På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus

Granskad:

Tillgänglighet är en förutsättning för att alla invånare ska kunna delta i samhället på jämlika villkor. Bostadsmarknadsenkäten, BME 2020, visar att hälften av landets kommuner har tillgänglighetsinventerat hela eller delar av det kommunala beståndet av flerbostadshus. Observera att frågor om tillgänglighet saknas i årets bostadsmarknadsenkät, BME 2021. Nedanstående är förra årets resultat. 

Att flerbostadshusbeståndet är tillgängligt innebär exempelvis att det är enkelt att ta sig in och ut ur sin bostad och att vistas i sitt närområde. Det handlar också om åtkomliga och användbara soprum, tvättrum och uteplatser, samt om hur själva lägenheten är utformad.

Vi får en alltmer åldrande befolkning, som ställer högre krav på förbättrad tillgänglighet. Personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska också ha möjlighet att ha få en fungerande bostad.

Tillgänglighetsinventeringen svarar på viktiga frågor

Inventeringen är ett strategiskt arbete för att ta reda på mer om flerbostadshusens tillgänglighet. Med den kunskapen kan kommunen utveckla sitt arbete med tillgänglighet, och uppgifterna kan fungera som en grund för arbetet med boendeplanering.

En inventering av bostadsbeståndet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv kan ge svar på många viktiga frågor:

 • Hur många tillgängliga bostäder finns i kommunen, och var finns de?
 • Vilka möjligheter finns i beståndet? Var behöver det ske förbättringar? Vad behöver förbättras?
 • Hur kan vi göra det lättare för invånarna att söka och få en tillgänglig bostad?
 • Hur bör vi planera så att bostadsbeståndet fyller de behov av ett tillgängligt boende som finns?

Inventeringens resultat kan användas i flera sammanhang

Resultatet av inventeringen kan användas som underlag inom flera områden:

 • Kunskap – ge fastighetsägarna kunskap om tillgängligheten i bostadsbeståndet.
 • Planering – kommunen kan arbeta strategiskt och långsiktigt för att tillgodose behoven av fysisk tillgänglighet i flerbostadshusen.
 • Var behöver det kompletteras med ny tillgänglig bebyggelse?
 • Förmedling – kommunen kan förmedla bostäder på ett träffsäkert sätt.
 • Förbättring – kommunen kan prioritera sina insatser rätt, så att förbättringarna blir kostnadseffektiva och gynnar både boende och besökare. Skapande av åtgärdsprogram.
 • Underlag för strategisk boendeplanering – hur ser bostadsbeståndet ut i dag och hur kommer behoven av tillgängliga bostäder att se ut i kommunen framöver?
 • Underlag för dialoger.

Nästan hälften av kommunerna har tillgänglighetsinventerat

Totalt har 144 kommuner tillgänglighetsinventerat antingen hela eller delar av det kommunala beståndet av flerbostadshus. Av dessa har 47 kommuner också tillgänglighetsinventerat det privata flerbostadshusbeståndet. Det är ungefär lika många kommuner som förra året som har gjort inventeringar.

Vad används inventeringen till?

Cirkeldiagram över vad kommunerna har använt tillgänglighetsinventeringar av det kommunala bostadsbeståndet till.
Vad har kommunerna använt inventeringarna av det kommunala bostadsbeståndet till? Antal kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Ekonomiskt stöd ökade antalet inventeringar

Kommunerna kunde under 2014 och 2015 söka stöd för att inventera den fysiska tillgängligheten i beståndet av flerbostadshus. Stödets syfte var att göra det lättare för kommunerna att planera för äldres boende. Alla medel som avsattes för stödet förbrukades, och antalet genomförda tillgänglighetsinventeringar ökade.

Totalt 25 kommuner uppger att det finns planer på att genomföra en inventering under 2020.

Vad har kommunerna inventerat?

Kommunerna har framför allt inventerat entréer och trappuppgångar, samt om husen har hiss. Många kommuner har också inventerat bostädernas närområde, soprum och tvättrum. Däremot är det mindre vanligt att inventera hur själva bostäderna är utformade, och om bostäderna behöver rustas upp.

Läs mer om att arbeta med tillgänglighetsinventeringar under "Relaterad information".

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen