Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planeringsfrågor

Granskad:

Det är många olika aspekter att ta hänsyn till vid planering av mark- och vattenresurser. Här finns information och vägledning om olika planeringsfrågor som ska hanteras vid planeringen.

Ekosystemtjänster

Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja dessa nyttor.

Handeln i planeringen

Människor utanför blomsteraffär i Malmö. Foto: Peter Kroon

Handeln påverkar den fysiska planeringen i landets kommuner, men planeringen påverkar också handelns villkor. I vägledningen beskrivs viktiga stöddokument till kommunens planläggning och bygglovsprövning.

Buller och goda ljudmiljöer

Karta med olka bullernivåer

Buller kan påverka människors hälsa och möjlighet till god livskvalitet. Här hittar du våra vägledningar, utbildningar, webbseminarier och rapporter om buller.

Djurhållning i planering

Flicka rider på en häst vi en röd ladugård. Person går bredvid hästen.

Hästen har fått en ökande betydelse för människors rekreation och hälsa, samt för företag som erbjuder ridning och andra hästupplevelser. I allt större utsträckning finns dessutom hästarna inom eller nära tätorter.

Digitaliseringens möjliga påverkan

Kille med slutna ögon drömmer om en villa

Teknikutvecklingen har genom historien utgjort en stark drivkraft för samhällets utveckling och kommer att påverka utformning och användning av markområden, byggd miljö och rumsliga strukturer även i framtiden.

Klimatfrågor i planeringen

Översvämmad gata. Foto: Scandinav/Mikael Svensson.

Vid fysisk planering är klimataspekter ett allmänt intresse som kommunen ska ta hänsyn till. I begreppet klimataspekter ingår både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

Strandskydd

Illustration med olika avstånd för strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Vindkraft

 Lämpliga områden för vindkraft i södra Sverige. Illustration: Boverket

En omsorgsfull planering har stor betydelse för att minimera vindkraftens påverkan. Det gäller både placering och utformning, av både vindkraftsparker och enstaka verk.

Tillbaka till toppen