Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Centrala begrepp i exempelsamlingen

Granskad:

I exempelsamlingen förekommer ord och begrepp som kan ha olika betydelse i olika sammanhang. På den här sidan har vi samlat de begrepp som är centrala för exempelsamlingen och förklarar dem. Begreppen är listade i bokstavsordning.

Arbetslag

Ett arbetslag är en grupp pedagoger som arbetar tillsammans med en barn- eller elevgrupp. Arbetslagen kan arbeta med olika årskurser eller med ett visst ämne på högstadiet. Elevhälsan (kurator, skolsköterska med flera) kan också vara ett lag.

Barnperspektiv och barnets perspektiv

I planering, utformning och förvaltning är det viktigt att den som planerar, gestaltar eller förvaltar har kunskap om barns behov och utgår från ett barnperspektiv. För att få mer specifik kunskap om de barn och unga som berörs av verksamheten på den aktuella platsen måste man fråga dem om deras tankar och önskemål. Att lyssna in och utgå från det barnen beskriver kallas för barnets perspektiv.

Bruksarea BRA

Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida.

Bruttoarea BTA

Bruttoarean är summan av alla våningsplanens area som begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

Funktionsprogram för skola eller förskola

Funktionsprogrammet fungerar som ett styrdokument och ett underlag för kommunikation med de människor som berörs vid utformande av skolan eller förskolan. Funktionsprogrammet anger vilka funktioner byggnad och utemiljö ska ha, men kan också innehålla övergripande målsättning. Funktionsprogrammet är ett stöd vid planering, utformning, beställning, upphandling av skola och förskola.

Förskola

Förskolan omfattar barn från ett till fem år. Alla barn har rätt till förskola oavsett om föräldrarna arbetar eller studerar.

Hemvist

Själva skolbyggnaden kan vara uppdelad i olika hemvister. Varje hemvist har liknande sammansättning av funktioner som klassrum, personalarbetsrum, allrum, grupprum och kapprum. Storlek och sammansättning av funktioner kan se olika ut. Varje hemvist har ett eget arbetslag (se ovan). Syftet med hemvisterna är att skapa tryggare och lugnare skolmiljöer.

Lärmiljö

Fysisk lärmiljö omfattar alla miljöer som är tillgängliga för eleverna inomhus- och utomhus som lärmiljöer. Det inkluderar klassrum, korridorer, matsal, omklädningsrum, skolgård med mera. De inkluderar även de digitala rum som eleven använder för att utvecklas i sitt lärande.

Friyta för lek och utevistelse

Friyta för lek och utevistelse är ett begrepp som beskriver den tillgängliga yta som barnen kan använda på egen hand när de är utomhus. Friytan är lika med den lekyta barnen kan använda när verksamheten är igång, men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är inga lekytor och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse. Takterrasser har begränsad tillgänglighet och betraktas därför som kompletterande ytor.

Skola

Med skola menas skolformer för barn och unga från 6 till 19 år, vilket omfattar förskoleklass, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola och gymnasium.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen