På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Den politiska nämnden

Byggnadsnämnden består av ett antal förtroendevalda ledamöter och ersättare som representerar olika politiska partier. Byggnadsnämnden är en så kallad myndighetsnämnd som handlägger och beslutar om enskilda ärenden.

Byggnadsnämndens arbete regleras i huvudsak i plan- och bygglagen, PBL, och kommunallagen. I kommunallagen finns bestämmelser som reglerar formerna för nämndens sammanträden, hur protokoll ska utformas och möjlighet att delegera rätten att fatta beslut. Enligt PBL ska kommunallagens bestämmelser om nämnder gälla för byggnadsnämnden. Även förvaltningslagens bestämmelser påverkar byggnadsnämndens arbete.

Tillsätts av fullmäktige

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunernas politiska organisation. I varje kommun ska det finnas en folkvald församling, kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som ska leda verksamheten. Fullmäktige ska även tillsätta de nämnder som, utöver styrelsen, behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för att sköta verksamheten i övrigt. Vissa så kallade obligatoriska nämnder ska finnas i alla kommuner. Kommunen kan även välja att ha frivilliga nämnder.

Kommunen måste ha en byggnadsnämnd

PBL är en särskild författning och enligt den ska det finnas en byggnadsnämnd i varje kommun. Med byggnadsnämnd avses i lagen den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt PBL. Det står kommunerna fritt att utifrån sina förutsättningar organisera arbetet i en eller flera nämnder. Kommunfullmäktige ska, om det inte finns annat föreskrivet, bestämma nämndens verksamhetsområden.

Byggnadsnämndens arbete

Byggnadsnämndens arbete innebär oftast ärendehandläggning. Men även andra arbetsuppgifter som är av servicekaraktär ingår i nämndens uppgifter.

Sveriges 290 kommuner har mycket olika förutsättningar och skiljer sig åt på många sätt. Det finns stora skillnader bland annat i fråga om storlek, befolkningstäthet, geografiska förutsättningar och bebyggelsetryck. De obligatoriska uppgifterna enligt PBL gäller dock för alla kommuner, oavsett förutsättningarna. Kommunerna har genom lagstiftningen fått ett stort ansvar men samtidigt också stor frihet att organisera och avsätta resurser till detta arbete. I många kommuner har byggnadsnämnden slagits samman med någon annan nämnd till exempel den som ansvarar för kommunens uppgifter inom miljöområdet.

Kommunernas verksamhet som avser plan- och byggfrågor kan hanteras i en eller flera nämnder. Det finns även några exempel på kommuner som har gått samman och har en gemensam nämnd för plan- och byggärenden. Ett exempel är Bergslagens miljö- och byggnadsnämnd som hanterar fyra kommuners uppgifter enligt PBL. Om flera kommuner har en gemensam nämnd ska nämndens behörighet och befogenheter preciseras i en överenskommelse mellan kommunerna.

Nämndens sammanträden

Ledamöterna i byggnadsnämnden har sammanträden ett antal gånger per år. Nämnden bestämmer själv antal möten, tid och plats för sina fasta sammanträden. Förutom de fasta sammanträdena ska möten också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

Möjligheter för utomstående att delta vid nämndens sammanträden

Grundprincipen är att byggnadsnämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Om kommunfullmäktige har medgett det får nämnden dock besluta att sammanträdena ska vara offentliga. Om det finns ett medgivande från fullmäktige får nämnden också besluta att den som har väckt ett ärende genom ett medborgarförslag kan få delta när nämnden behandlar ärendet och delta i diskussionerna men inte i beslutet. Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, till exempel olovligt byggande och i ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Byggnadsnämnden får kalla andra än de som är förtroendevalda till nämnden till sina sammanträden. Det kan handla om en ledamot i fullmäktige eller från en annan nämnd, en revisor eller en anställd i kommunen eller en särskilt sakkunnig som kan lämna upplysningar. Den som har kallats till sammanträdet får, om nämnden godkänner det, delta i diskussioner och överläggningar men inte i beslutet. Det vanligaste exemplet är att tjänstemän på kommunen som har handlagt till exempel ett bygglov eller en detaljplan är med och föredrar ärendet för politikerna.

Det finns ingen rätt för enskilda eller företrädare för ett visst intresse att delta vid byggnadsnämndens sammanträde när exempelvis ett bygglovsärende ska behandlas som den enskilde har intresse av. Möjligheten finns dock för byggnadsnämnden att kalla den enskilde som särskilt sakkunnig för att lämna upplysningar. En enskild får dock aldrig delta i beslutet.

Nämndens beslutsförhet

Det är bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid nämndens sammanträde som nämnden får handlägga ärenden och fatta beslut.

Beslut ska dokumenteras

Alla beslut som fattas av byggnadsnämnden ska dokumenteras. Det gäller oavsett om det är nämnden som tar beslutet eller om det tas på delegation. De beslut som tas på byggnadsnämndens sammanträde dokumenteras i ett protokoll. Delegationsbeslut dokumenteras i en beslutshandling.

Nämndens beslut gäller när protokollet är justerat. Delegationsbeslut gäller från den dag de är daterade.

Alla beslut tagna på delegation ska anmälas till nämnden. Det görs oftast som en förteckning över vilka beslut som har tagits under en viss period.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej