Vägledning om LCA för byggnader

Vägledning om LCA
Vägledning om LCA. Illustration: Boverket / Sweco

Denna vägledning riktar sig framförallt till dig som funderar på att beställa en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för alla som vill lära sig mer om LCA för byggnader. Syftet är att uppmuntra och motivera fler till att efterfråga och beställa en LCA vid uppförande av byggnader. Denna övergripande vägledning ska byggas på med mer information om LCA under kommande år.

Fokus för vägledningen är livscykelanalyser (LCA) för byggnader, men den kan även tillämpas vid anläggning av vägar, järnvägar, broar och liknande.

 Målgrupp för denna vägledning är

  • privata och offentliga byggherrar som ska beställa livscykelanalys (LCA) för ett byggprojekt och som vill veta mer om LCA
  • byggnadsentreprenörer som får i uppdrag att genomföra LCA-beräkningar.

Vägledningen kan också användas som kunskapsunderlag och för beslutsfattare.

Livscykelperspektivet bör vara en utgångspunkt vid analys av miljöpåverkan för all ny och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse. Samma sak bör gälla för anläggningsarbeten.

Miljömålsberedningen, betänkande SOU 2016:47.

Utsläpp av växthusgaser är en typ av miljöpåverkan som är viktig att minska. Riksdagen har beslutat om ett långsiktigt utsläppsmål som innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Samtliga sektorer, inklusive bygg- och fastighetssektorn, behöver bidra till att uppfylla detta. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Läs mer om sektorns miljö- och klimatpåverkan i menyn under fliken; Miljöindikatorer.

Vägledningens struktur och innehåll

Vägledningen är indelad i sex avsnitt.

Introduktion till livscykelanalys (LCA)

Det första avsnittet beskriver övergripande vad en livscykelanalys (LCA) är och varför det är viktigt att beakta hela livscykeln när en byggnads miljöpåverkan ska minskas.

Vilka mervärden ger LCA

Den andra delen handlar om vilka mervärden en livscykelanalys (LCA) kan ge. Avsnittet tar bland annat upp olika företagsmässiga fördelar.

Vad visar en LCA

Det här avsnittet beskriver övergripande vad en LCA kan visa på och beskriva. Det kan vara hur stor miljöpåverkan är från olika skeden under livscykeln för byggnaden som helhet, eller hur stor miljöpåverkan är från olika byggnadsdelar eller byggprodukter. Olika typer av miljöpåverkan utvärderas. Avsnittet tar även upp vikten av att bedöma kvaliteten på den miljöinformation som ligger till grund för en LCA-beräkning. Särskilt beskrivs så kallade miljövarudeklarationer (EPD) som ger produktspecifik miljöinformation och är därför en viktig datakälla för en LCA för en byggnad.

Så här görs en LCA

Detta avsnitt tar upp vad det innebär att göra en LCA. Här presenteras även viktiga metodval att göra. För att skapa enhetliga och transparenta arbetssätt finns standarder för LCA att ta till hjälp, dessa beskrivs här. Det finns även många verktyg som utvecklats för att underlätta genomförandet av LCA, här får du tips på några av dessa.

Beställa LCA steg för steg

I detta avsnitt lämnas tips på olika aspekter att tänka på vid beställning av en LCA och för olika målgrupper. Här lämnas även vägledning om LCA vid ändring av befintlig byggnad.

Miljöcertifiering och LCA

Flera av de kommersiella miljöcertifieringssystemen för byggnader innehåller indikatorer om LCA. Läs mer om vad de tar upp om LCA i detta avsnitt.

Framtagning av vägledning

Materialet är under uppbyggnad. Vi har haft stöd av en extern referensgrupp bestående av representanter från myndigheter, byggbranschen, organisationer och universitet som lämnat inspel om målgrupper och viktiga områden som vägledningen bör omfatta. I arbetsprocessen har Boverket anlitat konsulter som tagit fram webbstruktur och grundtexter till vägledning. Dessa har kvalitetsgranskats av KTH. Boverket har bearbetat texterna och de har språkgranskats externt. Vi har valt att publicera vägledningen nu men nästa steg blir att stämma av materialets användbarhet och begriplighet externt. Vi vill också få in synpunkter på vilka delar som behöver utvecklas och fördjupas. Var med och påverka. Kom gärna med förbättringsförslag.

Kontakta gärna projektledaren Kristina Einarsson.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej