Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Formulera mål för ökad tillgänglighet och delaktighet

Granskad:

Genom att formulera tydliga mål för ökad tillgänglighet, användbarhet och delaktighet i översiktsplanen kan funktionshinderperspektivet få större genomslag i efterföljande planering och andra beslut. Mätbara och uppföljningsbara mål för ökad tillgänglighet bör tas fram inom flera olika sakområden så att den fysiska miljön i sin helhet blir så tillgänglig och användbar som möjligt.

Definiera centrala begrepp

När mål för översiktsplanen formuleras är det viktigt att de begrepp som används är tydligt definierade för att målen ska vara användbara. I det här sammanhanget handlar det till exempel om begrepp som funktionsnedsättning, funktionshinder, tillgänglighet, användbarhet och delaktighet.

Funktionshinderspolitik och centrala begrepp

Utgå från inventering och nulägesbeskrivning

Arbetet med att ta fram mål för ökad tillgänglighet bör utgå från de förutsättningar och utmaningar som identifierats i inventeringen och nulägesbeskrivningen. I arbetet med att ta fram kommunens mål för översiktsplaneringen kan en bra utgångspunkt även vara att ta stöd i nationella och regionala mål. Läs mer om målen för regeringens funktionshinderspolitik under relaterad information.

Tillgänglighet i planprocessen

Övergripande mål

I översiktsplanen formulerar kommunen sina långsiktiga prioriteringar för den övergripande utvecklingen av den fysiska miljön. De flesta kommuner har en eller flera generella målformuleringar för utvecklingen i stort inom kommunen. Ofta är målformuleringarna beskrivna som visioner, antingen i översiktsplanen eller i ett annat kommunövergripande dokument. Dessa mål lägger grunden till att formulera konkreta och tydliga mål som avser den fysiska miljön. För att funktionshindersperspektivet ska finnas med från planering till byggande bör det lyftas redan på denna övergripande nivån.

Mål för den fysiska miljön

Utifrån de övergripande målen kan mer konkreta mål för utvecklingen av den fysiska miljön formuleras i översiktplanen. Här handlar det om att ta fram målsättningar för utvecklingen både på lång och kort sikt. För långsiktiga mål är det en fördel om de går att bryta ner i flera delmål.

Det är bra om kommunens olika förvaltningar är med och formulera sina egna mål, strategier och aktiviteter med utgångspunkt i gemensamt satta ramar och övergripande målsättningar. Förvaltningarna kan sin verksamhet bäst och de övergripande målen får en bättre förankring och ett tydligare genomslag om de som aktivt arbetar med att genomföra översiktsplanen har varit med i målarbetet. Arbetet med att ta fram mål för tillgänglighet, användbarhet och delaktighet kan också bidra till en allmän kompetenshöjning för dessa frågor inom kommunens organisation.

"Det offentliga rummet (stadsmiljön) ska vara tillgängligt för alla på lika villkor. Funktionsnedsättningar ska inte vara ett hinder för att delta i samhällslivet. Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med vid allt utvecklingsarbete, så att både inne- och utemiljöer blir anpassade för alla."
(Översiktsplan för Härnösand 2011-2025)

"Östersund är tillgängligt för alla oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, livsåskådning eller funktionsförmåga. Tillgänglighet är en viktig tillväxtfaktor som höjer livskvaliteten för invånarna och främjar Östersunds utveckling. Allmänna ytor och byggnader ska utformas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för att främja mångfald och delaktighet."
(Tillväxtprogrammet Mer Östersund)

Genomslag inom flera olika sakområden

För att ökad tillgänglighet ska få genomslag i planeringen är det viktigt att det finns med i målformuleringen inom flera olika sakområden. Det handlar till exempel om mål för utveckling av bostadsområden och utformning av bostäder, kommunikationer och transportinfrastruktur samt tillgång till rekreation och friluftsliv med mera.

När man anlägger nya allmänna platser ska de göras tillgängliga och användbara. Det gäller till exempel gator, torg, parker och fritidsområden. I översiktplanen kan detta belysas genom att mål formuleras för hur allmänna platser och lokaler ska vara tillgängliga för alla. Det kan vara konkreta riktlinjer för utformningen av grönområden, gaturum och lekplatser med mera. Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. Ta del av dessa föreskrifter och allmänna råd under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Det kan också handla om att man i översiktplanen formulerar mål om ett varierat utbud av bostäder som är tillgängliga och användbara för alla och samtidigt främja byggandet av boendeformer för olika behov. Det kan gälla särskilt boende för äldre och boende för personer som omfattas av LSS . Det är också viktigt att titta på strukturen och relationen mellan bostadsområden och tillgången till service och arbetsplatser. Sådana samhällsfunktioner ska vara tillgängliga för alla och då är det viktigt att kommunikationer och transportinfrastruktur möjliggör detta.

"Vid planering av nya bostadsområden eller förtätning görs detta i samverkan mellan förvaltningar så att behovet av bostäder för människor med särskilda behov tillgodoses. ...
Nybyggda bostäder, utomhusmiljöer och allmänna byggnader ska ha en god tillgänglighet för alla åldrar, både som fysisk miljö och ur trivsamhets- och trygghetsaspekter. ... Trafiksystemet ska utformas med utgångspunkt från barn, ungdomar, äldre och funktionsnedsatta. De kvaliteter som då uppnås är oftast till fördel även för andra grupper samt för stadsmiljön som helhet."
(Karlskrona kommuns Översiktsplan, antagen 2010)

"Gång- och cykelvägnät ska utformas trygga, trafiksäkra, tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, snabba, bekväma, intressanta och trivsamma. Ofta går inte alla kvaliteter att uppfylla samtidigt. Vid behov ska alternativa stråk finnas för olika syften. ... I basorterna ska det finnas minst en så kallad tätortspark. Tätortsparken är en mötesplats för invånarna i basorten med omland och ska rymma möjligheter till aktiviteter för alla åldrar. Den ska vara tillgänglig för alla och gå att nå på ett trafiksäkert sätt till fots eller med cykel. ... I basorterna ska det finnas en områdeslekplats som är anpassad för barn med funktionshinder. ... Kommunen ska arbeta aktivt för att göra utbudet av rekreation och andra besöksmål tillgängligt även för funktionshindrade."
(Kristianstad kommuns Översiktsplan, antagen 2013)

"Personer med funktionsnedsättning ska utan diskriminering och på jämlika villkor fritt kunna röra sig i samhället och själva bestämma över sina liv. Oavsett funktionsnedsättning ska man kunna ta sig obehindrat mellan sin arbetsplats och bostad, uträtta ärenden och ta del av service och fritidsaktiviteter. ... I Botkyrka finns god tillgång och närhet till storstadsnatur. Men vi behöver förbättra tillgängligheten. Tillgängligheten ska vi stärka både genom fysiska och sociala åtgärder: - Möjligheten att ta sig ut i naturen med kollektivtrafik behöver förbättras. - Tydliga entréer till naturen eller kulturmiljön med parkeringsplatser, bänkar och skyltar. - Märkta leder och promenadslingor. - Ökad tillgänglighet för personer som har någon funktionsnedsättning. - Bra information om utbudet och kartor på kommunens webbsida. ... "
(Botkyrka kommuns Översiktsplan antagen 2014, aktualitetsprövad 2018)

Gör målen konkreta, mätbara och uppföljningsbara

För att kunna bedöma om utvecklingen sker i enlighet med målen bör dessa formuleras så att de blir mätbara och möjliga att följa upp. Det är också viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen så att målen uppnås och att olika aktiviteter genomförs. När målen formuleras bör det göras med hänsyn till vilka metoder och tillvägagångssätt som är möjliga för att följa upp målen.

I översiktplanen kan kommunen till exempel formulera mål om att dialog och samverkan ska ske med representanter från funktionshinderrörelsen vid större utvecklingsprojekt.

Arbetssätt för att integrera funktionshinderperspektivet i samhällsplaneringen

Dialog med funktionshinderrörelsen kan till exempel ske vid framtagandet av detaljplaner, ändringar av översiktsplanen eller vid framtagandet av planeringsunderlag och policys som påverkar riktlinjerna kring utformningen av den fysiska miljön. I översiktsplanen kan kommunen även formulera målsättningar om att uppföljning av den byggda miljön regelbundet ska genomföras utifrån ett funktionshinderperspektiv.

"Kommunens samtliga verksamheter ska föra en regelbunden dialog om de allmänna byggnadernas och utemiljöernas tillgänglighet med Rådet för frågor om funktionsnedsättning.
... Tillgängligheten i kommunens egna lokaler samt på allmän plats ska inventeras vart fjärde år." (Aneby kommuns Översiktsplan, antagen 2013)

"Gränsvärdet om 50 meter till gröna miljöer ska så långt som möjligt tillämpas vid om- och nybyggnation av bostäder. ... Vård och Omsorg, Samhällsbyggnad, Teknisk förvaltning och fastighetsägare ska ta fram riktlinjer för vinterväghållning för att få en säkrare utemiljö, framförallt för äldre." (Östersunds kommuns Översiktsplan, antagen 2014)

Formulera mål och vision

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen