Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för tvåbostadshus

Granskad:

Målet rör bygglov för uppförande av två tvåbostadshus som skulle vara omgivna av byggnader från i huvudsak början av 1900-talet. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet tagit ställning till om byggnaderna utformats och placerats på ett sätt som var lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § 1 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Domstolen prövade bland annat även om de föreslagna byggnaderna hade en god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 2 PBL och om avvikelserna från detaljplanen kunde tillåtas.

MÖD noterade att bebyggelsen i omgivningen uppvisade stora variationer ifråga om byggnadsstil. Medparten av byggnaderna i omgivningen var enligt domstolen från början av 1900-talet, men där fanns även ett inslag av bostadshus från 1960- och 1970-talet. Befintliga byggnader bedömdes av domstolen vara präglade av respektive tids byggnadsideal och ha höga arkitektoniska värden. Gestaltningen av de nya byggnaderna ansågs vara medvetet genomfört med ett tydligt uttryck för nuvarande arkitekturideal och bedömdes samspela väl med befintlig bebyggelse. Domstolen bedömde därför att byggnaderna uppfyllde kraven i 2 kap. 6 § 1 och 8 kap. 1 § 2 PBL. Förutom avvikelserna från detaljplanen, som inte kunde tillåtas, ansåg domstolen inte att det fanns något hinder mot de ansökta åtgärderna. Domstolen ändrade underinstansens beslut och upphävde nämndens beslut att bevilja bygglov.

Varför hänvisar MÖD till ”nuvarande arkitekturideal”?

Bakgrunden till att MÖD i domen hänvisar till dagens arkitekturideal i sin samlade bedömning av om byggnaderna uppfyllde kraven i 2 kap. 6 § 1 och 8 kap. 1 § 2 PBL beror troligen på att dagens regler har sitt ursprung i 3 kap. 1 § den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. Kraven på byggnaders utseende enligt 3 kap. 1 § ÄPBL avsåg två olika aspekter, anpassning till omgivningen och byggnadens egenvärde. Kravet på byggnadens yttre blev då en avvägning mellan bland annat anpassning till omgivningen, tekniska förutsättningar och estetiska ideal samt byggherrens ambition att ge byggnaden ett eget uttryck. I förarbetena betonades särskilt att kravet på anpassning till omgivningen inte skulle tillämpas på ett sådant sätt att den ny byggnadens utseende kom att sakna ett egenvärde.

Länken till mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i Relaterad information.

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen