Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett användbart dialogverktyg

Granskad:

Arkitekturstrategin är med redan i det inledande skedet och bidrar till givande dialoger. Implementeringsarbetet pågår, bland annat genom att ta fram stödjande dokument för kontinuerlig uppföljning av byggprojekten, samt kvalitetsuppföljning av projekten med hjälp av de nio målen. 

En tydlig dialog med byggaktören

De nio målen ska lyftas i ett tidigt skede. Redan i de första samtalen med byggaktörer hänvisar kommunen till arkitekturstrategin och beskrivningen av hur kommunen arbetar i dessa processer. Byggaktörerna uppmanas att utgå från de nio delmålen och konkret börja formulera vilka värden man vill skapa och sätta ord på sin utformning. Här är det viktigt att bidra med kunskap kring hur man kan prata om arkitektur på ett sätt så att alla förstår.

Jag upplever att man är väldigt positiv till att vi är så tydliga med hur vi jobbar. Även om vi vill att man ska rita ganska mycket inledningsvis och att det är en risk så kan man acceptera det om man förstår hela processen.

My Lundblad Wistedt, projektledare och arkitekt

Arkitekturstrategin utgör ett användbart dokument som stöttar det dagliga arbetet med att skapa väl gestaltade livsmiljöer. Genom att vara en processbaserad strategi utgör den ett viktigt dialogstöd i tidiga samtal om vad arkitektur kan vara. Samtidigt som den bidrar till att komma bort från stilfrågan. Att aktörer uppmanas göra en platsvärdesanalys vid projektstart har också bidragit till en givande diskussion om arkitektonisk kvalitet.

Flygfoto över småhusområde i Tyresö.
Förtätning i ett småhusområde med kuperad terräng. Foto: Abbas Reyhanian

Implementering av strategin och kvalitetsuppföljning

Arkitekturstrategin har fått genomslag på tjänstemannanivå och implementeringen av strategin fortlöper. Arbete pågår med att ta fram matriser för kontinuerlig uppföljning och stöddokument till arkitekturstrategin, samt att få in den i de dagliga arbetsuppgifterna. Den befintliga mallen för kvalitetsprogram håller på att uppdateras och dess koppling till arkitekturstrategin stärks.

Projektledaren fick i uppdrag att ta fram indikatorer för kvalitetsuppföljning, men att mäta arkitektonisk kvalitet visade sig vara svårt. I stället följs projekten upp i ett färdigt skede utifrån arkitekturstrategins nio mål. Uppföljningen har testats på några äldre projekt som initierades innan strategins tillkomst. När nya projekt inleds är nu tanken att målen ska finnas med redan i det inledande skedet och sedan konsekvent följas upp. 

Vi har fått positiva reaktioner från byggaktörer som säger att vår platsvärdesanalys och hur vi jobbar i tidigt skede är väldigt bra och som de använt sig av i andra kommunala projekt i andra kommuner.

My Lundblad Wistedt, projektledare och arkitekt

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen