På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift. Boverket har även tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter.

I plan- och byggförordningen, PBF, anges vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för. Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till förseelsen. Byggnadsnämnden kan bara besluta att inte ta ut byggsanktionsavgift alls om det är oskäligt.

Avgiftsbeloppen är kopplade till area och prisbasbelopp och är olika beroende på hur allvarlig överträdelsen är.

Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen.

Den som riskerar att få betala en byggsanktionsavgift ska ha möjlighet att yttra sig innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Beslutet om sanktionsavgift ska delges den som är avgiftsskyldig.

Avgiften måste betalas in inom två månader från det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige om inte byggnadsnämnden i beslutet har bestämt en senare tidpunkt. Om byggsanktionsavgiften inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

I vissa situationer ska eller kan byggnadsnämnden sätta ner eller inte ta ut byggsanktionsavgift.

Boverket har tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter. Guiden är i första hand ett verktyg för byggnadsnämndernas handläggare.

Här kan du läsa mer om Boverkets beräkningsguide för byggsanktionsavgifter

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej