På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överklagandeanvisning

När ett beslut om att anta en detaljplan meddelas ska det framgå av meddelandet hur beslutet kan överklagas. Det är viktigt att överklagandeanvisningen är tydlig.

Anvisningar om hur någon ska överklaga ett beslut kallas för olika saker i olika sammanhang. De begrepp som används är bland annat överklagandeanvisning, besvärshänvisning, fullföljdshänvisning och beskrivning av överklagande.

Det är viktigt att kommunen talar om hur ett beslut kan överklagas, eftersom enskilda då får vägledning om hur de kan utnyttja sin rätt att överklaga.

Hur ska överklagandeanvisningen lämnas

Det finns regler om överklagandeanvisning både i plan- och bygglagen, PBL, och förvaltningslagen. I PBL finns bestämmelser som anger, att när en detaljplan har antagits så ska kommunen skicka ett meddelande om detta. Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet samt upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Eftersom det finns regler i PBL gäller de före förvaltningslagens regler.

Här kan du läsa mer om meddelandet om antagande

Om kommunen kungör meddelandet på kommunens anslagstavla och publicerar det i en ortstidning eller sprider ett informationsblad måste det finnas upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet ska göra.

Om överklagandeanvisning inte lämnas

Om kommunen inte skickar med en överklagandeanvisning i meddelandet om att detaljplanen är antagen, kan det innebära att klaganden skickar in sitt överklagande för sent. Kommunen ska då inte avvisa överklagandet trots att det kommit in för sent. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 336)

Felaktig överklagandeanvisning

Om kommunen har lämnat en felaktig överklagandeanvisning ska nämnden inte avvisa överklagandet trots att det kommit in för sent. Felaktigheten kan till exempel gälla överklagandetiden eller vart handlingen ska skickas.

Beslut som inte får överklagas

I PBL anges vilka beslut som får respektive inte får överklagas. Av de beslut som inte får överklagas, till exempel planbesked eller fullmäktiges beslut att inte anta en detaljplan, bör det framgå att beslutet inte får överklagas och lagstödet för detta. Det kan bidra till att kommunen undviker onödig administration. Om kommunen av misstag skickar en överklagandeanvisning till ett beslut som inte får överklagas ger detta ändå ingen rätt att överklaga. (Hellners och Malmqvist (2010), Förvaltningslagen med kommentarer. Norstedts Juridik. sid. 259, RÅ 1955 ref 46)

Utformning av överklagandeanvisning

Varken PBL eller förvaltningslagen har preciserat hur överklagandeanvisningen ska utformas. Vägledning kan dock fås från hur ett beslut ska överklagas. Det är viktigt att överklagandeanvisningen är tydlig. Det är bra att hålla sig till samma begrepp, till exempel överklagande, skrivelse eller brev i anvisningen, och inte blanda olika begrepp när man menar samma sak.

En överklagandeanvisning för detaljplan bör innehålla följande information:

  • att överklagandet ska vara skriftligt,
  • att överklagandet ska ställas till mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas till kommunen,
  • att det ska framgå vilket beslut som överklagandet gäller, till exempel genom att ange diarienummer/ärendenummer, benämning på detaljplanen, beslutsdatum, paragraf eller beslutsnummer i protokollet,
  • varför klagande vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas,
  • att handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas överklagandet,
  • att det måste framgå vem som överklagar och att överklagandet ska förses med kontaktuppgifter som namn, adress och telefonnummer,
  • att om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet samt
  • tiden för när överklagandet ska lämnas in.

Var tydlig med vart överklagandet ska skickas

Eftersom ett överklagande ska ske till mark- och miljödomstolen men överklagandet ska skickas till kommunen kan missförstånd uppstå. Det finns risk att klaganden skickar överklagandet till domstolen, vilket innebär mer administration för dem och en tidsförskjutning av hanteringen av överklagandet. Det är därför viktigt att det tydligt framgår att överklagandet ska skickas till kommunen och inte till domstolen, exempelvis genom att fetmarkera eller kursivera texten vart överklagandet ska skickas eller lämnas in.

Krävs det underskrift på överklagandet

Det är bra om en överklagandehandling undertecknas men något uttryckligt lagkrav finns inte i förvaltningslagen. Myndigheter får dock från fall till fall avgöra om ett icke underskrivet överklagande kan godtas eller om det behövs en bekräftelse på att överklagandet kommer från den angivna avsändaren. Myndigheten har då rätt att begära att meddelandet bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling. Det är den överprövande instansen, det vill säga mark- och miljödomstolen, som avgör om en underskrift behövs. (Hellners och Malmqvist (2010), Förvaltningslagen med kommentarer. Norstedts Juridik. sid 136)

Exempel på överklagandeanvisningar

Nedan finns olika exempel på hur innehållet i en överklagandeanvisning kan se ut.

Huvudrubrik

Exempel 1
Hur man överklagar

Exempel 2
Överklagandeanvisning

Exempel 3
Hur beslutet att anta detaljplanen kan överklagas

 

Inledning

Exempel 1
Beslutet får överklagas av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.

Överklagandet ska vara skriftligt.

Exempel 2
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt.

 

Hos vem ska beslutet överklagas

Exempel 1
Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen i "x", men skickas eller lämnas till:
"kommunnamn"
"postadress"
"besöksadress"

Kommunen sänder överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen om det har kommit in i rätt tid.

Exempel 2
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i "x". Överklagandet ska dock skickas till kommunen med post eller e-post.
"kommunnamn", "nämnd/förvaltning"
"postadress"
"e-postadress"

Du kan även lämna det direkt till oss på " "kommunnamn" eller "nämnd/förvaltning", "besöksadress".

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

Exempel 3
Nämndens beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen i "x". Överklagandet ska dock lämnas eller skickas till:
"kommunnamn", "nämnd/förvaltning", "postadress", "besöksadress"

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till domstolen för prövning.

 

Tid för överklagande alternativt Överklagandetid

Exempel 1
Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla "datum".
Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast "datum".

Exempel 2
Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor från den dag då antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

 

Vad ska ett överklagande innehålla

Exempel 1
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer/ärendenummer.
Skriv varför du tycker att kommunens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du kan även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.

Exempel 2
I ditt överklagande talar du om:
• vilket beslut du överklagar,
• varför du anser att kommunens beslut är felaktigt och
• hur du anser att beslutet ska ändras.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande, så bör du skicka med dem.

Exempel 3
Skriv vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och ärendenummer.
Ange varför du tycker att beslutet ska ändras och hur du vill att det ska ändras.

 

Vem som överklagar

Exempel 1
Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas.

Exempel 2
Skriv namn, adress och telefonnummer. Om ett ombud, till exempel en advokat, företräder dig ska du bifoga en fullmakt och det ska framgå namn, postadress och telefonnummer till ombudet.

 

För mer information alternativt Har du frågor

Exempel 1
För mer information, kontakta "kontaktperson/nämnd/förvaltning" på tel. nr "nr" eller via mail "e-post".

Exempel 2
Om det råder några oklarheter om hur du ska gå tillväga vid ett överklagande, hör av dig till oss på "kommun/nämnd/förvaltning"
"e-post"
"telefon"

Exempel 3
Om du har några frågor om ärendet får du gärna kontakta oss innan du överklagar.
"besöksadress"
"telefon"
"e-post"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej