På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Instansordning

Efter att byggnadsnämnden har fattat beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om lov eller förhandsbesked kan beslutet överklagas till länsstyrelsen.

Byggnadsnämndens beslut att bevilja eller avslå en ansökan om lov eller att meddela ett positivt eller negativt förhandsbesked får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas vidare till mark- och miljödomstolen, MMD och därefter Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD får tillåta att en dom i ett mål enligt PBL får överklagas till Högsta domstolen, HD, så kallad ventil till HD.  För att MÖD och HD ska pröva målet krävs prövningstillstånd. I vissa fall ska domstolen dock överlämna målet till regeringen för prövning.

Läs mer om de olika domstolarna under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Ärenden med betydelse för försvaret

Om ett ärende som har överklagats till MMD rör en fråga som har särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning. Regeringens beslut kan inte överklagas enligt den vanliga instansordningen. Enskilda får dock ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är Högsta förvaltningsdomstolen som prövar ansökningar om rättsprövning.

Med frågor av särskild betydelse avses sådana lämplighetsfrågor som rör lokalisering av anläggning för försvarets ändamål. Det avser även lokalisering av byggnader eller verksamheter som kan påverka utnyttjandet av försvarets anläggningar. (jfr prop. 2002/03:27 sid. 22)

Pilar från vänster till höger som illustrerar instansordningen vid överklagade lov. Första pilen Byggnadsnämnden (gör rättidsprövning). Nästa pil: Länsstyrelsen. Nästa pil: Mark och miljödomstol. Nästa pil: Mark- och miljööverdomstolen, prövningstillstånd krävs. Från både mark- och miljödomstolen samt Mark- och  miljöö-verdomstolen går det streckade pilar som visar att för vissa ärenden (de ärenden med särskild betydelse för försvaret) ska dessa skickas till Regeringen. Sista steget i kedjan är Högsta domstolen (ventil från MÖD och prövningstillstånd krävs).
Illustrationen visar instansordningen för ett överklagat lov. Illustration: Boverket

Här kan du läsa mer om länsstyrelsens och domstolens prövning av överklagande

Prövningstillstånd i MÖD

För att MÖD ska pröva överklagandet av MMD:s dom krävs prövningstillstånd.

MÖD kan ge prövningstillstånd om det: 

  • kan finnas anledning att ändra MMD:s avgörande,
  • behövs för att MÖD bättre ska kunna bedöma om MMD:s dom är rätt,
  • är viktigt att MÖD prövar målet för att skapa vägledande rättspraxis, eller
  • annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om MÖD inte ger prövningstillstånd ska MMD:s dom stå fast. MÖD:s beslut om prövningstillstånd får inte överklagas.

Läs mer om prövningstillstånd i MÖD under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Ventil för överklagande till Högsta Domstolen

MÖD:s domar får som huvudregel inte överklagas, men i vissa fall kan MÖD lämna en ventil för överklagande upp till HD. Det görs om MÖD bedömer att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar målet. Med det menas att MÖD anser att domen kan komma att bli ett viktigt vägledande avgörande. HD är sista instans för plan- och byggärenden som har avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen. HD:s huvuduppgift är att skapa vägledande avgöranden genom prejudikat.

Prövningstillstånd i Högsta Domstolen

För att HD ska pröva målet räcker inte att MÖD har öppnat en ventil för överklagande och att domen blivit överklagad. HD måste också bevilja prövningstillstånd. Det görs om det:

  • är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD, eller
  • finns synnerliga skäl till sådan prövning.

Om HD inte ger prövningstillstånd ska MÖD:s dom stå fast.

Läs mer om prövningstillstånd i Högsta domstolen under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Högsta Domstolens domar får inte överklagas

HD tillsammans med Högsta Förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta rättsinstanser. HD:s domar och beslut om prövningstillstånd får därmed inte överklagas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej