På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänt råd om beräkning av brandbelastning, BBRBE

För att kunna avgöra vilka krav det blir på brandavskiljande konstruktioner och vilken bärförmåga som krävs i händelse av brand behöver man veta hur stor den dimensionerande brandbelastningen är. Brandbelastning är ett mått på hur mycket energi som kan utvecklas vid en brand i ett visst utrymme och kan bestämmas med hjälp av Boverkets allmänna råd om brandbelastning (2013:11), BBRBE.

I byggnader som ska kunna motstå ett fullständigt brandförlopp bestäms kraven på brandteknisk avskiljande konstruktioner och bärförmåga vid brand av hur stor den dimensionerade brandbelastningen är. Detsamma gäller för brandväggar som kan finnas mellan byggnader eller för sektionering av mycket stora byggnader.

Brandbelastningen är ett mått på hur mycket energi som kan frigöras genom förbränning inom en brandcell och mäts i megajoule per kvadratmeter golvarea (MJ/m2). Exempelvis ska avskiljande konstruktioner vid normal brandbelastning motstå brand i en timme (EI 60) i de flesta flervåningsbyggnader. Vid hög brandbelastning är kravet däremot två timmar och vid mycket hög brandbelastning krävs fyra timmars brandmotstånd.

Eftersom kravnivån påverkas avsevärt är det mycket viktigt att ta reda på vad som är dimensionerande brandbelastning när man ska projektera brandskyddet för en byggnad. Det dimensionerande värdet för brandbelastningen ska då inrymmas inom 80 % av observerade värden i ett representativt statistiskt material. För att kunna ta fram dimensionerande brandbelastning på ett enkelt och likartat sätt har Boverket gett ut ett separat allmänt råd för bestämning av brandbelastning, BBRBE.

I BBRBE finns två sätt att ta fram den dimensionerande brandbelastningen, förenklad dimensionering eller analytisk dimensionering. Det är fritt för byggherren att välja vilken dimensioneringsmetod som används i det enskilda fallet.

Förenklad dimensionering

Förenklad dimensionering av brandbelastning innebär att färdiga tabellvärden används. Detta är den absolut vanligast metoden för att bestämma dimensionerande brandbelastning i bostäder, kontor och liknande verksamheter.

Analytisk dimensionering

Analytisk dimensionering av brandbelastning innebär att brandbelastningens storlek räknas fram genom att summera energiinnehållet av allt brännbart material som kan antas finnas i brandcellen med en särskild beräkningsmodell. I den ingår såväl material som finns i byggnadens konstruktion som förväntad lös inredning och lagrade varor med mera.

Analytisk dimensionering av brandbelastning är en ganska ovanlig metod och används främst för industrier, lager och likande byggnader för att visa att den verkliga brandbelastningen kan vara lägre än de värden som finns i tabellen för förenklad dimensionering.

Reducering av brandbelastningen med hänsyn till sprinkler

Om en byggnad förses med automatiskt vattensprinkler kan man anta att brandförloppet inte blir lika våldsamt och därmed att all energi inte kommer att frigöras vid en brand. Vid beräkning av dimensionerande brandbelastning enligt BBRBE är det ändå inte möjligt att ta hänsyn till om byggnaden har ett automatiskt sprinklersystem eller inte. Detta eftersom brandbelastning är ett mått på den potentiella energi som kan utvecklas vid en brand vid fullständig förbränning.

När den dimensionerande brandbelastningen sedan används för att avgöra vilka krav som gäller för avskiljande konstruktioner i BBR eller bärförmåga vid brand i EKS kan det däremot finnas särskilda regler för att dimensionerande brandbelastning får reduceras med ett visst antal procent eller att en lägre brandteknisk klass kan användas om det finns ett sprinklersystem. Detta bygger då på att det är lägre sannolikhet att den potentiella energin frigörs om det finns ett sprinklersystem även om den dimensionerande brandbelastningen är den samma.

Veta mer

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL " kan du fylla på dina kunskaper kring om brandskydd. Ta del av utbildningen under rubriken "Webbutbildningar" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej