Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Outnyttjade bostäder

Granskad:

Andelen lediga hyreslägenheter är mycket låg, sett till landet som helhet, men på enskilda orter kan det finnas en lägenhetsreserv. Förutom lägenheter som är lediga för uthyrning, kan det finnas egnahem som ingen bor i för tillfället. Eller fritidshus som inte används. Sådana bostäder kan eventuellt gå att utnyttja på längre sikt eller tillfälligt, till exempel för hushåll med akuta bostadsbehov.

Outhyrda lägenheter

Det är sannolikt så att eventuella outnyttjade bostäder i något avseende inte motsvarar efterfrågan, till exempel avseende lägenhetsstorlek, läge, närhet till service eller tillgång till kollektivtrafik. Förhållanden som på sikt kan förändras eller som det kan finnas möjligheter att åtgärda.

SCB redovisar vartannat år uppgifter om lediga hyreslägenheter. För de allmännyttiga bostadsföretagen är det fråga om en totalräkning. För privatägda hyresfastigheter bygger uppgifterna däremot på en urvalsundersökning, vilket gör att uppgifter för det sammanlagda beståndet av hyreslägenheter bara kan redovisas med en grov regional indelning. När det gäller de allmännyttiga bostadsföretagen redovisas uppgifterna på kommunnivå, med fördelningar över lägenhetsstorlekar och byggår.

Uppgifterna om outhyrda lägenheter i allmännyttan kommer ursprungligen från de kommunala bostadsföretagen och ni kan få förstahandsuppgifter därifrån, liksom uppgifter om hur det ser ut i olika delar av kommunen. En fördel med att hämta materialet från SCB:s statistikdatabas är att ni då får tillgång till olika tabellverktyg, tidsserier och även möjlighet att jämföra med andra kommuner. För att få motsvarande uppgifter om privatägda hyreslägenheter måste ni själva kontakta hyresvärdarna.

Fritidshusbebyggelse

Det finns över 600 000 fritidshus i landet, varav hälften i någon av kustkommunerna. Många av fritidshusen ägs av någon som bor i en annan kommun och en del har utländska ägare. Medan vissa fritidshus successivt övergår till att utgöra permanentboende för ägaren, finns det andra som utnyttjas allt mindre.  

Antalet fritidshus per kommun och andelen av dem som ägs av någon som bor i annan kommun finns fritt tillgängligt på SCB:s webbplats och i SCB:s statistikpaket BOSTADSPAK ingår en tabell över antal fritidshus per delområde.

Obebodda hus på landsbygden

I vissa regioner finns en bostadsreserv i form av ”ödehus” – hus på landsbygden, som ingen bor i. Det kan till exempel röra sig om avstyckade gårdar som inte längre utnyttjas. En del kommuner och även regioner satsar på att inventera de outnyttjade husen och kontakta ägarna för att aktualisera en försäljning eller föreslå ägarna att hyra ut dem till permanentboende. Det kan vara ett sätt att dels göra landsbygden mer levande, dels kunna möta efterfrågan på småhus där det inte går att få lån till nyproduktion.

Otillåten andrahandsuthyrning

Det finns exempel på allmännyttiga bostadsföretag som satsat särskilt på att spåra upp otillåten andrahandsuthyrning och på så sätt få loss lägenheter för uthyrning med förstahandskontrakt till bostadssökande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen