Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagar som styr webbplatsen

Här finner du information om upphovsrätt och andra lagar som styr verksamheten samt hur vi behandlar personuppgifter på webbplatsen.

Upphovsrätt

Allt upphovsrättsligt skyddat material på webbplatsen som till exempel bilder, kartor och andra illustrationer, kan användas efter tillstånd av rättighetshavaren. Det är den person som har skapat materialet eller som äger materialet. Uppgift om vem som har skapat materialet finns i bildtexten. Upphovsrätten regleras i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729).

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) ­­­­­är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav som anges i GDPR. Kraven innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att kraven följs.

Boverket respekterar och skyddar allas personuppgifter och personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi inte samlar in fler personuppgifter än som behövs samt att uppgifterna inte lagras längre än de behövs eller för att annan lagstiftning kräver det.

Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2022:482) syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.

Distans och hemförsäljningslagen

Distans och hemförsäljningslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) reglerar hemförsäljning och försäljning på webben. Lagen är tillämplig för vår försäljning av våra publikationer.

Elektroniska anslagstavlor

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor gäller för till exempel diskussionsforum och kommentarer som publiceras av våra användare. Lagen gäller för webbplatser som inte har en ansvarig utgivare i juridisk mening.

Diskrimineringslag

Lag (2008:567) om diskriminering har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen