Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljudisolering mellan utrymmen

Granskad:

Ljudnivåskillnad är ett mått på en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud från ett annat utrymme.

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa, ljud från angränsande utrymmen och ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i samma byggnad, till exempel diskmaskin och köksfläkt vid forcering, omfattas dock inte av ljudkraven.

7:21 Bostäder

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Föreskriftens andra stycke kan exempelvis omfatta ljud från diskmaskin och köksfläkt vid forcering. Däremot omfattas inte ljud från installationer som behöver vara i funktion kontinuerligt, som exempelvis ljud från ventilationens grundflöde och ljud från värmepump. Kraven i avsnitten 7:1 och 7:21 är normalt uppfyllda om följande allmänna råd för bostäder uppnås. (BFS 2014:3).
Tabell 7:21a Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Särskilt ljudisolerande åtgärder kan behöva vidtas när bostad gränsar till bullrande verksamhet, exempelvis tvättstuga eller träningslokal. Lågfrekvent buller från kompressorer och fläktar fordrar normalt särskilda åtgärder för att isolera mot stomljud och luftburet ljud. (BFS 2013:14).
Tabell 7:21b Högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer och hissar.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Ljudnivåer från angränsande verksamheter, exempelvis restauranger, butiker och träningslokaler, avseende ljud med impulser, toner eller lågfrekvent ljud, bör i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro inte överstiga LpAeq,nT = 25 dB. Ljudisolering kan dimensioneras genom beräkning enligt SS-EN 12354, med hänsyn till ljudnivåer i de aktuella verksamheterna. (BFS 2013:14).
Tabell 7:21c Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7:21d Längsta efterklangstid i flerbostadshus.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Om bättre ljudförhållanden önskas än vad som anges i ovanstående tabeller kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25267 för bostäder. (BFS 2013:14).

Kravet är normalt uppfyllt om de nivåer som anges i allmänna råd till Boverkets byggregler, BBR, uppnås. I råden finns en tabell, 7:21a, som handlar om lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas.

Tabell 7:21a ur avsnitt 7:21 i BBR
Illustrationen visar Tabell 7:21a ur avsnitt 7:21 i BBR. Illustration Boverket

I tabellen anges värden för ett antal exempel som vi här förtydligar genom illustrationer.

A. från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden

B. från närings- och serviceverksamhet och gemensamma garage till bostad

C. mellan bostäder, utan direktförbindelse, inom särskilda boende former för äldre

D. mellan bostäder inom övriga behovsprövade boendeformer där höga ljudnivåer förekommer

E. från trapphus och korridorer till bostad

F. från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro

G. från gemensam uteplats, exempelvis balkong eller terrass till bostad

Vad som anges i tabellen för exempel A gäller generellt då inga av de speciella exempelsituationerna B–G är tillämpliga.

 

Buller sektion
Exempel på vilka utrymmen som avses i BBR tabell 7:21 a för bostadshus som också kan vara kombinerade med verksamheter. Illustration: Boverket / Altefur Development

 

Buller utrymmen
Exempel på vilka utrymmen som avses i BBR tabell 7:21a mellan bostäder, utan direktförbindelse inom särskilda boendeformer för äldre. Illustration: Boverket / Altefur Development

 

Buller höga ljudnivåer
Exempel på vilka utrymmen som avses i BBR tabell 7:21a mellan bostäder inom behovsprövade särskilda boendeformer där höga ljudnivåer förekommer. Gäller dock inte särskilda boendeformer för äldre. Illustration: Boverket / Altefur Development

 

Planskiss som visar buller vid loftgång mot bostad
Exempel på vilka rader i BBR tabell 7:21a som blir aktuella för bostad som gränsar till loftgång. Illustration: Boverket / Altefur Development

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen