Brist på studentbostäder i högskolekommunerna

Drygt hälften av landets högskolekommuner bedömer att det saknas bostäder åt studenter vid högskola eller universitet. Några av högskolekommunerna med över 75 000 invånare (Växjö, Halmstad och Karlstad) bedömer däremot balans.

Högskolekommuner

De kommuner som enligt bostadsmarknadsenkäten och i det här avsnittet klassas som högskolekommuner ligger i och utanför storstadsregionerna, och har fler än 300 studenter vid högskola eller universitet. Sammanlagt finns det i år 38 kommuner i landet som klassas som högskolekommuner enligt denna definition.

Högskolekommuner

De kommuner som enligt bostadsmarknadsenkäten och i det här avsnittet klassas som högskolekommuner ligger i och utanför storstadsregionerna, och har fler än 300 studenter vid högskola eller universitet. Sammanlagt finns det i år 38 kommuner i landet som klassas som högskolekommuner enligt denna definition.

Underskott i 21 av landets 38 högskolekommuner

I 2019 års bostadsmarknadsenkät bedömer 21 av landets 38 högskolekommuner att de har ett underskott på studentbostäder. Det gäller såväl stora som små högskolekommuner, samt de flesta av storstadsregionernas högskolekommuner. Vid förra årets enkät var det 23 av 39 högskolekommuner som bedömde underskott.

Totalt 12 högskolekommuner utanför storstadsregionerna, såväl stora som små, bedömer att bostadsmarknaden för studenter är i balans. Så många som 5 högskolekommuner, däribland Södertälje och Sundsvall, uppger ett överskott på studentbostäder. Det skiljer sig från förra året då det var 2 högskolekommuner som uppgav överskott. Överskottet beror bland annat på färre utbildningsplatser i kommunen, och på att det blir vanligare med distansutbildningar.

Några av kommunerna som uppger balans i dag räknar med en ökad efterfrågan på studentbostäder om några år, eftersom fler utbildningsplatser beräknas tillkomma.

Läget på bostadsmarknaden i landets 38 högskolekommuner, januari 2019.
Läget på bostadsmarknaden i landets 38 högskolekommuner, januari 2019. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Inte bara högskolekommuner erbjuder studentbostäder

Utöver högskolekommunerna uppger ytterligare 48 kommuner att de erbjuder särskilda bostäder till studenter. Av dessa kommuner bedömer 24 att det finns ett underskott på studentbostäder, medan 14 kommuner bedömer att det råder balans. I 9 kommuner finns ett överskott på studentbostäder. En kommun har inte besvarat frågan.

Andelen studentbostäder i de kommuner som inte räknas som högskolekommuner är liten i förhållande till landets totala bestånd av studentbostäder. Det finns dock två undantag: Nacka och Norrtälje i Storstockholm. De har ett bestånd av studentbostäder som kan jämföras med vissa högskolekommuner.

Underskottet beror främst på generell bostadsbrist

Den vanligaste orsaken till underskottet på bostäder för studenter är att det generellt finns för få bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Det uppger 102 av landets 290 kommuner. En annan vanlig orsak, enligt 73 kommuner, är att det finns för få små lägenheter. Vidare anger 36 kommuner att de lediga bostäder som finns är för dyra för studenter.

Övriga orsaker som anges är att

 • de bostäder som erbjuds ligger i områden som inte är attraktiva för studenter
 • studenterna har inte haft möjlighet att stå i bostadskö eftersom de är nya på studieorten
 • det saknas hyresrätter.

Fler utbildningar sker på distans

Av de 14 kommuner som bedömer att det finns ett överskott på studentbostäder, däribland 5 högskolekommuner, anger några att färre utbildningar har startat. Det innebär lägre efterfrågan på studentlägenheter.

En annan orsak är att fler utbildningar än tidigare sker på distans. Haninge kommun, som inte längre har någon högskola, har överskott på studentbostäder. Bostäderna bedöms dock inte ha ett tillräckligt attraktivt läge för Stockholms studenter, och ombildas därför till ungdomsbostäder. En del kommuner förklarar att vakanta studentbostäder används för andra ändamål, och i några kommuner har de fördelats till nyanlända ungdomar eller flyttats över till den ordinarie bostadsmarknaden.

Studentbostad

Med studentbostad menas studentlägenheter, korridorsrum eller liknande som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Upplåtelseformen är hyresrätt med begränsad besittningsrätt, som är kopplad till hyresgästens studier.

Antalet studentbostäder i landet

Enligt årets bostadsmarknadsenkät finns det sammanlagt cirka 86 500 studentbostäder i hela landet. Antalet är troligtvis något högre, eftersom 11 kommuner som har svarat att de har studentbostäder inte har uppgett något antal. Cirka 83 500 av studentbostäderna finns i de 38 kommuner som klassas som högskolekommuner i det här avsnittet.

SCB anger att det fanns knappt 100 000 studentbostäder i landet år 2018. Den definition av studentbostad som SCB använder är dock inte exakt samma som Boverket använder i bostadsmarknadsenkäten.
Enligt SCB färdigställdes drygt 2 900 studentbostäder under 2017. Av dem tillkom knappt 600 genom ombyggnad.

Lediga studentbostäder under delar av året

Kommunerna upplever en hög efterfrågan på studentbostäder vid terminsstart, framför allt inför höstterminen. Under våren och sommaren är efterfrågan betydligt lägre.

Totalt 25 av de kommuner som har särskilda studentbostäder uppger att det finns lediga studentbostäder under delar av året. Av dessa kommuner är 14 högskolekommuner. Kommunerna har uppgett såväl balans som underskott och överskott på studentbostäder. I 7 kommuner, varav 3 högskolekommuner, finns det tomma studentbostäder under hela året. Alla dessa 7 kommuner har angett överskott på studentbostäder i kommunen.

Totalt 54 av de kommuner som har särskilda studentbostäder svarar att det inte finns några lediga studentbostäder under delar av året. Av dessa kommuner är 20 högskolekommuner. Kommunerna har uppgett att de har balans respektive underskott i sitt bestånd av studentbostäder.

Kraftig ökning av antalet påbörjade studentbostäder 2013–2015

Antalet påbörjade studentbostäder i kommunerna ökade kraftigt under åren 2013–2015. År 2015 påbörjades nära 4 000 studentbostäder. Under 2016 och 2017 minskade dock antalet, för att sedan öka igen till preliminärt drygt 2 900 under 2018. Antalet påbörjade studentbostäder är oftast lägre än vad kommunerna förväntar sig, och utfallen varierar avsevärt mellan åren.

År 2018 förväntade sig kommunerna att knappt 5 000 studentbostäder skulle påbörjas genom nybyggnad. Preliminärt påbörjades knappt 60 procent av det förväntade, drygt 2 900 bostäder. Bygglov lämnades dock för minst cirka 4 300 studentbostäder under året, vilket motsvarar cirka 85 procent av det förväntade.

Färre studentbostäder planeras 2019–2020

Kommunerna bedömer att sammanlagt drygt 4 200 studentbostäder kommer att påbörjas under 2019. År 2020 anger enkäten en betydande minskning med cirka 2 700 förväntat påbörjade studentbostäder. Nästan alla nya studentbostäder 2019–2020 kommer att tillkomma genom nybyggnad. Drygt 400 bostäder förväntas tillkomma genom ändring av befintliga byggnader.

Antal påbörjade studentbostäder 2008–2018 genom nybyggnad, samt kommunernas bedömningar för 2014–2020
Antal påbörjade studentbostäder 2008–2018 genom nybyggnad, samt kommunernas bedömningar för 2014–2020. Källa: SCB och Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stor andel studentbostäder förväntas tillkomma i Stockholmsregionen

De sammanlagt uppemot 6 900 studentbostäderna förväntas bli påbörjade i 26 olika kommuner under 2019 och 2020. En stor del av produktionen förväntas ske i Storstockholm, där 3 kommuner bedömer att det kommer att påbörjas totalt omkring 2 600 nya studentbostäder. De flesta bostäderna planeras i Stockholms stad.

Ett betydande tillskott förväntas även i Storgöteborg, med ett sammanlagt förväntat påbörjande av drygt 900 nya studentbostäder. Samtliga förväntas tillkomma i Göteborgs stad. Även i Stormalmö finns planer på nya studentbostäder. Här förväntas sammanlagt närmare 800 nya studentbostäder till och med 2020, merparten i Malmö och Lund.

Studentbostäder planeras även utanför högskolekommunerna

Värt att notera är att 8 av de kommuner som inte räknas som högskolekommuner i enkäten förväntar sig att påbörja studentlägenheter. Exempel på dessa kommuner är:

 • Skurup (95 bostäder)
 • Upplands Väsby (80 bostäder)
 • Mölndal (75 bostäder)
 • Östhammar (60 bostäder)
 • Boden (40 bostäder).

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Det finns ett stöd att söka för att bygga nya hyresbostäder och nya studentbostäder. Stödet gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. Läs mer om stödet i "Relaterad information".

Här förväntas nya studentbostäder 2019

Om vi tittar på åren var för sig förväntas uppemot 4 200 nya studentbostäder påbörjas runt om i landet 2019. Det är drygt 1 000 färre studentbostäder jämfört med prognosen för 2018. Störst aktivitet förväntas i följande kommuner:

 • Stockholm (1 400 bostäder)
 • Göteborg (cirka 620 bostäder)
 • Jönköping (540 bostäder)
 • Linköping (cirka 370 bostäder)
 • Uppsala (cirka 340 bostäder).

Samma år finns också förväntningar om att det påbörjas cirka 175 nya studentbostäder i Umeå, 155 i Lund och 130 i Skövde.

I övrigt förväntar sig Borås, Kalmar, Gävle, Svedala och Sundsvall att det påbörjas mellan 50 och 100 studentbostäder per kommun. I Örebro, Töreboda och Östhammar sträcker sig förväntningarna mellan 30 och 40 nya studentbostäder per kommun. I resterande 3 kommuner som anger ett förväntat påbörjande förväntas sammanlagt cirka 50 nya studentbostäder bli påbörjade under 2019.

Här förväntas nya studentbostäder 2020

Under år 2020 förväntas drygt 2 700 nya studentbostäder påbörjas runt om i landet enligt enkäten. Liksom år 2019 förväntas mest aktivitet i Stockholm, nu med 1 000 nya studentbostäder. Näst störst aktivitet förväntas i Umeå med 350 och i Göteborg med drygt 170 studentbostäder.

Kommunerna Gotland, Solna och Sundsvall uppger ett förväntat påbörjande med 150 studentbostäder per kommun. Därefter kommer Lund och Trollhättan med 140 var.

Samma år finns förväntningar i Borås med 120 och Karlskrona med 100 studentbostäder. I Gävle och Örebro sträcker sig förväntningarna mellan 70 och 90 bostäder. I resterande 4 kommuner som uppger ett förväntat påbörjande förväntas sammanlagt cirka 70 nya studentbostäder bli påbörjade under 2020.

En stor del av studentbostäderna ska byggas av privata aktörer

Kommunerna uppger att de som förväntas bygga de nya studentbostäderna är allmännyttiga bostadsbolag, privata aktörer, stiftelser och en liten andel övriga aktörer. Under 2019 och 2020 är det privata aktörer som förväntas påbörja det största antalet, drygt 3 500 studentbostäder. Detta förväntas ske i 16 kommuner.

Allmännyttan förväntas under samma period påbörja närmare 1 080 studentbostäder i 6 kommuner. Stiftelser förväntas påbörja cirka 1 300 studentbostäder i 4 kommuner, och övriga aktörer förväntas påbörja sammanlagt 190 studentbostäder i 2 kommuner.

Förväntat antal påbörjade bostäder under 2019 och 2020 fördelade på olika aktörer, samt ändring av byggnader, januari 2019.
Förväntat antal påbörjade bostäder under 2019 och 2020 fördelade på olika aktörer, samt ändring av byggnader, januari 2019. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej