På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brist på studentbostäder i högskolekommunerna

Granskad:

Drygt hälften av landets högskolekommuner bedömer att det saknas bostäder åt studenter vid högskola eller universitet. Det är ingen större förändring jämfört med förra året.

Högskolekommuner

De kommuner som enligt bostadsmarknadsenkäten och i det här avsnittet klassas som högskolekommuner ligger i och utanför storstadsregionerna, och har fler än 300 studenter vid högskola eller universitet. Sammanlagt finns det i år 38 kommuner i landet som klassas som högskolekommuner enligt denna definition.

Underskott i 20 av landets 38 högskolekommuner

I 2020 års bostadsmarknadsenkät bedömer 20 av landets 38 högskolekommuner att de har ett underskott på studentbostäder. Det gäller såväl stora som små högskolekommuner, samt de flesta av storstadsregionernas högskolekommuner. Vid förra årets enkät var det 21 av 38 högskolekommuner som bedömde underskott.

Totalt 14 högskolekommuner bedömer att bostadsmarknaden för studenter är i balans, varav 1 i Storstockholm. Övriga 13 högskolekommuner med balans utanför storstadsregionerna består av såväl stora som små, där folkmängden varierar mellan cirka 50 000 hos den minsta och 150 000 hos den största. En kommun förklarar att balansen beror på att ett stort antal studentbostäder färdigställts de senaste åren. Totalt 3 högskolekommuner, däribland Sundsvall med över 75 000 invånare, uppger ett överskott på studentbostäder. Det skiljer sig från förra året då det var 5 högskolekommuner som uppgav överskott. Överskottet beror bland annat på färre utbildningsplatser i kommunen. En annan förklaring kan vara att utbildningar sker på distans i högre grad.

Diagram över läget på bostadsmarknaden i landets 38 högskolekommuner, i januari 2020.
Läget på bostadsmarknaden i landets 38 högskolekommuner, januari 2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Inte bara högskolekommuner erbjuder studentbostäder

Utöver högskolekommunerna uppger ytterligare 51 kommuner att de erbjuder särskilda bostäder till studenter. Av dessa kommuner bedömer 18 att det finns ett underskott på studentbostäder, medan 28 kommuner bedömer att det råder balans. I 5 kommuner finns ett överskott på studentbostäder. Haninge kommun, som sedan två år tillbaka inte längre är en högskolekommun, hade ett överskott på studentbostäder i förra årets enkät. I år bedömer kommunen att det råder balans på bostäder för studenter och förklarar att studentbostäderna som finns i kommunen hyrs ut till studenter som studerar i andra kommuner.

Andelen studentbostäder i de kommuner som inte räknas som högskolekommuner är liten i förhållande till landets totala bestånd av studentbostäder. Det finns dock två undantag: Nacka och Norrtälje i Storstockholm. De har ett bestånd av studentbostäder som kan jämföras med vissa högskolekommuner.

Underskottet beror främst på generell bostadsbrist

Av landets alla kommuner uppger ungefär en tredjedel att det råder underskott och en tredjedel att de råder balans på bostäder för gruppen studenter. Det är 10 kommuner som bedömer att det finns ett överskott på bostäder för studenter, däribland 3 högskolekommuner. Totalt 78 kommuner bedömer att frågan inte är aktuell då gruppen studenter inte finns i kommunen, och 8 kommuner har inte besvarat frågan.

Den vanligaste orsaken till underskottet på bostäder för studenter är att det generellt finns för få bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Det uppger 80 av landets 98 kommuner med underskott på bostäder för studenter. En annan vanlig orsak, enligt 48 kommuner, är att det finns för få små lägenheter. Totalt 40 anger som orsak att det finns för få bostäder som är särskilt avsedda för studenter. Vidare anger 39 kommuner att de lediga bostäder som finns är för dyra för studenter. Många av anledningarna till underskottet på bostäder för studenter liknar de för gruppen ungdomar.

Övriga orsaker som anges är att

 • de bostäder som erbjuds ligger i områden som inte är attraktiva för studenter
 • de lediga bostäderna är för stora för de flesta studenthushåll
 • det saknas hyresrätter.
Studentbostad

Med studentbostad menas studentlägenheter, korridorsrum eller liknande som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Upplåtelseformen är hyresrätt med begränsad besittningsrätt, som är kopplad till hyresgästens studier.

Antalet studentbostäder i landet

Enligt årets bostadsmarknadsenkät finns det sammanlagt cirka 88 100 studentbostäder i hela landet. Antalet är sannolikt något högre, eftersom 15 kommuner som har svarat att de har studentbostäder inte har uppgett något antal. Cirka 85 000 (96 procent) av studentbostäderna finns i de 38 kommuner som klassas som högskolekommuner i det här avsnittet.

SCB anger att det fanns cirka 102 700 studentbostäder i landet år 2019. Den definition av studentbostad som SCB använder är dock inte exakt samma som Boverket använder i bostadsmarknadsenkäten. Enligt SCB färdigställdes knappt 2 400 studentbostäder genom nybyggnad år 2018.

Lediga studentbostäder under delar av året

Kommunerna upplever en hög efterfrågan på studentbostäder vid terminsstart, framför allt inför höstterminen. Under våren och sommaren är efterfrågan betydligt lägre.

Totalt 15 av de kommuner som har särskilda studentbostäder uppger att de brukar ha många lediga studentbostäder under delar av året. Av dessa kommuner är 8 högskolekommuner. Kommunerna har uppgett såväl balans som underskott och överskott på studentbostäder. I 4 kommuner, varav 1 högskolekommun, står det många tomma studentbostäder under hela året. Av dessa 4 kommuner har 3 angett överskott på studentbostäder i kommunen och 1 angett balans.

Totalt 67 av de kommuner som har särskilda studentbostäder svarar att det inte finns många lediga studentbostäder under delar av året. Av dessa kommuner är 27 högskolekommuner. De flesta kommunerna har uppgett att de har balans respektive underskott i sitt bestånd av studentbostäder. En av kommunerna, som är högskolekommun, anger dock att det råder överskott på bostäder för studenter i kommunen. Några av dessa kommuner kommenterar att det rör sig om ett fåtal bostäder som kan stå tomma, och att det framför allt är på vårterminen. Några kommuner förklarar också att studentbostäder som inte nyttjas av studenter, när efterfrågan är låg, hyrs ut till andra sökande.

Antalet påbörjade studentbostäder avtar något efter toppen 2015

Antalet påbörjade studentbostäder i kommunerna ökade kraftigt under åren 2013–2015. År 2015 påbörjades nära 3 800 studentbostäder. Under 2016 och 2017 minskade dock antalet för att 2018 öka något. Under 2019 minskade antalet igen och uppgår till preliminärt drygt 2 400 påbörjade studentbostäder. Nivåerna är fortfarande höga jämfört med åren innan 2013. Antalet påbörjade studentbostäder är oftast lägre än vad kommunerna förväntar sig, och utfallen varierar avsevärt mellan åren.

År 2019 förväntade sig kommunerna att knappt 3 800 studentbostäder skulle påbörjas genom nybyggnad. Preliminärt påbörjades drygt 64 procent av det förväntade, drygt 2 400 bostäder. Bygglov lämnades dock för nästan 3 150 studentbostäder under året, vilket motsvarar cirka 83 procent av det förväntade.

Kommuner planerar fler studentbostäder 2020–2021

Sammanlagt bedömer kommunerna att nästan 5 000 studentbostäder kommer att påbörjas under 2020. År 2021 är förväntningarna lägre och uppgår till cirka 3 200 påbörjade studentbostäder. Fördelningen blir 60 procent 2020 och 40 procent 2021. Det är bostäder som förväntas tillkomma genom nybyggnad. Observera att kommunerna lämnade sina bedömningar före coronapandemin. Det är samtidigt osäkert hur coronakrisen påverkar bostadsbyggandet. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Diagram över antal påbörjade studentbostäder 2008–2019 genom nybyggnad, samt kommunernas bedömningar för 2014–2021.
Antal påbörjade studentbostäder 2008–2019 genom nybyggnad, samt kommunernas bedömningar för 2014–2021. Källa: SCB och Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stor andel studentbostäder förväntas tillkomma i Stockholmsregionen

De sammanlagt uppemot 8 200 studentbostäderna förväntas bli påbörjade i 36 olika kommuner under 2020 och 2021. Det är en ökning från förra årets enkät både sett till antalet kommuner som planerar att bygga samt till det förväntade antalet bostäder. Det är 14 kommuner och cirka 1 700 bostäder fler jämfört med förra årets enkät, sett till förväntat påbörjande genom nyproduktion. En stor del, nästan hälften, av produktionen 2020–2021 förväntas ske i Storstockholm, där 8 kommuner bedömer att det sammanlagt kommer att påbörjas omkring 3 650 nya studentbostäder. De flesta bostäderna planeras i Stockholms stad. Täby kommun som i dagsläget inte har några särskilda studentbostäder förväntar att påbörja runt 200. Totalt sett i landet är det 6 kommuner som inte har studentbostäder idag, men som planerar att införa detta genom nybyggnation de kommande två åren.

Storgöteborg och Stormalmö förväntas stå för dryga 10 procent vardera av det totala tillskottet av studentbostäder 2020 och 2021. I Storgöteborg är det Göteborgs stad som planerar att bygga merparten, nästan 800 bostäder. Även Lerums kommun, som i dagsläget inte har studentbostäder, planerar att bygga 60 studentbostäder. Dessa bostäder planeras dessutom bli bostadsrätter, vilket är en bedömning som bara Lerum och Helsingborg gör. Resterande studentbostäder är planerade som hyresrätter. I Stormalmö förväntas sammanlagt närmare 900 nya studentbostäder till och med 2021, största delen i Malmö och Lund. Även i Stormalmö finns en kommun som planerar att bygga studentbostäder från att inte ha några i dagsläget, och det är Burlövs kommun.

Studentbostäder planeras även utanför högskolekommunerna

Värt att notera är att 15 kommuner som inte räknas som högskolekommuner i enkäten förväntar sig att påbörja studentlägenheter. Exempel på dessa kommuner är:

 • Skurup (96 bostäder)
 • Järfälla (315 bostäder)
 • Vara (23 bostäder)
 • Leksand (10 bostäder)
 • Tranås (8 bostäder).
Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Det finns ett stöd att söka för att bygga nya hyresbostäder och nya studentbostäder. Regeringen beslutade 2019 om nya regler, som gäller från den 1 februari 2020. Projektet måste påbörjas inom ett år räknat från länsstyrelsens beslut om stöd.  Läs mer om stödet i "Relaterad information ".

Här förväntas nya studentbostäder 2020

Om vi tittar på åren var för sig förväntas uppemot 5 000 nya studentbostäder påbörjas genom nyproduktion i 26 kommuner runt om i landet 2020. Det är nästan 1 200 fler studentbostäder jämfört med prognosen för nybyggnation 2019, som fördelade sig på färre kommuner. Störst aktivitet förväntas i följande kommuner:

 • Stockholm (1 800 bostäder)
 • Göteborg (cirka 470 bostäder)
 • Jönköping (350 bostäder)
 • Karlstad (cirka 260 bostäder)
 • Täby (cirka 200 bostäder).

Samma år finns också förväntningar om att det påbörjas cirka 200 nya studentbostäder i Järfälla (som inte är klassad som högskolekommun) och 170 i Karlskrona.

Malmö, Uppsala, Borås och Solna förväntar att det påbörjas 150 studentbostäder per kommun. I övriga 15 kommuner som anger ett förväntat byggande av studentbostäder under 2020 sträcker sig förväntningarna mellan 4 och 144 bostäder per kommun och summerar till totalt 940.  Av dessa 15 kommuner är 3 så kallade övriga kommuner med färre än 25 000 invånare.

Här förväntas nya studentbostäder 2021

Under år 2021 förväntas nästan 3 200 nya studentbostäder påbörjas genom nybyggnation i 24 kommuner runt om i landet, enligt enkäten. Liksom år 2020 förväntas mest aktivitet i Stockholm, nu med 750 nya studentbostäder. Näst störst aktivitet förväntas i Malmö med 400 och i Göteborg med 330 studentbostäder. Huddinge förväntar sig påbörja 300 studentbostäder. 

Totalt 8 kommuner uppger ett förväntat påbörjande som sträcker sig mellan 100 och 200 bostäder per kommun, och som sammanlagt blir omkring 1 000 studentbostäder. I resterande 12 kommuner med förväntningar om nya studentbostäder under 2021 sträcker sig förväntningarna mellan 4 och 70 bostäder per kommun och summerar till cirka 400. Av dessa 12 kommuner är 5 så kallade övriga kommuner med färre än 25 000 invånare.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen