Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggemenskaper

Granskad:
Byggemenskap i staden Rieselfeld i Freiburg. Foto: Ulrika Hägred/Boverket

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet. Oftast gäller det bostäder och de som ingår i byggemenskapen arbetar då utifrån en gemensam idé om hur och var de önskar bo. Byggemenskapen avgör också själv vilken upplåtelseform man vill ha.

Vägledning för kommuner

Boverket har tagit fram en vägledning för kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Det finns även en kortversion av rapporten. Du hittar publikationerna under "Relaterad information".

Byggemenskaper är ännu ett ganska oprövat koncept här i Sverige men används mer frekvent i vissa andra länder, till exempel i Tyskland, och Boverket har hämtat inspiration och exempel därifrån.

Lägre boendekostnader och social stabilitet

Att främja byggemenskaper kan vara ett sätt att ta till vara lokala initiativ från civilsamhället för att få till stånd ett bostadsbyggande som inte blir av på marknadens initiativ. Det kan innebära att kommunen kan möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål när det gäller hur eller var de vill bo. Genom att det inte finns något avkastningskrav från en extern byggaktör kan boendekostnaderna bli lägre. I Tyskland framhålls ofta att byggemenskaperna bidrar till social stabilitet och en efterfrågad småskalig variation i stadsdelarna. Erfarenheten är också att de som engagerar sig i byggemenskaper ofta är angelägna om hög kvalitet och en hållbar livsstil och att de ställer höga krav på materialval och energilösningar.

Kommunen kan underlätta för byggemenskaper

För att byggemenskaper ska ha en chans att kunna hävda sig vid kommunal markanvisning krävs att marken erbjuds till fast pris och i lagom stora bitar, dvs. jämförelsevis små markanvisningar. Detaljplanen bör vara antagen. Det är också bra om kommunen kan utse en särskild kontaktperson för byggemenskaper.

Läs mer i rapporten "Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen" via länken under "Relaterad information"! Där finns fler tips om hur kommuner kan främja byggemenskaper i bostadsförsörjningen. En hel del av de föreslagna åtgärderna underlättar även för andra mindre byggaktörer.

Definition av begreppet byggemenskaper

Föreningen för byggemenskaper har fastställt en definition av begreppet byggemenskap: "En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan använder en byggnad."

Du hittar Boverkets publikationer samt länkar till mer information om byggemenskaper under "Relaterad information". 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen