredden ska vara minst 0,50 m och höjden minst 0,60 m samt att summan av bredd och höjd blir minst 1,50 m. Med fri öppning menas att detta mått ska vara fritt rakt utåt. Fönstret ska kunna stanna i ett stabilt öppet läge så man inte riskerar skada sig eller behöver hålla upp fönstret när man klättrar ut eller får hjälp av räddningstjänsten. 

Illustration: Boverket

Balkongdörr kan jämställas med fönster

I reglerna finns inte angivet huruvida dörr till balkong kan ersätta fönster som utrymningsväg. Då en balkongdörr med enkelhet uppfyller måtten för ett sidohängt fönster och är enklare att ta sig ut genom än ett fönster har det inte ansetts nödvändigt att skriva ut det i reglerna. I det fall balkongen är inglasad behöver man däremot se till så att inglasningen enkelt kan öppnas så åtminstone motsvarade storlek som krävs för fönster uppnås.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd.

Brandskydd i PBL (webbutbildning)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen