Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar

Granskad:

I strategin ska kommunfullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar för översiktsplanens aktualitet. Till sin hjälp har kommunen bland annat länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin.

Har planeringsförutsättningarna förändrats?

Kommunen ska beskriva nya eller förändrade planeringsförutsättningar utifrån sin egen samhällskontext och visa på hur dessa påverkar ställningstagandena i översiktsplanen när det gäller hur mark- och vattenområden ska användas eller hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Boverket har tagit fram en lista över lagändringar som skett sedan januari 2014, och som har betydelse för den översiktliga planeringen.

Lagändringar av betydelse för översiktsplanering

23 §
  Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast
24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige
   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt
5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76) .

Exempel på frågor att ta ställning till:

  • Har nya förutsättningar framkommit sedan gällande översiktsplan togs fram? Ny politisk majoritet? Ändrad lagstiftning? Nytt planeringsunderlag? Har ny kunskap framkommit?
    Har nya nationella och regionala mål, planer och program tillkommit?
  • Hur påverkas ställningstagandena av de nya förutsättningarna? Behöver översiktsplanen ändras? Hur behöver översiktsplanen i så fall ändras för att ta hand om de nya förutsättningarna? Behöver nytt underlag tas fram eller behöver befintligt underlag uppdateras inför arbete med översiktsplanen?

Länsstyrelsens underlag är ett viktigt stöd

Länsstyrelsen ska tillhandahålla ett underlag inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet.

26 §
  Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.

I underlaget ska länsstyrelsen ange
   1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och
   2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när kommunen begär det. Lag (2020:76) .

Länsstyrelsens underlag om statliga och mellankommunala intressen är viktigt att ta stöd av i arbetet med planeringsstrategin. Utifrån detta underlag kan kommunen beskriva hur översiktsplanen förhåller sig till förändringar när det gäller statliga och mellankommunala intressen. Länsstyrelsen ska också ange om någon del av granskningsyttrandet till gällande översiktsplan inte längre är aktuellt.

Om länsstyrelsens underlag innehåller information om nya eller ändrade riksintresseanspråk så kan det leda till behov av att ändra översiktsplanen. En eventuell diskussion mellan stat och kommun om de nya anspråken hör inte till processen kring planeringsstrategin utan till processen kring ändringen av översiktsplanen eller framtagande av en ny översiktsplan. I strategin kan det redogöras för om behov finns av fortsatta diskussioner med länsstyrelsen angående exempelvis ändrade riksintresseanspråk.

Hur har kommunen beaktat länsstyrelsens underlag?

Kommunen kan redogöra för om och hur länsstyrelsens underlag har beaktats vid sin bedömning av översiktsplanen aktualitet. En sådan redogörelse kan ha betydelse för dialogen mellan staten och kommunen när det gäller förutsättningarna för efterföljande planering. Det gäller exempelvis om kommunen anser att översiktsplanens inriktning bör ligga fast trots att de förändrade planeringsförutsättningarna innebär att inriktningen står i konflikt med de så kallade ingripandegrunderna som länsstyrelsen har tillsyn över.

Länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen