Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Instansordning

Granskad:

Efter att byggnadsnämnden har fattat beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om lov eller förhandsbesked kan beslutet överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol. I vissa fall ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning.

Instansordning

Byggnadsnämndens beslut att bevilja eller avslå en ansökan om lov eller att meddela ett positivt eller negativt förhandsbesked får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas vidare till mark- och miljödomstolen, MMD och därefter Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD får tillåta att en dom i ett mål enligt PBL får överklagas till Högsta domstolen, HD, så kallad ventil till HD.  För att MÖD och HD ska pröva målet krävs prövningstillstånd. I vissa fall ska domstolen dock överlämna målet till regeringen för prövning.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

6 §
  Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som avses i 4, 5 och 5 a §§ och andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag får överklagas till mark- och miljödomstol. Lag (2017:424) .

2 §
  En mark- och miljödomstols domar och beslut får överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, om inte annat är föreskrivet.

Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får överklagas till Högsta domstolen, om inte annat är föreskrivet.

5 §
  Domar och beslut av Mark- och miljööverdomstolen i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

9 §
  Prövningstillstånd krävs för att Högsta domstolen skall pröva hovrättens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som väckts vid tingsrätt. Detsamma gäller hovrättens slutliga beslut i ett ärende som har ett direkt samband med ett sådant mål eller ärende utom beslut som avses i 17 §.

Första stycket gäller inte överklaganden av justitiekanslern eller en justitieombudsman i mål där allmänt åtal förs. Lag (2004:402) .

39 §
  Tingsrättens beslut överklagas till hovrätten.

För att hovrätten skall pröva tingsrättens beslut krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd skall meddelas om
   1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
   2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
   3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
   4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

I fråga om prövningstillstånd gäller även 49 kap. 14 a §
rättegångsbalken. Lag (2005:707) .

Läs mer om de olika domstolarna under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Ärenden med betydelse för försvaret

Om ett ärende som har överklagats till MMD rör en fråga som har särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning. Regeringens beslut kan inte överklagas enligt den vanliga instansordningen. Enskilda får dock ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är Högsta förvaltningsdomstolen som prövar ansökningar om rättsprövning.

7 §
  Om ett ärende som har överklagats hos en mark- och miljödomstol rör en fråga som har särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning.

1 §
  En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

3 §
  Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om rättsprövning. Lag (2010:1506) .

Med frågor av särskild betydelse avses sådana lämplighetsfrågor som rör lokalisering av anläggning för försvarets ändamål. Det avser även lokalisering av byggnader eller verksamheter som kan påverka utnyttjandet av försvarets anläggningar. (jfr prop. 2002/03:27 sid. 22)

Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen, prop. 2002/03:27 (på Sveriges riksdags webbplats)

Illustrationen visar instansordningen för ett överklagat lov. Illustration: Boverket

Länsstyrelsen och domstolens hantering av överklagande

Prövningstillstånd i MÖD

För att MÖD ska pröva överklagandet av MMD:s dom krävs prövningstillstånd.

MÖD kan ge prövningstillstånd om det: 

  • kan finnas anledning att ändra MMD:s avgörande,
  • behövs för att MÖD bättre ska kunna bedöma om MMD:s dom är rätt,
  • är viktigt att MÖD prövar målet för att skapa vägledande rättspraxis, eller
  • annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

39 §
  Tingsrättens beslut överklagas till hovrätten.

För att hovrätten skall pröva tingsrättens beslut krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd skall meddelas om
   1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
   2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
   3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
   4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

I fråga om prövningstillstånd gäller även 49 kap. 14 a §
rättegångsbalken. Lag (2005:707) .

Om MÖD inte ger prövningstillstånd ska MMD:s dom stå fast. MÖD:s beslut om prövningstillstånd får inte överklagas.

14 a §
  Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss del av en dom eller ett slutligt beslut, om utgången i den delen inte kan påverka andra delar av det överklagade avgörandet.

Ett prövningstillstånd som meddelas utan en sådan begränsning som avses i första stycket gäller
   1. domen eller det slutliga beslutet i den utsträckning parten har överklagat avgörandet,
   2. överklagade beslut som har tagits in i domen eller det slutliga beslutet och som inte angår ett ombud, ett vittne, en sakkunnig eller någon annan som inte var part eller intervenient i tingsrätten, och
   3. överklagade beslut som får överklagas endast i samband med att domen eller det slutliga beslutet överklagas.

Meddelas inte prövningstillstånd skall tingsrättens avgörande stå fast. En upplysning om detta skall tas in i hovrättens beslut. Lag (2005:683) .

Läs mer om prövningstillstånd i MÖD under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Ventil för överklagande till Högsta Domstolen

MÖD:s domar får som huvudregel inte överklagas, men i vissa fall kan MÖD lämna en ventil för överklagande upp till HD. Det görs om MÖD bedömer att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar målet. Med det menas att MÖD anser att domen kan komma att bli ett viktigt vägledande avgörande. HD är sista instans för plan- och byggärenden som har avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen. HD:s huvuduppgift är att skapa vägledande avgöranden genom prejudikat.

5 §
  Domar och beslut av Mark- och miljööverdomstolen i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta Domstolen

För att HD ska pröva målet räcker inte att MÖD har öppnat en ventil för överklagande och att domen blivit överklagad. HD måste också bevilja prövningstillstånd. Det görs om det:

  • är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD, eller
  • finns synnerliga skäl till sådan prövning.

40 §
  Hovrättens beslut överklagas till Högsta domstolen.

Högsta domstolen får pröva överklagandet endast om Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. Detta gäller dock inte vid överklagande av ett beslut om avvisning av ett överklagande av ett hovrättsbeslut.

I fråga om prövningstillstånd tillämpas bestämmelserna i 54 kap.
rättegångsbalken.

11 §
  Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet, vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) eller en viss del av målet.
I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd som begränsats enligt första stycket får Högsta domstolen förklara frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt vilande helt eller delvis.

Ett prövningstillstånd som meddelas utan sådan begränsning som avses i första stycket gäller
   1. domen eller det slutliga beslutet i den utsträckning parten har överklagat avgörandet,
   2. överklagade beslut som tagits in i domen eller det slutliga beslutet och som inte angår ett ombud, ett vittne, en sakkunnig eller någon annan som inte var part eller intervenient i hovrätten,
   3. överklagade beslut som får överklagas endast i samband med att domen eller det slutliga beslutet överklagas.

I den utsträckning prövningstillstånd inte meddelas och fråga om tillstånd inte heller förklaras vilande, skall hovrättens dom eller slutliga beslut stå fast. En upplysning om detta skall tas in i Högsta domstolens beslut. Lag (1994:1034) .

Om HD inte ger prövningstillstånd ska MÖD:s dom stå fast.

11 §
  Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet, vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) eller en viss del av målet.
I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd som begränsats enligt första stycket får Högsta domstolen förklara frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt vilande helt eller delvis.

Ett prövningstillstånd som meddelas utan sådan begränsning som avses i första stycket gäller
   1. domen eller det slutliga beslutet i den utsträckning parten har överklagat avgörandet,
   2. överklagade beslut som tagits in i domen eller det slutliga beslutet och som inte angår ett ombud, ett vittne, en sakkunnig eller någon annan som inte var part eller intervenient i hovrätten,
   3. överklagade beslut som får överklagas endast i samband med att domen eller det slutliga beslutet överklagas.

I den utsträckning prövningstillstånd inte meddelas och fråga om tillstånd inte heller förklaras vilande, skall hovrättens dom eller slutliga beslut stå fast. En upplysning om detta skall tas in i Högsta domstolens beslut. Lag (1994:1034) .

Läs mer om prövningstillstånd i Högsta domstolen under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Högsta Domstolens domar får inte överklagas

HD tillsammans med Högsta Förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta rättsinstanser. HD:s domar och beslut om prövningstillstånd får därmed inte överklagas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen