På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Radio-, telemaster och torn

Granskad:

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra radio- och telemaster samt torn. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Vad är en radio- eller telemast?

Det finns ingen definition av radio- eller telemast i plan- och bygglagstiftningen. Enligt TNC är en mast en hög och smal konstruktion, stagad eller inspänd, som bär upp teknisk anordning. (TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en mast är ett högt byggnadsverk som behöver stödlinor för att stå upprätt. Master är mycket högre än de är breda. Ofta är de konstruerade av stålbalkar som monterats ihop i ett stabilt fackverk som gör att de blir styva och står emot hårda vindar. Master används till exempel för radio- och TV-utsändningar, telefon- och radiokommunikationer samt meteorologiska mätningar. Torn som byggs i fackverk kan vara väldigt lika master men har inga stödlinor. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-enkel, mast. Hämtad 2017-12-16)

Vad är ett torn?

Det finns ingen definition av torn i plan- och bygglagstiftningen. Enligt TNC är ett torn ett högt och smalt byggnadsverk, vars höjd är väsentlig för dess funktion. Exempel på detta kan vara vattentorn, utsiktstorn eller TV-torn.

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett torn är ett högt byggnadsverk. Torn behöver inte vara särskilt höga men deras höjd är större än bredden, oftast mycket större. Till skillnad från master behöver torn inte några stödlinor för att stå upprätt. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-enkel, torn. Hämtad 2017-12-18)

När krävs det bygglov för radio- och telemaster samt torn?

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en radio- eller telemast eller ett torn. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Med radio- eller telemast avses en konstruktion som bär upp en eller flera antennanordningar. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikationstorn, vattentorn, utsiktstorn, trafikledningstorn, radartorn eller fyrar. Till torn kan också gruvlavar och kyltorn vid kraftverk räknas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 689 f.)

1 §
   /Upphör att gälla U:2021-08-02/
I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2014:225).

1 §
   /Träder i kraft I:2021-08-02/
I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2021:786).

En liten anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov är undantagen från kravet på bygglov. Detsamma gäller för radio- och telemaster och torn som är avsedda för totalförsvaret och är hemliga.

2 §
  Genomförandet av en detaljplan ska grundas på den planbeskrivning som kommunen har gjort enligt 4 kap. 31 och 33 §§. Lag (2014:900) .

15 §
  Bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Oavsett om radio- och telemaster eller torn kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Undantag från krav på bygglov för radio- och telemaster och torn

Det finns undantag från lovplikten för radio- och telemaster och torn som är mindre och som är avsedda endast för en viss fastighet. Det finns även undantag för anläggningar som är avsedda totalförsvaret.

Mindre mast eller torn avsedd för en viss fastighets behov

Det krävs inte bygglov för en liten mast eller ett litet torn som endast är avsedd för en viss fastighets behov. Exempel på sådana anläggningar är centralantenner på ett bostadshus, antenner som sätts upp av radioamatörer eller en vanlig parabolantenn. Om en anläggning är mindre eller inte, måste bedömas i varje enskilt fall bland annat med hänsyn till anläggningens påverkan på omgivningen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 689 och jfr prop.1989/90:37 sid. 46-47)

2 §
  Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,
   2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken,
   3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg,
   4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
   5. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
   6. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som
      a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,
      b) är av säsongskaraktär,
      c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
      d) inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader. Förordning (2017:102).

Åtgärder för totalförsvaret

Det krävs inte bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra radio- och telemaster eller torn som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga. Innan sådana åtgärder vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

15 §
  Bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Rättspraxis

Det finns några rättsfall där domstolen prövat om en radio- eller telemast eller ett torn kräver bygglov eller inte.

Rättsfall om radio- och telemaster

I en dom prövade kammarrätten om en radiomast krävde bygglov eller inte. Masten var en 17,8 meter hög fackverkskonstruktion. Den var placerad i anslutning till ett bostadshus i ett tättbebyggt villaområde. Masten var till för amatörradioantenner och skulle enbart användas för den fastighet den var placerad på. Domstolen konstaterade att masten utgjorde ett mycket påtagligt visuellt inslag i området. På grund av radiomastens höjd och utformning i övrigt samt dess påverkan på området ansåg domstolen att den inte var en sådan mindre anläggning som är undantagen från lovplikt. Masten krävde därför bygglov. (Kammarrätten Jönköping 2008-05-26 mål nr 3869-06)

I ett rättsfall prövades om en mast med radioantenner avsedda för mobiltelefoni var planenlig. Masten var 18 meter hög och utformad som en flaggstång. Domstolen konstaterade att bygglov inte kunde beviljas. Detta borde innebära att masten krävde bygglov. (Kammarrätten Sundsvall 2007-06-04 mål nr 754-06)

I ett annat rättsfall prövades om en mast för mobiltelefoniantenner krävde bygglov. Domstolen konstaterade att masten krävde bygglov. Att masten var utformad som en flaggstång hade ingen betydelse för bedömningen. (Kammarrätten Göteborg 2003-12-08 mål nr 6953-03)

I en dom ansåg länsrätten att en vindmätningsmast inte räknades som en radio- eller telemast och krävde därför inte bygglov. (Länsrätten Jönköping 2007-10-16 mål nr 1444-07)

Torn

I ett rättsfall prövades om en trädkoja krävde bygglov. Konstruktionen var placerad på tre avkapade träd och på tre stöttor. Konstruktionens totala höjd var 3 meter. Golvet var beläget cirka 1,4 meter över marken och väggarna var 1,6 meter höga. Konstruktionen hade inget tak. På grund av trädkojans utformning och ringa storlek konstaterade domstolen att den inte var ett torn som krävde bygglov. Konstruktionen krävde inte heller bygglov som byggnad eller plank. (Kammarrätten Göteborg 2009-09-25 mål nr 1312-09)

I en dom ansåg länsrätten att en vindmätningsmast inte räknades som ett torn och krävde därför inte bygglov. (Länsrätten Jönköping 2007-10-16 mål nr 1444-07)

Ändrad lovplikt för en radio- eller telemast eller ett torn

Det krävs inte bygglov om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för radio- och telemaster samt torn. Kommunen kan även i vissa fall även utöka lovplikten till att omfatta även de radio- och telemaster samt torn som annars skulle varit undantagna från lovplikt. Om en sådan planbestämmelse finns får en radio- eller telemast eller ett torn inte inrättas, flyttas eller väsentligt ändras utan bygglov.

2 §
  Genomförandet av en detaljplan ska grundas på den planbeskrivning som kommunen har gjort enligt 4 kap. 31 och 33 §§. Lag (2014:900) .

7 §
  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, är byggsanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp per takkupa.
Förordning (2019:413).

8 §
  Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av
   1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
   2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö
      a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§,
      b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §,
   3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2,
   4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,
   5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.
11 § 1 miljöbalken,
   6. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,
   7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende,
   8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan tillbyggnad som avses i 5 a §,
   9. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan åtgärd som avses i 3 c §.

Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning. Lag (2018:1324) .

Krävs det rivningslov för en radio- eller telemast eller ett torn?

För att ta bort en radio- eller telemast eller ett torn krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av anläggningen kan marklov krävas.

10 §
  Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad
   1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
   2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

5 §
  För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid
   1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
   2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,
   3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
   4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
   5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
   6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
   7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
   8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
   9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,
   12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen,
   13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller
   14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan. Förordning (2020:708).

11 §
  Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Lag (2014:900) .

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en radio- eller telemast eller ett torn kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, hindersanmälan och hindersmarkering eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen