På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Behov av bostadsbyggande

Granskad:

När befolkningen växer ökar normalt sett behovet av bostäder. Hur stort behovet av nya bostäder blir beror på hur antalet hushåll förändras. Tillsammans med befolkningsökningen spelar ålderssammansättningen i befolkningen en avgörande roll. Barn bildar inte omedelbart några nya hushåll, men om antalet äldre ökar så ger det upphov till allt fler enpersonhushåll.

Det framtida demografiskt betingade behovet av nya bostäder bestäms i grunden av två faktorer: utvecklingen av antalet hushåll och förändringen i det befintliga bostadsbeståndet. Därutöver antar Boverket i sin beräkningsmodell att det behövs ett visst antal lediga bostäder som en buffert eller reserv för att bostadsmarknaden ska fungera tillfredsställande. I beräkningen av det framtida behovet av bostäder tas också hänsyn till startläget, det vill säga om det vid periodens början råder över- eller underskott på bostäder.

Den faktor som betyder mest för behovet av nya bostäder är den framtida utvecklingen av antalet hushåll, vilken i sin tur beror på befolkningsutvecklingen och befolkningens ålderssammansättning. Boverkets beräkning av behovet av nya bostäder utgår ifrån de officiella befolkningsframskrivningar som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar årligen. Boverkets beräkningar av bostadsbehovet görs på regional nivå och aggregeras därefter till nationell nivå. Med den nationella befolkningsprognosen som utgångspunkt beställer Boverket regionala och ibland även lokala befolkningsprognoser. Med hjälp av dessa prognoser och beräknade så kallade hushållskvoter beräknas utvecklingen av antalet framtida hushåll.

Hushållskvot är detsamma som antalet hushåll dividerat med antalet personer i befolkningen. Dessa kvoter varierar geografiskt och med ålder och har beräknats av Boverket med hjälp av SCB:s registerdata. Måttet beskriver därmed hur många hushåll som genereras per (nytillkommande) person i olika åldersgrupper.

Bostadsbyggnadsbehov är inte detsamma som förväntat bostadsbyggande

Det på detta sätt framräknade behovet är inte detsamma som förväntat bostadsbyggande. Det antal bostäder som faktiskt kommer att byggas blir ett resultat av marknadsförutsättningar, framför allt ekonomiska förutsättningar för hushållen att efterfråga till framtida prisnivåer.

Mer information

Boverkets senaste regionala beräkningar från 2020 av bostadsbyggnadsbehovet finns under rubriken "Regionala byggbehovsberäkningar 2020–2029" i "Relaterad information", där resultaten kan laddas ner. Där kan du även ladda ner rapporten, "Bostadsbyggnadsbehovet 2020–2029". Där hittar du också rapporten "En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet", som innehåller Boverkets förslag till regeringen till hur samlade bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet skulle kunna göras framöver och där Boverkets beräkningsmetod beskrivs mer ingående.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen