Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram framtidsbilder och strategier

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Samråda.

Det finns flera sätt att belysa, visualisera och skapa en gemensam förståelse för vad visionen och målen kan innebära för den fysiska planeringen. Ett är att arbeta med fysiska framtidsbilder och strategier och parallellt och växelvis bedöma olika alternativs konsekvenser. På så vis kan man diskutera sig fram till vilken fysisk och rumslig struktur som bäst svarar mot en hållbar utveckling.

Ta fram alternativa framtidsbilder och formulera strategier

De strategier och ställningstaganden som kommunen formulerar är ett stöd på vägen till målen och framtidsbilderna så att den fortsatta planeringen kan medverka till att nå en ökad hållbarhet. Det kan till exempel handla om strategier och ställningstaganden kring bebyggelsens täthet och funktionsblandning, prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik före biltrafik och så vidare. Ett sätt är att formulera strategierna gradvis och bedöma rimligheten samtidigt som framtidsbilderna konkretiseras. På så vis kan man successivt diskutera sig fram till vad olika strategier och ställningstaganden kan komma att innebära konkret.

 • Hur ska den fysiska och rumsliga strukturen utformas för att leva upp till visionen och målen?
 • Vilka strategier ska man ha för att nå dit?

I arbetet med att ta fram alternativa framtidsbilder kan det underlätta att diskutera vilka drivkrafterna bakom olika alternativ kan vara. Detta kan hjälpa till att definiera olika alternativa framtidsbilder som kan vara lämpliga att konsekvensbedöma. Drivkrafterna kan till exempel vara en stark inflyttningstakt och befolkningsökning eller marknadskrafter som driver på externhandelsetableringar.

 • Är drivkrafterna starka eller svaga? Behöver de stärkas eller motverkas?
 • Påverkas de rumsliga relationerna eller täthetsgraden?
 • Stärks funktionsuppdelningen eller uppnås ökad funktionsblandning? Flerkärnighet eller fåkärnighet?
 • Stärks kvaliteter i dagens struktur eller försvagas de?
 • Hur kan utvecklingen av den fysiska miljön bidra till nya drivkrafter?

Gör en samlad bedömning av konsekvenserna

En framgångsfaktor är att bedöma konsekvenserna tidigt i arbetet med framtidsbilder och strategier och att de tre hållbarhetsdimensionerna bedöms samlat. En bred bedömning av konsekvenserna är till hjälp för att utvärdera om den fysiska miljön uttryckt i framtidsbilder och strategier ger förutsättningar för att kunna leva och verka mer hållbart. Hållbara lösningar kan identifieras och mindre hållbara lösningar kan undvikas.

Avvägningar och ställningstaganden för en mer hållbar struktur kan ske genom att växelvis och integrerat bedöma hållbarheten av olika alternativa framtidsbilder och strategier. Tidiga alternativ kan bedömas översiktligt för att sedan ligga till grund för fortsatta fördjupningar av de alternativ man vill gå vidare med. I denna process kan olika intressen vägas mot varandra på ett mer systematiskt och strukturerat sätt. Vad som blir hållbart i slutändan beror på de val som görs på vägen. Följande frågor kan vara en hjälp i bedömningen:

 • Vilka alternativa vägar finns för att ta sig från nuläge till framtid och vad innebär det att välja det ena eller andra? Vad ska prioriteras?
 • Vilka tidsperspektiv och vilka osäkerhetsfaktorer behöver vägas in, lokala respektive omvärldsrelaterade? Vilka frågor har bäring på lång sikt och vilka har det på kort sikt?
 • Vilka vägval väljs och vilka väljs bort?
 • Vad blir vinsterna och förlusterna med våra val? Vilka synergier och samverkanseffekter finns och vilka är målkonflikterna? Hur kan olika intressen förstärka varandra och samverka?

Kommunexempel

I Halmstad kommun har man valt att bedöma hållbarheten brett.

Halmstad - bedömer hållbarheten brett

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen