Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gröna och trygga samhällen

Granskad:

Ansökningsomgången för stödet för gröna och trygga samhällen är nu stängd. Stödet har kunnat sökas av fastighetsägare och tomträttshavare men även av andra aktörer som har fått tillstånd från fastighetsägaren eller tomträttshavaren.

Logga in i e-tjänsten

Som inloggad kan du titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Läs mer om hur du använder Boverkets e-tjänster via "Relaterad information".

Vilka är förutsättningarna för stöd?

Stöd får ges för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar och som främjar syftet med stödet.

Syftet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå God bebyggd miljö, samtidigt som det skapas trygga trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

Åtgärderna ska vara till nytta för allmänheten utan krav på någon särskild motprestation. Det ska även vara fråga om åtgärder av frivilligt slag. Stöd ges inte för åtgärder som genomförs för att uppfylla krav i lag, annan författning eller villkor enligt avtal.

Åtgärderna får inte påbörjas innan ansökan om stöd har kommit in till Boverket, och de ska vara slutförda inom två år från beslutsdatum för beviljat stöd.

Stöd ges enbart för åtgärder med en totalkostnad som är minst 200 000 kronor.

När anses en åtgärd vara inledd?

En åtgärd anses vara inledd vid den tidpunkt då arbetet med röjning, schaktning, dikning, utfyllning eller motsvarande inleds.

Hur stort är stödet?

Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärderna. Stödet får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider stödnivån.

Vilka åtgärder är stödberättigade?

Stöd ges för åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar och som främjar syftet med stödet. Med stadsgrönska avses naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, planteringar, gröna tak och väggar, gröna ytor för barns utevistelse, ekodukter, gröna korridorer, grön infrastruktur och liknande grönytor i städer och tätorter. Det kan också röra sig om stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar och liknande vattenytor.

Hur åtgärderna gestaltas och utformas påverkar både upplevelsen av platsen, dess attraktivitet och funktion och kan också bidra till att öka tryggheten på platsen. Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder som är mest lämpade för olika platser beror på områdets karaktär och sammanhang. Det kan vara lämpligt att anpassa områden för olika grupper av besökare. Mångfald och tillgänglighet kan förbättra den upplevda tryggheten. God ljussättning kan bidra till att göra platser mer tillgängliga, förhöja estetiska värden, skapa atmosfär, göra det lättare att orientera sig och ge en känsla av trygghet och överblick.

Vad är ett område med socioekonomiska utmaningar?

Vid bedömningen av vad som utgör ett område med socioekonomiska utmaningar ska Boverket särskilt ta hänsyn till om de boendes utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och deltagande i demokratiska processer är lägre än genomsnittet i kommunen och landet. Boverket kommer att göra en sammanvägd bedömning för att komma fram till vad som utgör ett område med socioekonomiska utmaningar.

Vad betyder det att åtgärderna ska vara till nytta för allmänheten utan krav på någon särskild motprestation?

Att åtgärderna ska vara till nytta för allmänheten utan krav på motprestation innebär att den planerade åtgärden inte får utföras på en plats som allmänheten inte har tillträde till. Exempel på det kan vara en innergård till en bostadsrättsförening eller ett hyreshus där enbart de som bor där har tillgång till området.

Utbetalning av stöd

Högst 50 procent av ett beviljat stöd får betalas ut i förskott innan stödmottagaren har slutrapporterat åtgärderna. Resterande del av stödet betalas ut efter det att slutrapporten har lämnats till och godkänts av Boverket.

Om åtgärderna ska vara slutförda den 1 oktober 2022 eller senare enligt Boverkets beslut om stöd får den resterande delen av stödet betalas ut under 2022 även om någon slutrapport ännu inte har lämnats till och godkänts av Boverket. Boverket får i sådana fall begära att stödmottagaren ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för utbetalningen. 

Redovisning av kostnader

I ansökan görs en uppskattad kostnadsfördelning av vad stödet avses användas till. I efterhand redovisas vilka kostnader stödmottagaren har haft och hur stödet har använts. Tidpunkten för denna redovisning kommer att framgå av beslutet om stöd, men infalla sex veckor från den tidpunkt då åtgärderna slutfördes. Om stödmottagaren vid denna tidpunkt inte har använt hela det beviljade beloppet ska resterande del återbetalas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen