Behov av bostadsbyggande

När befolkningen växer ökar normalt sett behovet av bostäder. Hur stort behovet av nya bostäder blir beror på hur antalet hushåll förändras. Tillsammans med befolkningsökningen spelar ålderssammansättningen i befolkningen en avgörande roll. Nyfödda barn bildar inte omedelbart några nya hushåll, men om antalet äldre ökar så ger det upphov till allt fler enpersonhushåll.

Det framtida demografiskt betingade behovet av nya bostäder bestäms i grunden av två faktorer: utvecklingen av antalet hushåll och förändringen i det befintliga bostadsbeståndet. Därutöver antar Boverket i sin beräkningsmodell att det behövs ett visst antal lediga bostäder som en buffert eller reserv för att bostadsmarknaden ska fungera tillfredsställande. I beräkningen av det framtida behovet av bostäder tas också hänsyn till startläget, dvs. om det vid periodens början råder över- eller underskott på bostäder.

Den faktor som betyder mest för behovet av nya bostäder är den framtida utvecklingen av antalet hushåll, vilken i sin tur beror på befolkningsutvecklingen och befolkningens ålderssammansättning. Boverkets beräkning av behovet av nya bostäder utgår ifrån de officiella befolkningsframskrivningar som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar årligen. Boverkets beräkningar av bostadsbehovet görs på regional nivå och aggregeras därefter till nationell nivå. Med den nationella befolkningsprognosen som utgångspunkt beställer Boverket regionala och ibland även lokala befolkningsprognoser. Med hjälp av dessa prognoser och beräknade så kallade hushållskvoter beräknas utvecklingen av antalet framtida hushåll.

Hushållskvoten anger antal hushåll per person i en viss åldersgrupp

Hushållskvot är detsamma som antalet hushåll dividerat med antalet personer i befolkningen. Dessa kvoter varierar geografiskt och med ålder och har beräknats av Boverket med hjälp av SCB:s registerdata. Måttet beskriver därmed hur många hushåll som genereras per (nytillkommande) person i olika åldersgrupper.

De senaste regionala beräkningarna publicerades 2015 och därefter har Boverket årligen reviderat beräkningarna av behovet av nya bostäder, men då bara på nationell nivå, med anledning av att SCB tagit fram nya befolkningsprognoser. Den senaste reviderade beräkningen gjordes i juni 2018 och baseras på SCB:s befolkningsprognos från april samma år.

Bostadsbyggandet skulle behöva öka

Boverket beräknar att det kommer att behövas ett tillskott på i genomsnitt ca 67 000 bostäder varje år fram till 2025 men att behovet är större under den första delen av perioden. Skälen är dels en snabbare befolkningsökning inledningsvis, dels att det finns ett uppdämt behov av bostäder till följd av att det under de senaste åren byggts för få bostäder i förhållande till befolkningsutvecklingen och att det är önskvärt att detta latenta behov tillfredsställs så snart som möjligt. För att uppfylla det demografiska behovet kan det behöva byggas drygt 90 000 bostäder varje år fram till 2020, och sedan ca 50 000 per år fram till 2025.

Bostadsbyggnadsbehov är inte detsamma som förväntat bostadsbyggande

Det på detta sätt framräknade behovet är inte detsamma som förväntat bostadsbyggande. Det antal bostäder som faktiskt kommer att byggas blir ett resultat av marknadsförutsättningar, framförallt ekonomiska förutsättningar för hushållen att efterfråga till framtida prisnivåer.

Under "Relaterad information"  kan du ladda ner den senaste byggbehovsberäkningen, "Behov av nya bostäder 2018-2025". Du hittar även rapporten "Behov av bostadsbyggande – Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025", där Boverkets beräkningsmetod beskrivs mer ingående, samt "En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet", som innehåller Boverkets förslag till regeringen till hur samlade bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet skulle kunna göras framöver.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej