Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på mätsystem, fakturering och information

Granskad:

Vilka tekniska krav gäller för mätsystem och mätutrustning som installeras i enlighet med de nya bestämmelserna? Vilken användnings- och faktureringsinformation har lägenhetsinnehavare rätt till, och på vilket sätt och hur ofta ska den tillhandahållas? Hur ofta behöver fakturering utifrån den faktiska användningen ske? 

Mätsystem och mätutrustning

I föreskriften ställs krav på att mätanordningar som installeras i enlighet med reglerna ska vara fjärravläsbara. Om byggnadsägaren redan installerat mätanordningar som berörs av IMD-krav enligt förordningen och som inte är fjärravläsbara, måste dessa göras fjärravläsbara eller ersättas med fjärravläsbara mätanordningar senast den 1 januari 2027. Mätanordningar som installeras efter den 1 juni 2022 ska vara fjärravläsbara.

Med fjärravläsbarhet avses lösningar där avläsningen inte kräver tillträde till enskilda lägenheter eller enheter, utan kan ske på distans. De uppgifter som krävs för att fastställa den faktiska energianvändningen ska kunna avläsas på distans, men därutöver regleras inte närmare vilken teknisk lösning som ska väljas.

Fakturering

Lägenhetsinnehavaren faktureras utifrån dennes faktiska användning eller avläsning av värmekostnadsfördelare, vilket dock inte betyder att faktureringen uteslutande måste baseras på avläsningar av dessa mätanordningar (se avsnittet Kostnadsfördelning nedan). Fakturering måste ske minst en gång per år. Det finns inget som hindrar att fakturering sker oftare, men det är inget krav på detta.

9 §    Fakturering till lägenhetsinnehavare som baseras på faktisk användning eller avläsning av värmekostnadsfördelare ska ske minst en gång per år.

Skyldighet att lämna fakturerings- och användningsinformation

Det ställs krav på att byggnadsägaren ska göra viss information tillgänglig för lägenhetsinnehavaren när denna baseras på individuell mätning eller värmekostnadsfördelare enlig Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Byggnadsägaren väljer själv formen för att göra informationen tillgänglig, exempelvis i pappersform, e-post, inloggning på ”Mina sidor” eller liknande. Oavsett formen så måste informationen vara tydlig och begriplig. Det måste även vara tydligt var den finns att tillgå.

Om mätanordningarna är fjärravläsbara ska lägenhetsinnehavaren få information om sin energianvändning i form av avlästa mätvärden minst en gång per månad. Om byggnadsägaren redan installerat en mätanordning som inte är fjärravläsbar, räcker det att sådan information tillhandahålls minst två gånger per år, fram tills dess att anordningen ersätts med ett fjärravläsbart mätsystem, vilket senaste måste ske den 1 januari 2027. Till skillnad från information om energianvändningen behöver den mer omfattande faktureringsinformationen enbart tillhandahållas när fakturering sker.

Fakturerings- och användningsinformation baserad på individuell mätning och faktureringsinformation som inte baseras på individuell mätning

Föreskriften reglerar vilken information som byggnadsägaren ska göra tillgänglig för lägenhetsinnehavaren i samband med faktureringen. Informationen måste vara tydlig och begriplig oavsett vilken form den görs tillgänglig. Informationskraven följer minimikraven i direktivet.

Det ställs krav på att byggnadsägaren ska göra viss information tillgänglig för lägenhetsinnehavaren när denna baseras på individuell mätning eller värmekostnadsfördelare enlig Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Byggnadsägaren väljer själv formen för att göra informationen tillgänglig, exempelvis i pappersform, e-post, inloggning på ”Mina sidor” eller liknande. Faktureringsinformationen behöver enbart tillhandahållas när fakturering sker.

11 §    Byggnadsägaren ansvarar för att tydlig och begriplig faktureringsinformation med information om energianvändningen görs tillgänglig tillsammans med fakturan. Faktureringsinformation och information om energianvändningen till lägenhetsinnehavaren som baseras på faktisk användning eller avläsning av värmekostnadsfördelare ska innehålla följande:

 • -   Faktiska priser och faktisk energianvändning eller total värmekostnad och avläsningar av värmekostnadsfördelare.
 • -   En beskrivning av de olika skatter, påminnelseavgifter och taxor som tillämpas.
 • -   Uppgifter om den energimix som använts och de med framställningen årliga förknippade växthusgasutsläppen. Kravet på uppgifter om växthusgasutsläpp gäller enbart fjärrvärmesystem med en total installerad tillförd effekt som överstiger 20 MW.
 • -   Jämförelser av lägenhetsinnehavarens aktuella klimatkorrigerade energianvändning i grafisk form med användningen för samma period föregående år.
 • -   Jämförelser med en genomsnittlig lägenhetsinnehavare eller en jämförelselägenhetsinnehavare i samma användarkategori.
 • -   Kontaktinformation till organisationer för byggnadsägare och oberoende organ för information om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder, jämförbara lägenhetsinnehavarprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning som använder energi.
 • -   Information om var lägenhetsinnehavaren kan lämna klagomål på fakturan.
 • -   Information om vilka oberoende konsumentorganisationer som finns.

De uppgifter som ska lämnas i samband med faktureringen är bland annat information om växthusgasutsläpp, koldioxidutsläpp, priser, taxor, kontaktuppgifter och information kring klagomålsförfarande. Vilken närmare information om växthusgasutsläpp som tillhandahålls lägenhetsinnehavarna beror på vilken information som fjärrvärmeleverantören tillhandahåller byggnadsägaren. De taxor som avses är de i relationen mellan byggnadsägaren och lägenhetsinnehavaren.

11 §    Byggnadsägaren ansvarar för att tydlig och begriplig faktureringsinformation med information om energianvändningen görs tillgänglig tillsammans med fakturan. Faktureringsinformation och information om energianvändningen till lägenhetsinnehavaren som baseras på faktisk användning eller avläsning av värmekostnadsfördelare ska innehålla följande:

 • -   Faktiska priser och faktisk energianvändning eller total värmekostnad och avläsningar av värmekostnadsfördelare.
 • -   En beskrivning av de olika skatter, påminnelseavgifter och taxor som tillämpas.
 • -   Uppgifter om den energimix som använts och de med framställningen årliga förknippade växthusgasutsläppen. Kravet på uppgifter om växthusgasutsläpp gäller enbart fjärrvärmesystem med en total installerad tillförd effekt som överstiger 20 MW.
 • -   Jämförelser av lägenhetsinnehavarens aktuella klimatkorrigerade energianvändning i grafisk form med användningen för samma period föregående år.
 • -   Jämförelser med en genomsnittlig lägenhetsinnehavare eller en jämförelselägenhetsinnehavare i samma användarkategori.
 • -   Kontaktinformation till organisationer för byggnadsägare och oberoende organ för information om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder, jämförbara lägenhetsinnehavarprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning som använder energi.
 • -   Information om var lägenhetsinnehavaren kan lämna klagomål på fakturan.
 • -   Information om vilka oberoende konsumentorganisationer som finns.

Byggnadsägaren är skyldig att informera om hur lägenhetsinnehavaren kan klaga på fakturan. I första hand ska lägenhetsinnehavaren vända sig till den som skickat fakturan, normalt byggnadsägaren såvida denne inte utsett någon annan som ansvarar för faktureringen. Det är viktigt att det därför finns kontaktuppgifter till byggnadsägaren i faktureringsinformationen och uppgifter om var lägenhetsinnehavaren kan vända sig om denne och byggnadsägaren inte kan komma överens om fakturan.

11 §    Byggnadsägaren ansvarar för att tydlig och begriplig faktureringsinformation med information om energianvändningen görs tillgänglig tillsammans med fakturan. Faktureringsinformation och information om energianvändningen till lägenhetsinnehavaren som baseras på faktisk användning eller avläsning av värmekostnadsfördelare ska innehålla följande:

 • -   Faktiska priser och faktisk energianvändning eller total värmekostnad och avläsningar av värmekostnadsfördelare.
 • -   En beskrivning av de olika skatter, påminnelseavgifter och taxor som tillämpas.
 • -   Uppgifter om den energimix som använts och de med framställningen årliga förknippade växthusgasutsläppen. Kravet på uppgifter om växthusgasutsläpp gäller enbart fjärrvärmesystem med en total installerad tillförd effekt som överstiger 20 MW.
 • -   Jämförelser av lägenhetsinnehavarens aktuella klimatkorrigerade energianvändning i grafisk form med användningen för samma period föregående år.
 • -   Jämförelser med en genomsnittlig lägenhetsinnehavare eller en jämförelselägenhetsinnehavare i samma användarkategori.
 • -   Kontaktinformation till organisationer för byggnadsägare och oberoende organ för information om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder, jämförbara lägenhetsinnehavarprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning som använder energi.
 • -   Information om var lägenhetsinnehavaren kan lämna klagomål på fakturan.
 • -   Information om vilka oberoende konsumentorganisationer som finns.

Om byggnadsägaren och lägenhetsinnehavaren inte kan komma överens om fakturan kan lägenhetsinnehavaren i stället vända sig till allmän domstol. Det är den domstol där byggnadsägaren har sin hemvist som lägenhetsinnehavaren då ska vända sig till. För bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning gäller i stället som hemvist den ort, där styrelsen har sitt säte eller, om säte för styrelsen inte är bestämt eller styrelse inte finns, där förvaltningen sker. Det är lämpligt att det framgår av faktureringsinformationen vilken domstol det är för att underlätta för lägenhetsinnehavaren. Det är även bra om faktureringsinformationen innehåller upplysningar om att lägenhetsinnehavaren kan få en tvistig faktura prövad av Allmänna reklamationsnämnden samt kontaktuppgifter dit.

1 §
  Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaranden har sitt hemvist.

Är svaranden folkbokförd i Sverige anses som hans hemvist den ort där han var folkbokförd den 1 november föregående år.

För bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning gälle som hemvist den ort, där styrelsen har sitt säte eller, om säte för styrelsen ej är bestämt eller styrelse ej finnes, där förvaltningen föres. Lag samma vare i fråga om kommun eller annan sådan menighet.

Dödsbo sökes vid den rätt, där den döde skolat svara.

Den som icke äger känt hemvist vare sig inom eller utom riket sökes där han uppehåller sig. Är han svensk medborgare och uppehåller han sig utom riket eller är hans uppehållsort okänd, sökes han där han inom riket senast haft hemvist eller uppehållit sig. Lag (1991:485) .

Om system för IMD är installerat men faktureringen inte kan baseras på detta, till exempel om mätaren upphör att fungera eller det förekommer andra problem med överföringen av mätdata som leder till databortfall, ställs ändå krav på att byggnadsägaren tillgängliggör viss information.  Byggnadsägaren ska till exempel redovisa hur lägenhetsinnehavaren kan klaga på fakturan, se mer om det i styckena ovan.

12 §    Byggnadsägaren ansvarar för att tydlig och begriplig faktureringsinformation görs tillgänglig för lägenhetsinnehavaren tillsammans med fakturan. Vid driftstopp eller motsvarande situationer när fakturan inte kan baseras på faktisk användning eller avläsning av värmekostnadsfördelare ska faktureringsinformationen innehålla följande:

 • -   En förklaring till hur beloppet beräknats.
 • -   Kontaktinformation till organisationer för byggnadsägare och oberoende organ för information om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder, jämförbara lägenhetsinnehavarprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning som använder energi.
 • -   Information om var lägenhetsinnehavaren kan lämna klagomål på fakturan.
 • -   Information om vilka oberoende konsumentorganisationer som finns.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen