Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 344 frågor och svar
 • Badrum - Vad ska jag tänka på?

  Utforma och underhåll ditt badrum så det tål vatten och fukt. Att det inte medför fuktskador i golv, väggar, tak och andra rum och att fuktig luft snabbt ventileras ut. Beslag som lossnar och andra skador som uppkommer behöver snabbt åtgärdas. Detta gäller också andra rum i den omfattning som de utsätts för vatten eller hög luftfuktighet.

  Ett badrum byggs med flera material och produkter som alla har sin viktiga funktion. För att dessa ska fungera tillsammans och slutresultatet ska bli bra så är det viktigt att använda material och produkter som är utprovade tillsammans i ett system. På tillverkarnas hemsidor så finns produktinformation. Där kan också finnas monterings- och dimensioneringsanvisningar.

  Det är vid renovering viktigt att byta ut gamla våtrumsmattor, golvbrunnar och andra detaljer som har åldrats och blivit spröda, eller som inte passar ihop med dagens produkter.

  Vattenskador medför stora kostnader. Det krävs kompetens, hantverkskunnande och kunskap om material och produkter för att bygga badrum och andra våtrum och för att göra installationer. Du hittar kunskapen och kompetensen hos Branschorganisationerna.

  Ska du bygga badrum i ett annat rum eller i källaren så behöver du ta reda på om det går att göra som du har tänkt dig. Byggnadens konstruktion och ventilation kan behöva ändras. Du kan behöva anlita en ingenjör som på plats kan se förutsättningarna och begränsningarna och som kan utforma ombyggnaden.

  Utforma badrummet med material och utrustning som är lättstädade.

 • BBR innehåller minimikrav. Får man bygga bättre än kravnivån i BBR?

  Det samhället reglerar i bygglagstiftningen inklusive byggreglerna är krav på en miniminivå på det som byggs. Byggnadsnämnden kan ingripa med sanktioner enligt 11 kap. PBL endast om minimikraven inte uppfylls. Naturligtvis är det tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven anger, men det är inte kopplat till bygglagstiftningen.

 • Behöver attefallshus vara tillgängliga?

  Om ett attefallshus ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende, ska det vara tillgängligt. Boverkets byggregler ska följas.

 • Behöver brandskyddet utökas om rummen i en befintlig bostad görs låsbara och hyrs ut på enskilda kontrakt till nyanlända?

  Ja, verksamhetsklassen kan komma att ändras till 3B när det gäller brandskydd.

 • Behöver den avskiljbara sängplatsen (sovalkoven) på entréplanet i bostäder med flera plan, ha fönster?

  I bostäder i flera plan behöver den avskiljbara sängplatsen, sovalkoven, inte ha fönster mot det fria. Enligt Terminologicentrum, TNC 95, är en sovalkov en mindre avskild del av ett rum. Enligt Nationalencyklopedin är en sovalkov en avskild, fönsterlös mindre del av ett rum.

 • Behöver en ramp som lutar mindre än 1:12 ha vilplan?

  Ja, kraven för ramper på tomter respektive ramper i byggnader ska uppfyllas även för flackare ramper.

 • Behöver jag söka nytt beviljat tillstånd om produkten inte har CE-märkning?

  En kommuns beslut gäller i två år och måste inte omprövas på grund av att de produkter som avses installeras endast får ska säljas som CE-märkta. Men det är bra om miljöhandläggaren informerar Boverket om eventuella misstankar att en produkt säljs utan CE-märkning och prestandadeklaration. Det är Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter i Sverige.

  Du kan läsa om Boverkets marknadskontrollprojet om "minireningsverk" på "Utförande av marknadskontroll"-sidan där informationsbrev finns länkade i relaterad information.

 • Behöver man bry sig om vad som står i de allmänna råden?

  Ibland framförs synpunkten att allmänna råd inte har något värde. Eftersom det står bör eller kan i allmänna råd så menar man att de allmänna råden inte fyller någon funktion.

  Det allmänna rådet är kopplat till en tvingande regel, utom när det innehåller en upplysning eller hänvisning. Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om hur man bör eller kan handla för att uppfylla tvingande regler. Om byggherren väljer att göra på annat sätt än det som rekommenderas i det allmänna rådet, så är det upp till byggherren att visa att den tvingande regeln ändå uppfylls. Allmänna råd har stort värde eftersom de konkret visar hur man kan uppfylla den tvingande regelns krav

 • Behövs ett nytt bygglov om kommunen vill göra om ett äldreboende till boende för nyanlända?

  Bygglov krävs för att börja använda en byggnad för ett väsentligen annat ändamål än vad byggnaden används för idag. Om båda verksamheterna är att betrakta som former av boende bör lov i de flesta fall inte krävas. Om däremot boendet för nyanlända är att betrakta som en form av tillfällig vistelse så krävs bygglov. Vilken användning som verksamheterna ska betraktas som är en bedömningsfråga som kommunens byggnadsnämnd ska göra.

 • Behövs två elmätare för att verifiera kravet på byggnadens energianvändning via mätning?

   

  Byggnadens energianvändning definieras i Boverkets byggregler, BBR, som levererad energi till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Hushållsel och verksamhetsel behöver kunna urskiljas från el till uppvärmning och tappvarmvatten. Detta kan göras med separat mätning för hushållsel respektive verksamhetsel. Det vill säga att flera elmätare kan behövas. Se vidare BBR avsnitt 9:7

  El till komfortkyla räknas upp med en faktor 1,875 då den installerade eleffekten i byggnaden är 10 W/m2 eller högre..

  I lågenergihus kan man förvänta sig att även hushållsel och i förekommande fall verksamhetsel ryms inom kravet på byggnadens energianvändning. I sådana fall kan det räcka med en elmätare.

Sidansvarig: Webbredaktionen