På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Radio-, telemaster och torn

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra radio- och telemaster samt torn. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra radio- och telemaster och torn krävs bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. En liten anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov är undantagen från kravet på bygglov. Detsamma gäller för radio- och telemaster och torn som är avsedda för totalförsvaret och är hemliga.

Oavsett om radio- och telemaster eller torn kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Vad är en radio- eller telemast

Det finns ingen definition av radio- eller telemast i plan- och bygglagstiftningen. Enligt TNC är en mast en hög och smal konstruktion, stagad eller inspänd, som bär upp teknisk anordning. (TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en mast är ett högt byggnadsverk som behöver stödlinor för att stå upprätt. Master är mycket högre än de är breda. Ofta är de konstruerade av stålbalkar som monterats ihop i ett stabilt fackverk som gör att de blir styva och står emot hårda vindar. Master används till exempel för radio- och TV-utsändningar, telefon- och radiokommunikationer samt meteorologiska mätningar. Torn som byggs i fackverk kan vara väldigt lika master men har inga stödlinor. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-enkel, mast. Hämtad 2017-12-16)

Vad är ett torn

Det finns ingen definition av torn i plan- och bygglagstiftningen. Enligt TNC är ett torn ett högt och smalt byggnadsverk, vars höjd är väsentlig för dess funktion. Exempel på detta kan vara vattentorn, utsiktstorn eller TV-torn.

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett torn är ett högt byggnadsverk. Torn behöver inte vara särskilt höga men deras höjd är större än bredden, oftast mycket större. Till skillnad från master behöver torn inte några stödlinor för att stå upprätt. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-enkel, torn. Hämtad 2017-12-18)

När krävs bygglov för radio- och telemaster samt torn

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en radio- eller telemast eller ett torn. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Med radio- eller telemast avses en konstruktion som bär upp en eller flera antennanordningar. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikationstorn, vattentorn, utsiktstorn, trafikledningstorn, radartorn eller fyrar. Till torn kan också gruvlavar och kyltorn vid kraftverk räknas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 689 f.)

Undantag från krav på bygglov för radio- och telemaster och torn

Det finns undantag från lovplikten för radio- och telemaster och torn som är mindre och som är avsedda endast för en viss fastighet. Det finns även undantag för anläggningar som är avsedda totalförsvaret.

Mindre mast eller torn avsedd för en viss fastighets behov

Det krävs inte bygglov för en liten mast eller ett litet torn som endast är avsedd för en viss fastighets behov. Exempel på sådana anläggningar är centralantenner på ett bostadshus, antenner som sätts upp av radioamatörer eller en vanlig parabolantenn. Om en anläggning är mindre eller inte, måste bedömas i varje enskilt fall bland annat med hänsyn till anläggningens påverkan på omgivningen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 689 och jfr prop.1989/90:37 sid. 46-47)

Åtgärder för totalförsvaret

Det krävs inte bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra radio- och telemaster eller torn som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga. Innan sådana åtgärder vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Rättspraxis

Det finns några rättsfall där domstolen prövat om en radio- eller telemast eller ett torn kräver bygglov eller inte.

Rättsfall om radio- och telemaster

I en dom prövade kammarrätten om en radiomast krävde bygglov eller inte. Masten var en 17,8 meter hög fackverkskonstruktion. Den var placerad i anslutning till ett bostadshus i ett tättbebyggt villaområde. Masten var till för amatörradioantenner och skulle enbart användas för den fastighet den var placerad på. Domstolen konstaterade att masten utgjorde ett mycket påtagligt visuellt inslag i området. På grund av radiomastens höjd och utformning i övrigt samt dess påverkan på området ansåg domstolen att den inte var en sådan mindre anläggning som är undantagen från lovplikt. Masten krävde därför bygglov. (Kammarrätten Jönköping 2008-05-26 mål nr 3869-06)

I ett rättsfall prövades om en mast med radioantenner avsedda för mobiltelefoni var planenlig. Masten var 18 meter hög och utformad som en flaggstång. Domstolen konstaterade att bygglov inte kunde beviljas. Detta borde innebära att masten krävde bygglov.
(Kammarrätten Sundsvall 2007-06-04 mål nr 754-06)

I ett annat rättsfall prövades om en mast för mobiltelefoniantenner krävde bygglov. Domstolen konstaterade att masten krävde bygglov. Att masten var utformad som en flaggstång hade ingen betydelse för bedömningen. (Kammarrätten Göteborg 2003-12-08 mål nr 6953-03)

I en dom ansåg länsrätten att en vindmätningsmast inte räknades som en radio- eller telemast och krävde därför inte bygglov. (Länsrätten Jönköping 2007-10-16 mål nr 1444-07)

Torn

I ett rättsfall prövades om en trädkoja krävde bygglov. Konstruktionen var placerad på tre avkapade träd och på tre stöttor. Konstruktionens totala höjd var 3 meter. Golvet var beläget cirka 1,4 meter över marken och väggarna var 1,6 meter höga. Konstruktionen hade inget tak. På grund av trädkojans utformning och ringa storlek konstaterade domstolen att den inte var ett torn som krävde bygglov. Konstruktionen krävde inte heller bygglov som byggnad eller plank. (Kammarrätten Göteborg 2009-09-25 mål nr 1312-09)

I en dom ansåg länsrätten att en vindmätningsmast inte räknades som ett torn och krävde därför inte bygglov. (Länsrätten Jönköping 2007-10-16 mål nr 1444-07)

Ändrad lovplikt för en radio- eller telemast eller ett torn

Det krävs inte bygglov om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för radio- och telemaster samt torn. Kommunen kan även i vissa fall även utöka lovplikten till att omfatta även de radio- och telemaster samt torn som annars skulle varit undantagna från lovplikt. Om en sådan planbestämmelse finns får en radio- eller telemast eller ett torn inte inrättas, flyttas eller väsentligt ändras utan bygglov.

Krävs rivningslov för en radio- eller telemast eller ett torn

För att ta bort en radio- eller telemast eller ett torn krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av anläggningen kan marklov krävas.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en radio- eller telemast eller ett torn kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, hindersanmälan och hindersmarkering eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej