Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggsanktionsavgifter

Granskad:

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift. Boverket har tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter.

Överträdelser i plan- och byggförordningen, PBF

I plan- och byggförordningen, PBF, anges vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för och hur dessa avgifter ska räknas fram. Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till överträdelsen. I vissa fall kan byggnadsnämnden besluta att inte ta ut byggsanktionsavgift alls.

53 §
  En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

53 a §
  En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307) .

3 §
  Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som följer av detta kapitel, dock högst 50 prisbasbelopp.

Första stycket gäller endast överträdelser som begås inom två år från det tidigare beslutet om byggsanktionsavgift.

3 a §
  Om en byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd eller en del av en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar den åtgärden eller delen, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen
(2010:900) i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas, ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden eller delen påbörjades
   1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
   2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Förordning (2022:910).

Beräkning av byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften räknas fram genom en formel som baseras på area och prisbasbelopp. Avgiftsbeloppet är olika beroende på hur allvarlig överträdelsen är. De areor som ingår i avgiftsbeloppet ska anges med en decimal vid beräkningen. Det framgår av avrundningsregler i svensk standard om area och volym för byggnader. Enligt lagen om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m. ska det framräknade avgiftsbeloppet avrundas nedåt till närmsta hela krona. (SS 21054:2020 Area och volym för byggnader, avsnitt 4.3 Avrundning)

51 §
  Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
12 §.

52 §
  Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 16 kap.
12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Lag (2013:307) .

1 §
  En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308).

1 §
  I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning,skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vidbristande betalning eller eljest indrives av Kronofogdemyndigheten såsom fordran i allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela krontal.

Vid indrivning hos Kronofogdemyndigheten i enskilt mål bortfaller öretal i enlighet med vad som sägs i första stycket.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns det bestämmelser om vad som avses med enskilt mål och allmänt mål. Lag (2006:687) .

Vem ska betala byggsanktionsavgiften?

Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen.

57 §
  En byggsanktionsavgift ska tas ut av
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser,
   2. den som begick överträdelsen, eller
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen.

62 §
  Byggsanktionsavgiften ska tillfalla kommunen när det är byggnadsnämnden som har beslutat att ta ut avgiften och i övrigt tillfalla staten.

Kommunikation och preskription

Den som riskerar att få betala en byggsanktionsavgift ska ha möjlighet att yttra sig innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

58 §
  Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Beslut om byggsanktionsavgift och betalning

Beslutet om byggsanktionsavgift ska delges den som är avgiftsskyldig. Avgiften måste betalas in inom två månader från det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige, om inte byggnadsnämnden i beslutet har bestämt en senare tidpunkt. Om byggsanktionsavgiften inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

59 §
  Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige.

61 §
  En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga kraft.

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

Boverket har tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter. Guiden är i första hand ett verktyg för byggnadsnämndernas handläggare.

Guide för beräkning av byggsanktionsavgifter

Film om processen i ett byggsanktionsavgiftsärende

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen