Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Granskningsutlåtande

Granskad:

Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Innehåll i granskningsutlåtandet

Processen vid standardförfarande och utökat förfarande. Illustration: Boverket

När granskningen är klar ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte tillgodosett inkomna synpunkter bör det ges en tydlig motivering. Granskningsutlåtandet ska även innehålla information om på vilket sätt allmänheten har getts tillfälle att delta i planprocessen. Det kan vara att kortfattat redogöra för vilka insatser som kommunen har vidtagit för att informera allmänheten, exempelvis om kommunen har annonserat i ortspressen eller satt upp anslag på den plats som planen avser, om samrådsmöten har hållits och hur allmänhetens deltagande i så fall har varit. (jfr prop. 2020/21:174 sid. 140)

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen, prop. 2020/21:174 (på Sveriges riksdags webbplats)

23 §
  Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande. Det ska innehålla
   1. en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden,
   2. en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna, och
   3. information om på vilket sätt allmänheten har beretts tillfälle att delta under planförfarandet.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samordnats enligt 18 a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det andra ärendet och har betydelse för detaljplaneprövningen. Lag (2021:785) .

Skillnader mellan standard och utökat förfarande

Vid standardförfarande krävs det inte någon samrådsredogörelse efter samrådet. Enligt lagstiftningen är det tillräckligt att synpunkter som har kommit in under samrådet redovisas i granskningsutlåtandet. Det innebär att om det inte gjorts en samrådsredogörelse ska granskningsutlåtandet även innehålla synpunkter som kommit in under samrådet och kommunens svar på dessa.

17 §
  Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram (samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §. Lag (2017:965) .

Utskick och underrättelse om granskningsutlåtande

Efter att ha sammanställt granskningsutlåtandet ska kommunen så snart som möjligt anslå en underrättelse på sin anslagstavla med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt. Kommunen ska även skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till alla som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om det är oklart vilka som fått sina synpunkter tillgodosedda kan kommunen välja att skicka utlåtandet eller ett meddelande om var det finns till samtliga som lämnat synpunkter.

24 §
  Kommunen ska så snart som möjligt
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt, och
   2. skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet, dels hållas tillgängligt på kommunens webbplats under minst tre veckor. Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet, dels hållas tillgängligt på kommunens webbplats under minst tre veckor. Det finns inte något hinder mot att kommunen antar planen under den tid som granskningsutlåtandet ska finnas tillgängligt på kommunens webbplats. (jfr prop. 2020/21:174 sid. 140–141)

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen, prop. 2020/21:174 (på Sveriges riksdags webbplats)

Kravet på tillgängliggörande generellt och på publicering på kommunens webbplats gäller inte om detta kan strida mot någon lag eller annan författning. Det kan till exempel handla om uppgifter som omfattas av sekretess eller där behandlingen av uppgifterna skulle strida mot dataskyddsförordningen och därför inte får redovisas eller hållas tillgängliga.

Publicering av planinformation på webbplatser

Kommunen kan välja att skicka granskningsutlåtandet till länsstyrelsen innan antagandet. Utlåtandet ger då länsstyrelsen möjlighet att ta del av kommunens bemötande av de synpunkter som framförts. Om kommunen väljer att inte skicka granskningsutlåtandet till länsstyrelsen efter granskningen ska det göras i samband med antagandet av detaljplanen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 238)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

29 §
  När detaljplanen har antagits ska kommunen
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om antagandet tillsammans med upplysningar om var beslutet finns tillgängligt och vad den som vill överklaga beslutet måste göra, och
   2. under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med beslutet tillgängliga på sin webbplats.

Underrättelsen ska anslås och informationen göras tillgänglig samma dag som justeringen av det protokoll som innehåller beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla.

Skyldigheten att hålla information tillgänglig gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

Meddelande till flera personer

Om det är ett stort antal personer som ska meddelas finns det vissa möjligheter att informera dem på annat sätt än att skicka meddelande till var och en. Det kan i stället göras genom att kungöra meddelandet på kommunens anslagstavla och föra in det i ortstidning eller sprida ett informationsblad med information om kungörelsen.

33 §
  Ett meddelande enligt 20, 24 eller 30 § som ska skickas till en samfällighet får skickas till
   1. en ledamot av den styrelse som finns för samfälligheten,
   2. den som är utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, eller
   3. om det inte finns någon styrelse eller förvaltare, någon av samfällighetens delägare för att hållas tillgänglig för de andra delägarna. Lag (2021:785) .

34 §
  Ett meddelande enligt 20, 24 eller 30 § som ska skickas till en bostadsrättshavare som saknar känd adress, får i stället skickas till en ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen. Lag (2021:785) .

35 §
  Om ett meddelande enligt 20, 24 eller 30 § ska skickas till ett stort antal personer som inte är samfälligheter eller bostadsrättshavare, och det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem, får kommunen
   1. om meddelandet är ett sådant som avses i 20 §, låta bli att skicka det enligt 20 § 1, och
   2. om meddelandet är ett sådant som avses i 24 eller 30 §, i stället för att skicka det, kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och
      a) föra in det i en ortstidning, eller
      b) sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är berörda, om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende.

Om kungörelsen avser ett meddelande enligt 30 §, ska det av kungörelsen framgå vilket beslut som meddelandet avser, när beslutet tillkännagavs och vad den måste göra som vill överklaga beslutet. Om kungörelsen förs in i en ortstidning, ska det ske samma dag som beslutet tillkännages. Lag (2021:785) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen