Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inledning till de allmänna råden

Granskad:

De allmänna råden om ekonomiska planer och kostnadskalkyler är framtagna till de författningar som framgår av det första allmänna rådet.

1. Inledning Allmänt råd Detta är allmänna råd till 1 kap. 5 §, 3 kap. 1–4 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3 § och 9 kap. 5 § 7 bostadsrättslagen (1991:614), till 1–6 §§, 8 § och 10 § bostadsrättsförordningen (1991:630), till 2 kap. 4 § och 4 kap. 2–3 §§ lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, till 1–5 §§ och 8 § förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt, och till 2 § och 4 § lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av bestämmelserna i ovan nämnda författningar och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller redaktionella upplysningar. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med mindre och indragen text. Vad som skrivs om ekonomiska planer gäller även i tillämpliga delar för kostnadskalkyler.

Vad som sägs om ekonomiska planer är tillämpligt även för kostnadskalkyler om inget annat sägs.

Ekonomiska begrepp

I de allmänna råden förekommer olika ekonomiska begrepp som används med delvis olika innebörd i olika sammanhang. Exempelvis förekommer i bostadsrättslagstiftningen begrepp som har en annan eller mer specifik betydelse än i lagstiftningen (och normgivningen) inom redovisning.

För att överbrygga skillnader har de allmänna råden inkluderat ekonomiska begrepp mer i samklang med redovisningslagstiftningen, i syfte att den ekonomiska planen i möjligaste mån ska kunna jämföras med föreningens externa redovisning i senare skede. Då de ekonomiska exemplen – som utgör en del av de allmänna råden benämnd "Bilaga ekonomiska uppställningar" – utgör kalkylmässiga uppställningar följer de dock inte redovisningsmässiga regler fullt ut.

Till exempel beaktas inte föreningens behov och förändring av rörelsekapital, vilket påverkar uppställningen avseende kassaflöde. Bostadsrättsförordningen anger i § 1 att uppgift ska lämnas om "kostnad för föreningens fastighet". I årsredovisningslagen används begreppet anskaffningsvärde, som definieras som belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv, inklusive utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen