På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen för utökat förfarande i korthet

Här sammanfattas processtegen för utökat förfarande utifrån ett kommunalt handläggarperspektiv. Syftet är att ge en översikt av vilka lagkrav som ställs på exempelvis tider, handlingar och kommunikation. Mer fördjupad vägledning om de olika processtegen finns att läsa under respektive rubrik i menyn.

Utökat förfarande

Kungörelse

Inför samråd krävs en kungörelse. Av kungörelsen ska det framgå:

 • vilket område detaljplanen avser,
 • om förslaget avviker från översiktsplanen,
 • var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är,
 • att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden, och
 • till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

Kommunikation

Kungörelsen behöver göras i god tid så att allmänheten ges möjlighet att delta i samrådet. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i alla lokala dagstidningar som har en spridning av någon betydelse bland dem inom orten som kungörelsen riktar sig till. Om kommunen anser att syftet med kungörelsen ändå kan nås räcker det att den införs i endast ett mindre antal dagstidningar.

Samråd

Samrådstid

Minst 3 veckor.

Samrådskrets

Kommunen ska alltid samråda med:

 • länsstyrelsen
 • lantmäterimyndigheten, och
 • de kommuner som berörs.

Kommunen ska ge följande tillfälle till samråd:

 • de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 • de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och
 • de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Kommunen behöver emellertid inte samråda med bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem.

Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska samrådet genomföras så att det uppfyller vissa bestämmelser i miljöbalken.

Samrådshandlingar

Under samrådstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det. Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget och planeringsunderlaget. Det som ska finnas tillgängligt och redovisas är:

 • grundkartor,
 • fastighetsförteckning,
 • eventuellt program,
 • skälen för förslaget,
 • det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget, och
 • enligt vilken process kommunen handlägger förslaget,om kommunen avser ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar.

Under samrådet ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Detta innebär bland annat att kommunen ska genomföra ett undersökningssamråd, och fatta ett särskilt beslut om betydande miljöpåverkan kan antas eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas ska en miljöbedömning göras, och ett avgränsningssamråd ska genomföras. Samrådshandlingarna kan därför omfatta flera olika handlingar som relaterar till miljöbedömning.

Här kan du läsa mer om miljöbedömningar.

Kommunen får låta bli att redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obehövligt.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet ska kommunen göra en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ska innehålla en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.

Underrättelse

Inför granskning krävs en underrättelse. Av underrättelsen ska det framgå:

 • vilket område detaljplanen avser,
 • om förslaget avviker från översiktsplanen,
 • var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång granskningstiden är,
 • att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden,
 • till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och
 • att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Kommunikation

Underrättelsen ska anslås på kommunens anslagstavla. Senast samma dag som underrättelsen anslås på anslagstavlan ska kommunen skicka ett meddelande om innehållet i underrättelsen till:

 • kända sakägare,
 • vissa kända organisationer av hyresgäster,
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget, och
 • länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Utöver underrättelsen ska kommunen även skicka planförslaget och samrådsredogörelsen till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Granskning

Granskningstid

Minst 3 veckor. Om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska granskningstiden dock vara minst 30 dagar.

Granskningshandlingar

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Det som ska finnas tillgängligt är:

 • planförslaget,
 • grundkartor,
 • fastighetsförteckning,
 • eventuellt program,
 • samrådsredogörelsen, och
 • det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget.

Granskningsutlåtande

Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Kommunikation

Kommunen ska så snart som möjligt skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Granskningsutlåtandet ska finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

Antagande

En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunikation

När detaljplanen har antagits ska kommunen tillkännage beslutet genom att anslå det justerade protokollet på kommunens anslagstavla. Senast dagen efter anslaget ska kommunen skicka ett meddelande om antagandet till:

 • länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,
 • de kommuner och regionplaneorgan som är berörda, och
 • kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende som berörs samt hyresgästorganisationer med förhandlingsrätt eller som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen samt ideella föreningar eller annan juridisk person under förutsättning att de senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Kommunen ska även meddela sakägarna om planförslaget ändrats efter granskningstiden och beslutet går sakägaren emot.

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Till länsstyrelsen ska kommunen även skicka granskningsutlåtandet om detta inte skickats tidigare.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kommunikation

När beslutet fått laga kraft ska kommunen:

 • Anteckna datum för laga kraft på planhandlingarna
 • Om förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, ska datumet då förordnandet meddelades antecknas på planen
 • Inom två veckor efter att den fått laga kraft skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten
 • Med en kungörelse eller skriftligt meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej