Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygg- och fastighetssektorns uppkomna mängder av avfall

Granskad:
Illustration: Boverket/SCB

Inom byggsektorn uppkom det i Sverige under 2020 (vilket är det senaste året med tillgänglig statistik) totalt cirka 14,2 miljoner ton primärt bygg­ och rivningsavfall varav drygt 0,6 miljoner ton farligt avfall. Det motsvarar 40 procent av allt genererat avfall i Sverige och 19 procent av allt farligt avfall sedan den stora mängden gruvavfall räknats bort. Primärt avfall är det som uppstår direkt av produktion och konsumtion. Det uppstår byggavfall även i andra branscher, deras bidrag är dock små jämfört med byggsektorn självt. Under perioden 2014–2020 har mängden farligt avfall ökat med cirka 3 procent och uppkommet avfall ökat med 60 procent vilket är en negativ utveckling.

Bygg- och rivningsavfallet behöver minska

Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och "Giftfri miljö" måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska samt hanteringen säkras. I första hand ansvarar byggherren för hanteringen av avfall från byggande och rivning, men även Boverket arbetar för att minska mängderna och minska farligheten i det rivningsavfall som uppstår. Det gör vi bland annat genom att vägleda om Plan och bygglagens krav om rivningsavfall. Plan och bygglagens bestämmelser om byggprocessen vid rivningsåtgärder syftar till ett lämpligt omhändertagande av farligt avfall samt till att ge förutsättningar för återanvändning och återvinning av rivningsavfall. Den 1 augusti 2020 ändrades reglerna i plan- och bygglagen om avfall, bland annat på så sätt att kontrollplanen numera ska omfatta inte bara rivningsavfall utan även avfall från andra slags byggåtgärder (till exempel nybyggnad), liksom byggprodukter som kan återanvändas.

Ändringarna gjordes till följd av revideringar i EU:s avfallsdirektiv i juli 2018.

Total mängd uppkommet avfall från byggverksamhet

Källa: Statistikdatabasen, SCB:s webbplats. Statistikansvarig myndighet är Naturvårdsverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket/SCB

Totalt uppkom år 2020 cirka 14,2 miljoner ton avfall från byggsektorn. Det icke­-farliga avfallet uppgick till cirka 13,5 miljoner ton, och bestod främst av jordmassor, mineralavfall, muddermassor, träavfall och olika metallavfall. Det farliga avfallet uppgick till drygt 0,6 miljoner ton och bestod huvudsakligen av förorenade jordmassor samt mineralavfall som förorenad betong och asfalt.

Mellan 2018 och 2020 ökade den totala mängden avfall från byggsektorn med 1,8 miljoner ton. Det ska noteras att statistiken enbart omfattar avfall från företag inom SNI F41–43 byggverksamhet och inte bygg- och rivningsavfall som kommer direkt från hushåll. Enligt EU regler så ingår inte jord- och stenmassor som återanvänds på arbetsplatsen i de redovisade mängderna. Man kan se att det 2020 jämfört med 2018 uppkom mer jord- och muddermassor samt mer mineralavfall från bygg och rivning. Under perioden 2014–2020 har mängden farligt avfall ökat med cirka 3 procent och uppkommet avfall ökat med 60 procent vilket är en negativ utveckling.

Den totala mängden bygg­ och rivningsavfall har inte kvantifierats utifrån ett livscykelperspektiv som Boverkets övriga miljöindikatorer. Det beror dels på att detaljeringsgraden i avfallsstatistiken inte är tillräcklig, samt att en metod saknas för att beräkna den avfallsgenerering som sker utomlands från produktion av importerade produkter. Även avfall från anläggning av vägar och järnvägar och övriga anläggningar ingår då det inte varit möjligt att särredovisa detta.

Andel återvunnet icke-farligt avfall av bygg- och rivningsmaterial

Återvinningsgraden för icke-farligt byggnads- och rivningsavfall beräknades för 2020 till 53 procent. Dataunderlaget är dock ganska osäkert. Stora flöden av bygg- och rivningsavfall finns av olika skäl inte med, det gäller inte minst flöden där återvinningen uppskattas vara mycket hög. I dessa ingår bland annat krossad betong och annat avfall som asfalt som tas om hand av mindre behandlingsanläggningar.

Inom det nationella miljömålssystemet finns 24 etappmål som ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ett av etappmålen heter Ökad resurshushållning i byggsektorn är följande:

"Förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent."

Etappmålet för bygg- och rivningsavfall (på Sveriges miljömåls webbplats)

Återvinningen 2020 ligger en bit från etappmålet för bygg- och rivningsavfall.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen