Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Belysning

Granskad:

I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på att belysning ska finnas i kommunikationsutrymmen och utrymningsvägar i byggnader samt för orientering på tomter. För byggnader i övrigt gäller endast att belysning ska kunna anordnas.

Allmänt om belysning i byggnader

Kravet på belysning i BBR innebär att belysning ska kunna anordnas i alla utrymmen. Belysningen ska anpassas till byggnadens avsedda användning.

6:321 Belysning

Belysning anpassad till den avsedda användningen ska kunna anordnas i byggnaders alla utrymmen. Kravet gäller byggnaden som helhet.

Allmänt råd SS-EN 12464-1 kan användas vid belysningsplanering av arbetsplatser inomhus.

BBR innehåller inga gränsvärden för belysningsstyrka, ljushet, jämnhet, bländning eller reflexer vid belysning för bostäder och allmänna eller publika lokaler. Det är en bedömningsfråga för byggnadsnämnden med hänsyn till krav enligt PBF med hänvisning till oacceptabel risk för hälsa och säkerhet.

Byggreglernas krav i fråga om belysning bör inte förväxlas med byggherrens eventuella krav på belysning enligt till exempel aktuella branschstandarder.

För belysning på arbetsplatser gäller även Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2009:2) och allmänna råd om arbetsplatsens utformning, som innehåller mer detaljerade krav. Ta del av författningen under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Belysning för orientering på tomter

Förutom det allmänna kravet på belysning i byggnader innehåller BBR även regler om belysning för orientering på tomter. Sådan belysning ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

3:1224 Belysning för orientering på tomter

Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

Allmänt råd På tillgängliga och användbara gångvägar bör markytan vara tillräckligt och jämnt belyst. Fast belysning bör inte vara bländande.

Särskilda regler om belysning för vissa utrymmen i byggnader

Belysning i kommunikationsutrymmen ska utformas med sådan styrka och jämnhet att personer kan förflytta sig säkert och så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig. För utrymningsvägar finns det särskilda regler som anger att dessa ska förses med allmänbelysning som fungerar med tillfredsställande säkerhet.

8:21 Belysning i kommunikationsutrymmen

Belysningen i kommunikationsutrymmen ska utformas med sådan styrka och jämnhet att personer kan röra sig säkert inom byggnaden.

Allmänt råd Regler om belysning i utrymningsvägar finns i avsnitt 5:34 och 5:35. Belysningsinstallationer bör utformas enligt SS 437 01 46. Den fasta belysningen bör inte vara bländande. I publika lokaler bör stora glasytor mot det fria och fönster i slutet av korridorer kunna skärmas av så att dagsljuset inte bländar.
3:1424 Belysning för orientering i byggnader

Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

Allmänt råd Golv i kommunikationsutrymmen bör vara tillräckligt och jämnt belysta. Ljuskällan bör vara avskärmad och kontrasten i ljushet mellan angränsande utrymmen och mellan ute och inne bör inte vara för stor. Regler om ljusförhållanden finns i avsnitt 6:32. Regler om belysning och bländning som skydd mot fall finns i avsnitt 8:21.
5:342 Allmänbelysning

Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet fungerar. (BFS 2011:26).

Allmänt råd I byggnader med fler än två våningsplan bör två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar och jordfelsbrytare. Belysningsstyrkan bör i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen. Elkablar för belysning i trapphus, Tr1 eller Tr2, med tillhörande korridorer och liknande utrymmen, bör skyddas mot direkt påverkan av brand i minst 30 minuter i de delar av byggnaden som betjänas av trapphuset. (BFS 2011:26).

I driftutrymmen bör det finnas belysning samt vid behov även nödbelysning. Med driftutrymmen avser utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, till exempel avfallsutrymmen och pannrum.

3:42 Utformning av driftutrymmen

Driftutrymmen ska placeras och utformas så att risken för olyckor vid användning, kontroll och underhåll av utrymmena och deras installationer begränsas. Driftutrymmena och deras installationer ska dessutom placeras och utformas så att risken för brukarnas eller grannarnas hygien eller hälsa begränsas.

Det ska finnas tillräcklig plats för material och utrustning samt för drift- och underhållsarbete.

Allmänt råd I driftutrymmen bör det finnas belysning och eluttag, samt vid behov vattentätt golv, tappvatteninstallation, golvbrunn med avdunstningsskydd, nödbelysning och fasta anordningar för hantering av tunga installationsdelar. Om det finns risk för personskador bör driftutrymmena vara låsbara. Dörrar till fläktrum bör hängas så att de öppnas mot eventuellt övertryck, dvs. vid övertryck inåt mot rummet och vid undertryck ut från rummet. Regler om vatten och avlopp finns i avsnitt 6:6. Regler om utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt finns i avsnitt 6:533. Regler om utformning av hissutrymmen finns även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och andra motordrivna anordningar, H. Regler om utformning av driftutrymmen ges också ut av Arbetsmiljöverket. Exempel på hur driftutrymmen kan utformas finns bl.a. i VVS Företagens handledning Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal. Regler om manuell hantering och belastningsergonomi ges ut av Arbetsmiljöverket. (BFS 2013:14).

Belysningsplanering

Utöver vad BBR anger kan standarden SS 437 01 46 Elinstallationer i byggnader – uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering, användas för planering av belysning i byggnader.
För planering av invändig belysning på arbetsplatser kan standarden SS-EN 12464-1 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus användas.

För arbetsplatser utomhus kan standarden SS-EN 12464-2 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 2: Arbetsplatser utomhus användas.

Elsäkerhet

För elinstallationer gäller krav på behörighet, dimensionering, utförande och säkerhet enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter, som hänvisar till SEK Svensk Elstandard. Läs mer om Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen