Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturmiljön i miljömålen

Granskad:

Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och program som enligt plan- och bygglagen ska behandlas i översiktsplaneringen. Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de sexton miljökvalitetsmålen, samt i det övergripande generationsmålet.

Allmänt

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sveriges miljömål består av dels ett generationsmål, dels sexton miljökvalitetsmål med preciseringar och etappmål. Generationsmålet preciseras i sju strecksatser där det bland annat framgår att natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Tio av de sexton miljökvalitetsmålen innehåller också preciseringar om kulturmiljö. Ta del av Sveriges miljömål i länk under relaterad information.

Staten har ett särskilt ansvar för att arbeta med och följa upp miljömålen. Den parlamentariska Miljömålsberedningen har inrättats för att nå bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Miljömålsrådet består av 18 myndigheter och har till uppgift att identifiera och genomföra åtgärder som leder till att målen kan nås.

Åtta nationella myndigheter har ansvar för miljökvalitetsmål enligt sin respektive myndighetsinstruktion. Dessa myndigheter ska svara för uppföljning och utvärdering av sina respektive miljökvalitetsmål och har ett särskilt ansvar att verka för att miljömålen nås.

Länsstyrelsen ska verka för att målen får genomslag i länet och har en övergripande och samordnande roll på regional nivå för åtgärder som leder till att målen kan nås.

Miljökvalitetsmålen följs upp löpande med en årlig rapport till regeringen och en fördjupad utvärdering en gång per mandatperiod. Uppföljningen baseras på nationella och regionala indikatorer. Därigenom kan uppföljningen systematiseras och resultaten göras jämförbara både över tid och mellan länen.  För miljömålen generellt se sidan ”Miljö, natur och klimat under relaterad information.

Mer om de nationella målen finner du under relaterad information.

Kulturmiljö en viktig aspekt i målen

Miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv har preciseringar som rör kulturmiljön. Att bevara och utveckla kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är därmed viktiga för att nå flera av miljökvalitetsmålen. De målansvariga myndigheterna ska därför verka för att kulturmiljöns tillstånd följs upp. Detta gäller exempelvis Boverket som är ansvarig målmyndighet för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Som central förvaltningsmyndighet på kulturmiljöområdet ska Riksantikvarieämbetet stödja de myndigheter som ansvarar för miljömål med preciseringar om kulturmiljön. I samverkan med dessa myndigheter kan Riksantikvarieämbetet till exempel utreda problem som finns med att bevara kulturmiljöer och förbättra uppföljningen av kulturmiljön inom arbetet med miljömålen. Riksantikvarieämbetet publicerade 2020 en rapport som redovisar en kartläggning av uppföljningen av kulturmiljön inom ramen för miljömålssystemet. Av rapporten framgår att uppföljningen av miljömålen kan utvecklas så att den ger en tydligare bild av kulturmiljöns tillstånd. År 2021 publicerade Riksantikvarieämbetet en uppföljande utredning med förslag på hur miljömålsuppföljningen kan utvecklas i detta avseende. Utredningarna genomfördes tillsammans med de målansvariga myndigheterna. 

De bägge utredningarna finner du under relaterad information. 

Miljömålens genomförande

Det övergripande syftet med miljömålsarbetet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. För kulturmiljön innebär detta att myndigheter, företag och enskilda ska bevara och bruka miljön så att historisk mångfald, det vill säga spår av människans bruk av landskapet genom både markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv, tas tillvara och skador på kulturmiljön inte uppstår. Detta kan uppnås till exempel genom beslut om styrmedel, åtgärder i samhället, förslag på förbättringar och uppföljning av miljöns tillstånd. Den historiska mångfalden i miljön omfattar spåren av människans bruk av landskapet genom både markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv.

Miljömålen kan ses som konkretiseringar av de generella hänsynsreglerna i bland annat miljöbalken, MB och plan- och bygglagen, PBL. Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och program som ska behandlas i översiktsplaneringen.

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Miljömålen är viktiga för kommunernas arbete för hållbar utveckling. Kommunerna arbetar med miljömålen på många olika sätt, genom lokala miljömål och genom att arbeta in de nationella miljömålen i planer och program.

Miljömålet god bebyggd miljö syftar till att förbättra förutsättningarna för att planera för en mer hållbar byggd miljö. Kommunernas planering är avgörande för möjligheten att nå kulturmiljömålen, inte minst de som ingår i God bebyggd miljö.

Indikatorerna för uppföljningen av kulturmiljö i miljömålen bygger i hög grad på kommunernas PBL-tillämpning. Indikatorn för uppföljning av kulturvärden i målet för God bebyggd miljö är skyddad bebyggelse.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för innehållet på sidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen