Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processen för utökat förfarande i korthet

Granskad:

Här sammanfattas processtegen för utökat förfarande utifrån ett kommunalt handläggarperspektiv. Syftet är att ge en översikt av vilka lagkrav som ställs på exempelvis tider, handlingar och kommunikation. Mer fördjupad vägledning om de olika processtegen finns att läsa under respektive rubrik i menyn.

Utökat förfarande

Processen för utökat förfarande. Illustration: Boverket

Kungörelse

Inför samråd krävs en kungörelse. Av kungörelsen ska det framgå:

 • att kommunen har tagit fram ett förslag om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan
 • att det finns ett planförslag,
 • vilket område detaljplanen avser,
 • planens huvudsakliga innehåll,
 • om förslaget till detaljplan avviker från översiktsplanen,
 • om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
 • om samråd enligt 6 kap. 13 § miljöbalken ska ske med ett annat land,
 • när, var och på vilket sätt planförslaget med tillhörande underlag finns tillgängliga och hur lång samrådstiden är,
 • att den som vill lämna synpunkter på förslaget kan göra det under samrådstiden,
 • till vem synpunkter ska lämnas, samt
 • tid och plats för ett offentligt möte om kommunen avser att anordna ett sådant.

Kommunikation

Kungörelsen behöver göras i god tid så att allmänheten ges möjlighet att delta i samrådet. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i alla lokala dagstidningar som har en spridning av någon betydelse bland dem inom orten som kungörelsen riktar sig till. Om kommunen anser att syftet med kungörelsen ändå kan nås räcker det att den införs i endast ett mindre antal dagstidningar.

Kungörelse inför samråd

Samråd

Samrådstid

Minst 3 veckor. Du kan läsa mer om tiden för samråd på sidan Samråd.

Samråd

Samrådskrets

Kommunen ska alltid samråda med:

 • länsstyrelsen
 • lantmäterimyndigheten, och
 • de kommuner som berörs.

Kommunen ska ge följande tillfälle till samråd:

 • de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 • de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och
 • de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Kommunen behöver emellertid inte samråda med bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem.

Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska samrådet genomföras så att det uppfyller vissa bestämmelser i miljöbalken.

Du kan läsa mer om samrådskretsen på sidan Samråd.

Samråd

Samrådshandlingar

Under samrådstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det. Under samrådet ska kommunen redovisa:

 • planförslaget
 • planbeskrivningen
 • grundkarta,
 • fastighetsförteckning,
 • eventuellt program,
 • skälen för förslaget,
 • det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget, och
 • att kommunen avser handlägga förslaget med utökat förfarande,
 • det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtal eller markanvisningar och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med sådana avtal, och
 • synpunkter som kommunen under ett avgränsningssamråd har fått på omfattningen eller detaljeringsgraden av redovisningen av planens miljökonsekvenser.

Kommunen får låta bli att redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obehövligt.

Samrådshandlingarna och informationen om samrådet ska, förutom fastighetsförteckningen, publiceras på kommunens webbplats under samrådet. Publiceringen får dock inte göras i strid mot någon lag eller annan författning.

Samråd

Publicering av planhandlingar på kommunens webbplats  

Under samrådet ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Detta innebär bland annat att kommunen ska genomföra ett undersökningssamråd, och fatta ett särskilt beslut om betydande miljöpåverkan kan antas eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas ska en miljöbedömning göras, och ett avgränsningssamråd ska genomföras. Samrådshandlingarna kan därför omfatta flera olika handlingar som relaterar till miljöbedömning.

Miljöbedömningar

Samrådsredogörelse

Efter samrådet ska kommunen göra en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ska innehålla en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.

Samrådsredogörelse

17 §
  Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram (samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §. Lag (2017:965) .

Underrättelse

Inför granskning krävs en underrättelse. Av underrättelsen ska det framgå:

 • att kommunen tagit fram ett förslag till att anta, ändra eller upphäva en detaljplan,
 • vilket område som detaljplanen avser,
 • planens huvudsakliga innehåll,
 • om förslaget till detaljplan avviker från översiktsplanen,
 • om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
 • om samråd enligt 6 kap. 13 § miljöbalken ska ske med ett annat land,
 • när, var och på vilket sätt planförslaget med tillhörande underlag finns tillgängliga för granskning och hur lång granskningstiden är,
 • att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden,
 • till vem inom kommunen synpunkter på förslaget ska lämnas,
 • tid och plats för ett offentligt möte, om ett sådant kommer att anordnas, och
 • att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kommunikation

Underrättelsen ska anslås på kommunens anslagstavla. Senast samma dag som underrättelsen anslås på anslagstavlan ska kommunen skicka ett meddelande om innehållet i underrättelsen till:

 • kända sakägare,
 • vissa kända organisationer av hyresgäster,
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget, och
 • länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Utöver underrättelsen ska kommunen även skicka planförslaget och samrådsredogörelsen till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Underrättelse

18 §
  När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § första stycket 1 och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant planförslag som avses i 7 § första stycket 3 minst 30 dagar.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Lag (2021:785) .

18 a §
  Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d § och låta det granskas. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Granskningstiden ska vara minst tre veckor.

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra ärendet som avses i 7 a §. Lag (2020:76) .

19 §
  En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå
   1. att kommunen har tagit fram ett förslag till att anta, ändra eller upphäva en detaljplan,
   2. vilket område detaljplanen avser och planens huvudsakliga innehåll,
   3. om förslaget avviker från översiktsplanen,
   4. om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
   5. om samråd ska ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken,
   6. när, var och på vilket sätt förslaget och det underlag som kommunen ska tillhandahålla enligt detta kapitel finns tillgängliga för granskning och hur lång granskningstiden är,
   7. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden,
   8. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas,
   9. tid och plats för ett offentligt möte, om ett sådant möte kommer att anordnas, och
   10. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Lag (2021:785) .

20 §
  Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på kommunens anslagstavla skicka
   1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och
   2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Lag (2014:900) .

Granskning

Granskningstid

Minst 3 veckor. Om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska granskningstiden dock vara minst 30 dagar. Du kan läsa mer om granskningstiden på sidan Granskning.

Granskning

Granskningshandlingar

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Det som ska finnas tillgängligt är:

 • planförslaget,
 • planbeskrivning,
 • grundkartor,
 • fastighetsförteckning,
 • eventuellt planprogram,
 • det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget, och
 • samrådsredogörelsen.

Granskningshandlingarna och informationen om granskningen ska, förutom fastighetsförteckningen, publiceras på kommunens webbplats under samrådet. Publiceringen får dock inte göras i strid mot någon lag eller annan författning.

Du kan läsa mer om granskningshandlingar på sidan Granskning.

Granskning

Granskningsutlåtande

Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Granskningsutlåtandet ska även innehålla information om hur allmänheten har getts tillfälle att delta under planprocessen.

Kommunikation

Kommunen ska så snart som möjligt på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt och skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet, dels publiceras på kommunens webbplats under minst tre veckor. Publiceringen på webbplatsen får dock inte göras i strid mot någon lag eller annan författning.

Granskningsutlåtande

Publicering av planhandlingar på kommunens webbplats  

Antagande

En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Om fullmäktige eller byggnadsnämnden beslutar att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska beslutet innehålla de huvudsakliga skälen för detta.

Kommunikation

När detaljplanen har antagits ska kommunen tillkännage beslutet genom att anslå det justerade protokollet på kommunens anslagstavla. På anslagstavlan ska kommunen samma dag även anslå en underrättelse med information om antagandet och upplysningar om var beslutet finns tillgängligt samt vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

När detaljplanen har antagits ska kommunen under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med antagandebeslutet tillgängligt på kommunens webbplats.

Senast dagen efter anslaget ska kommunen också skicka ett meddelande om antagandet till:

 • länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,
 • de kommuner och regionplaneorgan som är berörda, och
 • kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende som berörs samt hyresgästorganisationer med förhandlingsrätt eller som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen samt ideella föreningar eller annan juridisk person under förutsättning att de senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Kommunen ska även meddela sakägarna om planförslaget ändrats efter granskningstiden och beslutet går sakägaren emot.

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Till länsstyrelsen ska kommunen även skicka granskningsutlåtandet om detta inte skickats tidigare.

Beslut om att anta en detaljplan

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kommunikation

När beslutet fått laga kraft ska kommunen:

 • Anteckna datum för laga kraft på planhandlingarna
 • Om förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, ska datumet då förordnandet meddelades antecknas på planen
 • Inom två veckor efter att den fått laga kraft skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten
 • Med en kungörelse eller skriftligt meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning

När en detaljplan får laga kraft

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen