Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygghet - ett mångtydigt begrepp

Granskad:

Trygghet är den känsla som utlöses när en individ tolkar en fysisk miljös utformning och användning genom att sinnesintryck kombineras med såväl egna erfarenheter, som med andra individers eller mediers beskrivningar av risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer.

Boverkets definition av trygghet motiveras av att ingen av de vanligen förkommande trygghetsdefinitionerna har udden specifikt riktad mot relationen mellan byggd miljö och säkerhet eller (o)trygghet. Nedan följer en kort redogörelse över hur några andra aktörer har valt att definiera trygghet.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) använder hellre begreppet otrygghet i sina årliga Nationella Trygghetsundersökningar (NTU). Det vill säga begreppet ”trygghet” definieras inte i Brås rapporter.

Trygghetskommissionen (en utredning som var verksam mellan juni 2017 och december 2018), använde en definition som utgick från begreppet säkerhet. Med ”säkerhet” avsågs en persons eller någon närståendes faktiska risk att utsättas för brott och ordningsstörningar.

Stiftelsen Tryggare Sverige kombinerar begreppen säkerhet och trygghet. Stiftelsens definition formuleras: säkerhet är den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är individens upplevelse av säkerheten eller risken.

Med Boverkets definition av trygghet som grund, kopplas den fysiska miljön så som möjliggörare att bidra till ökad trygghet ihop med den grundläggande psykologiska mekanism som styr stressfaktorerna.

Definitionen innebär att den enskilde sätts i fokus liksom hur denne ”läser av” en plats. Det kan vara en plats som är känd och tidigare besökt eller en helt ny omgivning: torget, trottoaren, gaturummet, bakgården, lekplatsen, järnvägsstationen, parkeringen med flera ställen. Den enskildes tolkning av platser och lokaler bryts i en prisma av tidigare hågkomster, iakttagelser, erfarenheter, eller vad andra har förmedlat. Det lagrade minnet av hot, trygghet eller otrygghet, kombineras parallellt med de aktuella sinnesintrycken av platsen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen