Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Områdesbestämmelser reglerar markanvändningen i kommunen

Granskad:

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner.

Kommunen kan besluta om områdesbestämmelser för att komplettera översiktsplanen och göra att riktlinjer i översiktsplanen blir bindande. Områdesbestämmelser används framför allt när man vill reglera en befintlig bebyggelse på olika sätt eller när man vill reservera mark för ett viktigt allmänt ändamål exempelvis en framtida vägdragning eller som en förberedande planering inför en kommande detaljplanering.

Ofta används områdesbestämmelser för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för att reglera storlek och omfattning av en fritidshusbebyggelse eller för att förhindra ett olämpligt byggande. De används också för att minska eller öka kraven på när du behöver ha bygglov.

Områdesbestämmelser ger dig inte någon rätt att bygga (så kallad byggrätt) och de ger inte kommunen någon rätt att lösa in mark. Om kommunen vill uppnå det så bör de ta fram en detaljplan i stället. Det som kan regleras i områdesbestämmelser kan också regleras i detaljplan.

Processen för att ta fram områdesbestämmelser är ungefär likadan som när kommunen tar fram och antar detaljplaner. Allmänheten har möjligheter att lämna synpunkter vid samrådet och i granskningsskedet.

Vem gör vad

Kommunen

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta områdesbestämmelser. Det är också kommunen som tolkar de områdesbestämmelser man själv beslutat om. Därför ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta något om ett planärende eller om en gällande områdesbestämmelser.

Du som är berörd av områdesbestämmelser

Du som är berörd av ett förslag med områdesbestämmelser har möjlighet att påverka dess innehåll. Det gör du genom att framföra dina åsikter under processen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens ansvar under processen är att bevaka människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd och frågor som rör flera kommuner i länet. Länsstyrelsen kan därför överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om du är missnöjd med ett beslut att anta områdesbestämmelser som du är berörd av kan du överklaga beslutet. Överklagandet skickar du till kommunen.

Boverket

Boverket arbetar i huvudsak med metodutveckling, att ta fram allmänna råd och vägledning. Boverket kan enbart ge allmän information om områdesbestämmelser. Det är enbart när regeringen eller domstolar begär in yttranden från Boverket, som verket kan uttala sig om enskilda ärenden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen