Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag

Granskad:

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns bestämmelser om begränsning av värdeöverföringar. Begränsningen innebär att ett allmännyttigt bostadsbolags värdeöverföringar, exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag, inte får överstiga ett visst belopp. Här kan du läsa om reglerna och undantagen, och se exempel på hur du beräknar högsta beloppet för värdeöverföringar.

Vad är värdeöverföring?

Värdeöverföring definieras enligt 17 kap. aktiebolagslagen som

  • vinstutdelning
  • förvärv av egna aktier
  • minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna
  • och annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.

Överföringar av koncernbidrag från ett allmännyttigt bostadsbolag till moderbolag och systerbolag är normalt en värdeöverföring. Läs mer om koncernbidrag under fliken "Fördjupning".

Hur ser begränsningsregeln ut?

Sammanfattningsvis ser begränsningsregeln ut så här:
Högsta belopp för värdeöverföringar = tillskjutet kapital x (genomsnittlig statslåneränta + 1 procentenhet), dock högst hälften av bolagets resultat.

Det innebär att värdeöverföringar från ett allmännyttigt bostadsaktiebolag under ett räkenskapsår inte får överstiga ett belopp som motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet räknat på det kapital som ägaren skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringarna får dock inte överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Vad är tillskjutet kapital i begränsningsregeln?

Tillskjutet kapital är det kapital som aktieägaren sammanlagt har skjutit till i bolaget som betalning för aktier, dvs. i princip aktiekapitalet. Med tillskjutet kapital avses såväl kontanta medel som apportegendom, och medlen kan ha skjutits till både vid bolagets bildande och senare.

Medel som tillförts genom betalning av aktier till överkurs ska också räknas med, likaså tillskott genom kvittning. Däremot ska aktiekapital som tillkommit genom fondemission inte räknas med. Aktieägartillskott ska inte heller räknas med. Ett exempel på vad som ingår i tillskjutet kapital och hur man beräknar högsta belopp för värdeöverföringar finns under fördjupning.

Vad gäller för räkenskapsåret 2022?

För räkenskapsåret 2022, med beslut om utdelning under 2023, är högsta belopp för värdeöverföringar 2,46 procent räknat på tillskjutet kapital, dock högst hälften av bolagets resultat.

Vilka undantag finns?

Det finns undantag från begränsningsregeln. Oberoende av begränsningen får ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag

  1. föra över hälften av det nettoöverskott som uppkommit på grund av avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår
  2. föra över överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för åtgärder, inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar, eller
  3. om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma koncern.

I förarbetena till lagen finns några exempel på åtgärder som kan utgöra undantag. Det är åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde med ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar som fotbollsplaner, lekplatser och mötesplatser för att främja integration.

Sanktioner saknas

Det finns ingen sanktion i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag om ett bostadsbolag lämnar värdeöverföringar i strid mot bestämmelserna. Vid överträdelser kan länsstyrelsen exempelvis påtala detta för kommunen. En kommunmedlem har också enligt kommunallagen rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen