På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planeringsfrågor

Granskad:

Det är många olika aspekter att ta hänsyn till vid planering av mark- och vattenresurser. Här finns information och vägledning om olika planeringsfrågor som ska hanteras vid planeringen.

Ekosystemtjänster

Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja dessa nyttor.

Handeln i planeringen

Människor utanför blomsteraffär i Malmö. Foto: Peter Kroon

Handeln påverkar den fysiska planeringen i landets kommuner, men planeringen påverkar också handelns villkor. I vägledningen beskrivs viktiga stöddokument till kommunens planläggning och bygglovsprövning.

Hälsa, säkerhet och risk

Bullernivåer. Illustration: Tictac.

Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Hänsyn ska bland annat tas till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor, översvämning och erosion.

Klimatfrågor i planeringen

Översvämmad gata. Foto: Scandinav/Mikael Svensson.

Vid fysisk planering är klimataspekter ett allmänt intresse som kommunen ska ta hänsyn till. I begreppet klimataspekter ingår både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

Kommunikationer

Tåg på Maria station i Helsingborg. Foto: Peter Kroon

Utvecklingen av bebyggelse och transportinfrastruktur spelar en central roll för samhällets utveckling. Kommunikationerna blir allt viktigare i dagens samhälle.

Strandskydd

Illustration med olika avstånd för strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Vattenförsörjning

Flerbostadshus vid vatten och grönområde. Foto: Mikael Svensson/Scandinav

En god bebyggd miljö förutsätter att det finns tillgång till rent dricksvatten. Därför ska bebyggelse ligga på mark där det går att ordna vattenförsörjningen.

Vindkraft

 Lämpliga områden för vindkraft i södra Sverige. Illustration: Boverket

En omsorgsfull planering har stor betydelse för att minimera vindkraftens påverkan. Det gäller både placering och utformning, av både vindkraftsparker och enstaka verk.

Tillbaka till toppen