Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Behov av bostadsbyggande

Granskad:

Boverket genomför regelbundet beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell nivå, ibland även på regional nivå. Beräkningarna ger en bild av de behov som behöver mötas för att bostadsmarknaden ska vara i balans. 

Aktuell beräkning

De senaste beräkningarna av behovet av bostadsbyggande gjorde Boverket i september 2023. De finns samlade på sidan Behov av bostadsbyggande 2023–2030. 

Behov av bostadsbyggande 2023-2030

Så här görs beräkningen

När befolkningen växer ökar normalt sett behovet av bostäder. Hur stort behovet av nya bostäder blir beror på hur antalet hushåll förändras. Tillsammans med befolkningsutvecklingen spelar ålderssammansättningen i befolkningen en avgörande roll. Barn bildar inte omedelbart några nya hushåll, men om antalet äldre ökar så ger det upphov till allt fler hushåll.

Det framtida demografiskt betingade behovet av nya bostäder bestäms i grunden av två faktorer:

  • utvecklingen av antalet hushåll
  • förändringen i det befintliga bostadsbeståndet.

Därutöver antar Boverket i sin beräkningsmodell att det behövs ett visst antal lediga bostäder som en buffert eller reserv för att bostadsmarknaden ska fungera tillfredsställande. I beräkningen av det framtida behovet av bostäder tas också hänsyn till startläget, det vill säga om det vid periodens början råder över- eller underskott på bostäder.

Den faktor som betyder mest för behovet av nya bostäder är den framtida utvecklingen av antalet hushåll, vilken i sin tur beror på befolkningsutvecklingen och befolkningens ålderssammansättning. Boverkets beräkning av behovet av nya bostäder utgår ifrån de officiella befolkningsframskrivningar som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar årligen.

Boverkets beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet görs på regional nivå och aggregeras därefter till nationell nivå. Med den nationella befolkningsprognosen som utgångspunkt tar SCB numera även fram befolkningsframskrivningar på läns- och kommunnivå, men numera bara vart tredje år. Med hjälp av dessa befolkningsframskrivningar och beräknade så kallade hushållskvoter beräknas utvecklingen av antalet framtida hushåll.

Hushållskvot är detsamma som antalet hushåll dividerat med antalet personer i befolkningen. Dessa kvoter varierar geografiskt och med ålder och har beräknats av Boverket med hjälp av SCB:s registerdata. Måttet beskriver därmed hur många hushåll som genereras per (nytillkommande) person i olika åldersgrupper.

Bostadsbyggnadsbehov är inte detsamma som förväntat bostadsbyggande

Det framräknade behovet av nya bostäder är inte detsamma som förväntat bostadsbyggande. Det antal bostäder som faktiskt kommer att byggas blir ett resultat av rådande marknadsförutsättningar, framför allt de ekonomiska förutsättningarna för hushållen att efterfråga bostäder till framtida prisnivåer. Boverket gör prognoser över bostadsbyggandet ett par gånger årligen.

Byggprognos

Mer information

Boverkets senaste regionala beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet (december 2021) finns i rapporten ”Behov av bostadsbyggande – regionalt och nationellt till 2030”, ta del av länken i relaterad information.

I relaterad information hittar du också rapporten ”En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet”, som innehåller Boverkets förslag till regeringen till hur samlade bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet skulle kunna göras framöver och där Boverkets beräkningsmodell beskrivs mer ingående.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen