Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets bostadsmarknadsenkät

Bostadsmarknadsenkäten är en årlig nationell undersökning som riktar sig till landets 290 kommuner. Resultaten från enkäten ger en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige. Svaren i enkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och speglar därmed bostadsmarknaden i hela landet. Boverket presenterar sammanställningar på nationell nivå, länkar till regionala analyser och öppna data på kommunnivå.

Unik översikt på bostadsmarknaden

Syftet med Boverkets bostadsmarknadsenkät är att bidra till en löpande uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser kring den framtida utvecklingen. Svaren består av kommunernas bedömningar i olika frågor och ger därmed en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i hela landet.

Boverket samlar in uppgifterna i samarbete med länsstyrelserna som har kontakt med kommunerna och kvalitetssäkrar kommunernas svar. Länsstyrelserna bidrar även med bedömningar och synpunkter på resultaten från det egna länet. Även om inte alla kommuner besvarar samtliga delar i enkäten så är bostadsmarknadsenkäten unik. Ingen annan undersökning fångar in läget i kommunerna på samma sätt.

Kommunerna bedömer läget på bostadsmarknaden

I bostadsmarknadsenkäten ber vi Sveriges samtliga kommuner att bedöma läget på bostadsmarknaden i kommunen. Kommunerna tar bland annat ställning till huruvida det råder underskott, överskott eller balans på den lokala bostadsmarknaden och vilka sorters bostäder som behöver tillkomma de närmsta tre åren.

Analyserna av läget på bostadsmarknaden presenteras i flera steg. Först redovisar vi kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden på riksnivå, sedan följer vi upp dessa med presentationer av läget i olika kommungrupper.

Läget på bostadsmarknaden är en bedömningsfråga

Om det råder underskott, balans eller överskott på bostadsmarknaden i kommunen är en bedömningsfråga. En kommun som bedömer att det råder balans på bostadsmarknaden har ett bostadsbestånd som möter efterfrågan och behoven. Men kommunen kan också bedöma överskott eller underskott på bostadsmarknaden i stort eller på delar av den.

Förutsättningarna på bostadsmarknaden varierar

I storstadsregionerna är det många som flyttar in och som efterfrågar alla former av bostäder, vilket till exempel kan leda till ökad trångboddhet eller att anställda på ortens arbetsplatser behöver pendla över stora avstånd. På mindre orter är problemet ofta att anpassa bostadsbeståndet till de behov som finns, till exempel att få fram billiga hyresrätter så att ungdomar kan flytta hemifrån. Det handlar också i många fall om att tillgänglighetsanpassa bostadsbeståndet efter den åldrande befolkningens behov.

Vem gör vad?

Boverkets roll

Boverket administrerar bostadsmarknadsenkäten, analyserar kommunernas svar samt publicerar analyser och öppna data från undersökningen.

Länsstyrelsernas roll

Länsstyrelserna har kontakt med kommunerna i samband med undersökningen och kvalitetssäkrar kommunernas svar.

Kommunernas roll

Kommunerna besvarar bostadsmarknadsenkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen