På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag

Granskad:

Kommunen ska betala ut kontantbidraget till sökanden när åtgärden har utförts och kostnaderna har redovisats. Om bostadsrättsföreningen eller hyresvärden har övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag ska det i stället betalas ut till föreningen eller hyresvärden. Men då krävs ett skriftligt underlag som visar att en överenskommelse ingåtts med sökanden.

Sökanden ska redovisa kostnaderna före utbetalning

20 §
  Kontantbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget avser har utförts och kostnaderna har redovisats.

När anpassningsåtgärden har utförts och kostnaderna redovisats ska kommunen betala ut kontantbidraget till sökanden.

Utbetalningen ska inte överstiga den faktiska kostnaden för anpassningen

Genom kravet på redovisning av kostnaderna kan kommunen kontrollera att kostnaderna för genomförandet av en beviljad åtgärd inte understiger det ursprungliga bidragsbeloppet. Om sökandens kostnad för bostadsanpassningsåtgärden understiger det belopp som anges i beslutet, ska endast bidrag som motsvarar den faktiska kostnaden betalas ut. (Proposition 2017/18:80 sid. 55.)

Eftersom det alltså bara är sådana kostnader som sökanden har lagt ut för åtgärden som ersätts, kan en sökande inte få bidrag för kostnader till den del dessa täcks av annan ersättning, till exempel försäkringsersättning eller ROT-avdrag för arbetskostnader (proposition 2017/18:80 sid. 82). Sökanden kan aldrig få ett högre belopp än vad sökanden betalat för åtgärden, oavsett om kostnaderna understiger det belopp som kommunen har beviljat (proposition 2017/18:80 sid. 81).

Hur ska kostnaderna redovisas?

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att kostnadsredovisningen kan bestå av till exempel fakturaunderlag eller kvitton på utförda arbeten (proposition 2017/18:80 sid. 82). 

Och av 8 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag framgår att sökanden före utbetalning av bostadsanpassningsbidrag ska inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa.   

Kostnadsredovisning

8 §    Sökanden eller, i förekommande fall, ägare av flerbostadshus som övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag enligt 4 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag ska före utbetalning av bostadsanpassningsbidrag inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa.

Betalningen är sökandens påtryckningsmedel

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från en viss rollfördelning. Denna innebär bland annat att om sökanden beviljas bostadsanpassningsbidrag som ett kontantbidrag är det sökanden själv som väljer entreprenör, ingår avtal med entreprenören och också betalar entreprenören med det bostadsanpassningsbidrag som kommunen har beviljat sökanden. Kommunens roll är att betala ut bidraget till sökanden.

Avtalet mellan sökanden och entreprenören ska följa vanliga avtalsregler. Om sökanden inte är nöjd med arbetet eller leverantörens produkt så ska han eller hon i vissa fall kunna hålla inne betalningen. För att sökanden inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen om bostadsanpassningsbidrag från att bidraget betalas ut till just sökanden.

En annan sak är att sökanden kan ge kommunen en fullmakt att betala bidraget direkt till entreprenören. Även om så har skett bör kommunen dock ta reda på om sökanden är nöjd med anpassningen innan kommunen betalar bidraget till entreprenören. Du kan läsa mer om fullmakt i avsnittet "Fullmakt" i "Guide för handläggning". Under "Relaterad information" finns en länk till handläggningsguiden.

Bostadsrättsförening eller hyresvärd som kommit överens med sökanden om att överta rätten till bidrag

Den som bor i en bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet i ett flerbostadshus och har beviljats bostadsanpassningsbidrag som kontantbidrag för anpassning i anslutning till lägenheten, till exempel i trapphuset, kan överlåta sin rätt till bidrag på bostadsrättsföreningen eller hyresvärden.  

4 §
  Ägare av ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om sökanden och ägaren är överens om det. Detta gäller under förutsättning att bostadsanpassningsbidraget har beviljats i form av kontantbidrag enligt 16 § första stycket och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.

Efter färdigställandet ansöker bostadsrättsföreningen eller hyresvärden om utbetalning. Det är då bostadsrättsföreningen eller hyresvärden och inte personen med funktionsnedsättning som är part gentemot kommunen. (Proposition 2017/18:80 sid. 68-69.)

Skriftligt underlag om övertagandet

7 §    Före utbetalning av bostadsanpassningsbidrag ska, vid sådant övertagande som avses i 4 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, ägaren av flerbostadshuset inkomma med skriftligt underlag till kommunen som visar att

  • -   sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagande av bidraget ska ske, och
  • -   att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.

Enligt 7 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag ska ägaren av flerbostadshuset inkomma med skriftligt underlag till kommunen som visar att sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagandet ska ske och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. Det framgår av bestämmelsen i Boverkets föreskrifter att kommunen inte kan betala ut bidraget till flerbostadshusägaren innan det finns ett sådant skriftligt underlag. 

Kostnadsredovisning

I övrigt gäller bestämmelsen i 20 § lagen om bostadsanpassningsbidrag att bidraget betalas ut efter att hyresvärden eller bostadsrättsföreningen låtit utföra de åtgärder som bidraget avser och kostnaderna redovisats.  

Om en juridisk person har övertagit rätten till bidrag enligt lagens 4 § och denne har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt, så lämnas inte bidrag för eventuell mervärdesskatt som ingår i det ursprungliga bidragsbeslutet (proposition 2017/18:80 sid. 82).

Enligt propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag kan kostnadsredovisningen bestå av till exempel fakturaunderlag eller kvitton på utförda arbeten (proposition 2017/18:80 sid. 82).

Och av 8 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag framgår att ägare av flerbostadshus som övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag enligt 4 § lagen om bostadsanpassningsbidrag före utbetalning av bidraget ska inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa.

Kostnadsredovisning

8 §    Sökanden eller, i förekommande fall, ägare av flerbostadshus som övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag enligt 4 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag ska före utbetalning av bostadsanpassningsbidrag inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa.

Mer information

Under "Relaterad information" finner du en länk till sidan "Hyresvärd/bostadsrättsförening kan överta rätten till bidrag".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen